ΑΓΓ21: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών και Διδακτικών Εγχειριδίων στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ21

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η σε βάθος κατανόηση των αρχών που διέπουν τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών. Ιστορική αναδρομή και ορισμός εννοιών. Στάδια και προβλήματα.

-        Ενσωμάτωση της θεωρίας στην πρακτική της τάξης. Ανάλυση αναλυτικών προγραμμάτων, ανάλυση αναγκών, αξιολόγηση διδακτικού εγχειριδίου, σχεδιασμός υλικού σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • περιγράφουν τα υπάρχοντα αναλυτικά προγράμματα/ syllabi, τα μαθήματα, να αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά τους, να υπογραμμίζουν τη σημασία των αρχών που τα διέπουν και να αναπτύσσουν κριτήρια για την αξιολόγηση τους.
  • σχεδιάζουν/προσαρμόζουν/αναθεωρούν τις διδασκαλίες για διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια στη βάση των αναγκών των φοιτητών και τα χαρακτηριστικά των διδακτικών τους πλαισίων.
  • αναδεικνύουν μια λειτουργική γνώση της εξέλιξης του αναλυτικού προγράμματος της αγγλικής ως δεύτερης/ξένης/διεθνούς γλώσσας και του σχεδιασμού μαθήματος και των παραγόντων που τα επηρεάζουν.
  • αναγνωρίζουν ένα συνεκτικό, επικοινωνιακό αναλυτικό πρόγραμμα/syllabus,
  • εκτιμούν τη σημαντικότητα του εκπαιδευτικού πλαισίου και των παραγόντων στη διαχείριση αλλαγής του αναλυτικού προγράμματος.
  • αναδεικνύουν μια λειτουργική γνώση της σημαντικότητας της αξιολόγησης για την ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος και της παρουσίασης αλλαγής/καινοτομίας του αναλυτικού προγράμματος.
  • συζητούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων για την αξιολόγηση του αναλυτικού προγράμματος και των υλικών.
  • απεικονίζουν μια κατανόηση του ρόλου του εκπαιδευτικού στη διαδικασία του αναλυτικού προγράμματος/σχεδιασμού μαθήματος.
  • αναγνωρίζουν την ανάγκη για την ανάπτυξη μια κριτικής στάσης απέναντι στα υπάρχοντα προκαθορισμένα αναλυτικά προγράμματα και τις προσπάθειες για καινοτομία.
  • να έχουν κατανοήσει, μέσα από τη περαιτέρω μελέτη της βιβλιογραφίας και την προετοιμασία και εκπόνηση των γραπτών εργασιών τους, τις βασικές αρχές της ακαδημαϊκής έρευνας και μελέτης και του ακαδημαϊκού γραπτού λόγου.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu