ΑΓΓ34: Η Επιμόρφωση των Εκπαιδευτών των Καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ34

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) και Τρίτο (3ο) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο), Τρίτο (3ο) & Τέταρτο (4ο) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ στοχεύει στην ενδελεχή ενημέρωση σε θέματα που σχετίζονται με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους και τις πρακτικές επιμόρφωσης, στον σχεδιασμό κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων, και στα μοντέλα παρατήρησης, εποπτείας και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού καθηγητή/εκπαιδευτή/επιμορφωτή και συνάφεια τους με το επιμορφωτικό περιβάλλον.

-        Επαγγελματική, προσωπική και γλωσσική ανάπτυξη των καθηγητών Αγγλικής.

-        Μοντέλα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης με έμφαση στο αναστοχαστικό μοντέλο.

-        Ο ρόλος της θεωρίας στην επιμόρφωση των καθηγητών.

-        Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων.

-        Αποτελεσματικοί τρόποι παρουσίασης στα επιμορφωτικά προγράμματα.

-        Το περιεχόμενο και η διαδικασία των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

-        Παρατήρηση, εποπτεία και αξιολόγηση καθηγητών.

-        Η επιμόρφωση των καθηγητών Αγγλικής ως διεθνούς γλώσσας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να:

  • Κατανοήσουν τη σημασία της δια βίου επιμόρφωσης σε θέματα διδακτικής, μεθοδολογίας και μάθησης,
  • Συνειδητοποιήσουν τη διαφορά ανάμεσα στην κατάρτιση σε διδακτικές τεχνικές και στην εκπαίδευση που στοχεύει στην συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των καθηγητών με στόχο την αυτοπραγμάτωσή τους,
  • Συνειδητοποιήσουν τη σημασία της «ερευνητικής προσέγγισης» των διδακτικών προβλημάτων που ανακύπτουν στην τάξη και της αντιμετώπισής τους ως προβλήματα προς λύση,
  • Ενημερωθούν για τα διάφορα μοντέλα επιμόρφωσης,
  • Εξετάσουν τη σπουδαιότητα της έμφασης στην διαδικασία της μάθησης,
  • Εμπλακούν σε διαδικασίες αναστοχασμού,
  • Σχεδιάζουν και αξιολογούν αποτελεσματικών προγραμμάτων επιμόρφωσης.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu