ΑΓΓ35: Διαπολιτισμικές Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ35

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) και Τρίτο (3ο) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο), Τρίτο (3ο) & Τέταρτο (4ο) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ αποσκοπεί στη σε βάθος παρουσίαση των αρχών που διέπουν τις διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία, τη διδασκαλία, τον σχεδιασμό και αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών και την αξιολόγηση της αγγλικής ως ξένης και διεθνούς γλώσσας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Πολιτισμός, πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα: θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις.

-        Διαπολιτισμική επικοινωνία: ανθρωπολογικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, γλωσσολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις και πρακτικές.

-        Αγγλική γλώσσα και παγκοσμιοποίηση: η διαπολιτισμικότητα στη διδασκαλία/εκμάθηση της αγγλικής ως ξένης/διεθνούς γλώσσας.

-        Διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την αγγλική ως ξένη/διεθνή γλώσσα.

-        Αξιολόγηση και τεχνικές ελέγχου της Αγγλικής γλώσσας: η διαπολιτισμική διάσταση.

-        Ο ρόλος των ΤΠΕ στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων επικοινωνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • χρησιμοποιούν βασική ορολογία (όπως «κουλτούρα», «επικοινωνία» και «πολιτισμική μάθηση») προκειμένου να οριοθετεί το πεδίο της διδασκαλίας της αγγλικής ως χώρος διαπολιτισμικής πρακτικής και ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
  • κατανοούν την πολυπλοκότητα της αγγλικής γλώσσας μέσα από την ύπαρξη των διαφόρων ποικιλιών της ανά τον κόσμο, τις λειτουργίες της συγκεκριμένης γλώσσας σε διαφορετικές κοινωνίες, καθώς και τον ρόλο της ως διεθνούς γλώσσας (παγκοσμιοποίηση και μετα-αποικιοκρατία).
  • κατανοούν τα χαρακτηριστικά της χρήσης της αγγλικής γλώσσας ως μέσο διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
  • προβληματίζονται σχετικά με τον πλέον κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο διδασκαλίας της αγγλικής σε ομιλητές άλλων γλωσσών σε διαφορετικά πλαίσια, με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη πολιτισμικής κατανόησης αλλά και την διαπολιτισμική προσέγγιση των εκπαιδευομένων.
  • αντιλαμβάνονται με απτό τρόπο την κατασκευή του διαπολιτισμικού κενού ως πεδίο ανάπτυξης της διαπολιτισμικής και πολυπολιτισμικής ευαισθητοποίησης των μαθητών και των διδασκόντων σε πολυπολιτισμικά σχολεία στην Ελλάδα.
  • αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες των νεότερων τεχνολογιών για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής συνειδητοποίησης μέσα από τη διδασκαλία της αγγλικής.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu