ΑΓΓ32: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Παιδιά

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ32

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ καλύπτει το πεδίο της διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης της γλωσσομάθειας των μαθητών μικρής ηλικίας, με αναφορά στις θεωρίες μάθησης και την απόκτηση της πρώτης και δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Μάθηση στο κοινωνικό περιβάλλον και μάθηση στο σχολείο.

-        Εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και ρόλος της στην πρώιμη παιδική ηλικία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση – θεωρητικές προσεγγίσεις και καλές πρακτικές.

-        Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών για τη διδασκαλία της αγγλικής σε παιδιά.

-        Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας σε παιδιά.

-        Σχεδιασμός, επιλογή και αξιολόγηση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της αγγλικής σε παιδιά με χρήση ιστοριών, τραγουδιών, θεατρικού παιχνιδιού, ΤΠΕ και έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, την διαπολιτισμική αντίληψη και την προσέγγιση CLIL.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • αναγνωρίζουν τη σημασία των διαφορετικών πλαισίων στην οποία η διδασκαλία της αγγλικής σε παιδιά λαμβάνει χώρα και να εξετάζουν τις διαφορετικές παραμέτρους σχεδιασμού τους.
  • αναγνωρίζουν τις θεωρίες σκέψης και μάθησης με τη μεγαλύτερη επιρροή, κυρίως στη Δύση (κυρίως το έργο θεωρητικών όπως οι Thorndike, Skinner, Piaget, Vygotsky, Bruner και Gardner), και να επιδεικνύουν μια λειτουργική κατανόηση των επιπτώσεών τους για τη διδασκαλία της αγγλικής σε παιδιά.
  • συσχετίζουν κριτικά τη θεωρία από τα επιστημονικά πεδία «Απόκτηση Γνώσης της Πρώτης Γλώσσας» και «Απόκτηση Γνώσης της Δεύτερης Γλώσσας» με τα δικά τους διδακτικά πλαίσια.
  • αναγνωρίζουν βασικές διδακτικές μεθόδους και πρακτικές που μπορεί να χρησιμοποιεί στην τάξη (TPR, MultipleIntelligences, CLIL, etc).
  • αναγνωρίζουν τους παράγοντες που διευκολύνουν την προφορική ανάπτυξη των παιδιών και να αναδεικνύουν τις δεξιότητες ανάπτυξης κατάλληλων δραστηριοτήτων για τα συγκεκριμένα διδακτικά και μαθησιακά πλαίσια τους.
  • επιδεικνύουν μια λειτουργική κατανόηση της ανάπτυξης της ικανότητας ανάγνωσης και γραφής της πρώτης γλώσσας και να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της ανάγνωσης και της γραφής στην δεύτερη/ξένη γλώσσα σε σχέση με τη μάθηση των παιδιών.
  • να διαφοροποιούν τις προσεγγίσεις ανάμεσα στους αρχάριους και σε αυτούς που είναι σε ανώτερο επίπεδο και να εφαρμόζουν τις αρχές της διδασκαλίας δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στην ανάπτυξη κατάλληλων δραστηριοτήτων.
  • αναγνωρίζουν ζητήματα που αφορούν στην αξιολόγηση των μαθητών μικρής ηλικίας στα Αγγλικά.
  • αξιολογούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια το υλικό που σχεδιάζεται για τους μαθητές μικρής ηλικίας.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu