ΑΓΓ33: Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ33

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ) και Τρίτο (3ο ) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο ), Τρίτο (3ο ) & Τέταρτο (4ο ) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι η σε βάθος ανάλυση των αρχών της διδακτικής της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς (ΔΑΕΣ), με αναφορά στην ιστορία της ΔΑΕΣ, την ανάλυση μαθησιακών αναγκών και γλωσσικών κειμένων, τους τρόπους με τους οποίους η ΔΑΕΣ σχετίζεται με την εκπαίδευση ενηλίκων, και τη διδακτική μεθοδολογία, τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών και την αξιολόγηση της γλωσσομάθειας σε διαφορετικά περιβάλλοντα ΔΑΕΣ (όπως, για παράδειγμα, τη διδασκαλία της επιχειρηματικής αγγλικής).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.

-        Ανάλυση αναγκών.

-        Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς.

-        Διδακτική μεθοδολογία στη διδασκαλία δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς.

-        Αξιολόγηση και τεχνικές ελέγχου της Αγγλικής γλώσσας για ειδικούς σκοπούς.

-        Χρήση, έρευνα και διδακτική της Αγγλικής γλώσσας σε ακαδημαϊκά περιβάλλοντα.

-        Η διάσταση της Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας: προβληματισμοί και ευκαιρίες.

-        Χρήση, έρευνα και διδακτική της Αγγλικής γλώσσας σε εξειδικευμένα εργασιακά περιβάλλοντα.

-        Θεωρία και πρακτική ανάλυσης λόγου – ιστορική αναδρομή και σύγχρονες ερευνητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • αναπτύξουν μια λειτουργική γνώση των κυριότερων θεμάτων που αφορούν στη διδασκαλία της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς.
  • προσδιορίζουν διαφορετικές πτυχές της εξέλιξης της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στην Ελλάδα.
  • αποδεικνύουν γνώση των διαδικασιών και των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς, καθώς επίσης και για την αγγλική για επιχειρήσεις.
  • περιγράφουν τους διαφορετικούς τύπους ανάλυσης αναγκών σε περιβάλλον στη διδασκαλίας της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς και να εκτελεί ερευνητικά προγράμματα ανάλυσης αναγκών.
  • διακρίνουν μεταξύ των διαφόρων ειδών ανάλυσης και περιγραφής του γραπτού και προφορικού λόγου (discourse, register, genreanalyses).
  • προσδιορίζουν με πρακτικό τρόπο ζητήματα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών σε περιβάλλον διδασκαλίας της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς.
  • αποδεικνύουν κριτική κατανόηση των τρεχουσών μεθοδολογιών στη διδασκαλία ενηλίκων και τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτών ενηλίκων.
  • προσδιορίζουν και εφαρμόζουν τεχνικές αξιολόγησης της γλωσσομάθειας σε περιβάλλον διδασκαλίας της αγγλικής για ειδικούς σκοπούς.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu