ΑΓΓ41: Ερευνητικές Μέθοδοι σε περιβάλλον Διδασκαλίας της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΓΓ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική για την Α’ Διάρθρωση/Επιλογής για τη Β’ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) στην Α΄ Διάρθρωση

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο), Τρίτο (3ο) & Τέταρτο (4ο) στην Β΄ Διάρθρωση

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ενότητα αποσκοπεί στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στους διαφορετικούς ποιοτικούς και ποσοτικούς τύπους εκπαιδευτικής έρευνας, μεθόδων και διαδικασιών και να τους βοηθήσει να σχεδιάσουν, να εφαρμόσουν, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν ένα ερευνητικό πρόγραμμα και τα ευρήματά του που θα είναι συναφή με τους ακαδημαϊκούς τους σκοπούς και ανάγκες.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

-        Είδη και διαδικασία της έρευνας.

-        Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας.

-        Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας.

-        Ανάλυση και παρουσίαση ερευνητικών ευρημάτων και δεδομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες/φοιτητές αναμένεται να:

  • προσδιορίζουν τους διαφορετικούς τύπους και διαδικασίες έρευνας για την εκπαιδευτική δράση.
  • επιδεικνύουν την ικανότητα να χειρίζονται διαφορετικές μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας.
  • σχεδιάζουν ερευνητικά σχέδια εκπαιδευτικής δράσης που σχετίζονται με τους σκοπούς και τις ανάγκες τους.
  • να διαχειρίζονται την έρευνα εκπαιδευτικής δράσης.
  • αναλύουν τα ευρήματα της έρευνας χρησιμοποιώντας κατάλληλα και συναφή εργαλεία.
  • να παρουσιάζουν τα ευρήματα και τα δεδομένα της έρευνας που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό πλαίσιο.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι΄αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu