ΑΓΓ36: Μαθησιακές δυσκολίες στη Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ36

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) και Τρίτο (3ο) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο), Τρίτο (3ο) & Τέταρτο (4ο) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος της ΘΕ είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες κατά τη διδασκαλία της αγγλικής ως δεύτερης, ξένης και διεθνούς γλώσσας και, στη συνέχεια, να τους ενδυναμώσει διδακτικά ώστε να τους υποστηρίζουν στην διδασκαλία της ανάγνωσης (αποκωδικοποίηση, ευχέρεια και κατανόηση) και της γραφής (ορθογραφία και παραγωγή γραπτού λόγου) βάσει των σύγχρονων και αποτελεσματικών διδακτικών πρακτικών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

- Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά των δυσκολιών μάθησης στην ανάγνωση και τη γραφή της Αγγλικής ως δεύτερης/ξένης/διεθνούς γλώσσας.

- Διδασκαλία των δεξιοτήτων ανάγνωσης και γραφής στην Αγγλική ως δεύτερη/ξένη/διεθνή γλώσσα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στην ανάγνωση, και συγκεκριμένα στην αποκωδικοποίηση, την ευχέρεια και την κατανόηση.
  • να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες στην γραφή, και συγκεκριμένα στην ορθογραφία και στην γραπτή έκφραση.
  • να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των αποτελεσματικών πρακτικών που συμβάλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ανάγνωσης στην Αγγλική ως δεύτερη, ξένη και διεθνή γλώσσα.
  • να έχουν κατανοήσει το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των αποτελεσματικών πρακτικών που συμβάλουν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής στην Αγγλική ως δεύτερη, ξένη και διεθνή γλώσσα.
  • να είναι σε θέση να σχεδιάζουν δραστηριότητες αξιολόγησης της επίδοσης στην ανάγνωση και στη γραφή.
  • να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πρωτότυπα μαθήματα που ενισχύουν την επίδοση των παιδιών στην ανάγνωση και τη γραφή.
  • να είναι σε θέση να ενσωματώνουν στο μάθημά τους και στις δραστηριότητες που σχεδιάζουν τις αποτελεσματικές διδακτικές προσεγγίσεις που συμβάλουν στην αποτελεσματική εφαρμογή του μαθήματος.
  • να είναι σε θέση να προσαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής με βάση το επίπεδο και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu