ΑΓΓ31: Η Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ επικεντρώνει στη σε βάθος και έμπρακτη κατανόηση των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) μπορούν να συμπράξουν στη διδασκαλία και εκμάθηση της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αξιοποίηση των σύγχρονων εφαρμογών των ΤΠΕ ως εργαλείων στην εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας.

-        Συνθετική εφαρμογή γνώσεων, αξιολόγηση λογισμικών και δημιουργία πολυμεσικού οπτικοακουστικού υλικού, σχεδιασμός εκπαιδευτικών σεναρίων, και ανάπτυξη οριζοντίων (δημιουργικότητα, κριτική σκέψη) και στοχαστικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.

-        Συνδυασμός των ΤΠΕ με σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και θεωρίες μάθησης/διδασκαλίας των γλωσσών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • αποδεικνύουν στην πράξη την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η τεχνολογία χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών.
  • περιγράφουν τις διάφορες φάσεις εξέλιξης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στον τομέα της διδασκαλίας και εκμάθησης ξένων γλωσσών.
  • προσδιορίζουν τους τρόπους υπέρβασης των εμποδίων στη χρήση της τεχνολογίας.
  • προσδιορίζουν τρόπους αξιοποίησης πόρων όπως το βίντεο, η αυτο-πρόσβαση (self-access), το διαδίκτυο και τα ψηφιακά εργαλεία δικτύωσης με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη διδακτική της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας.
  • αξιολογούν λογισμικά και μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιούνται με τη βοήθεια των τεχνολογιών και προάγουν την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, τη δια βίου μάθηση, την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του μαθητή, των στρατηγικών μάθησης καθώς και την καλλιέργεια των διαφορετικών μορφών εγγραμματισμού.
  • αποδεικνύουν στην πράξη την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται στην ξενόγλωσση τάξη και τα διαφορετικά είδη διαθέσιμου λογισμικού που θα μπορούσαν να συμβάλλον στη διδακτική της ξένης γλώσσας.
  • αποδεικνύουν στην πράξη την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο στην ξενόγλωσση τάξη.
  • συνδυάζουν περισσότερες από μια εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και λογισμικά στο πλαίσιο δημιουργίας σχεδίων εργασίας και συνθετικών διαθεματικών εργασιών που ενισχύουν την ικανότητα σύλληψης νοημάτων του μαθητή, την εμπέδωση γνώσεων και τη χρήση της διδαγμένης ύλης σε καινούργιες καταστάσεις.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu