Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (MSc) (έτος εισαγωγής από το 2017-2018)

Σκοπός - Περιγραφή

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής από το 2018-19)

Ο κύριος σκοπός του Μ.Σ.Μ. είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων μαθηματικών και πτυχιούχους ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους στα Μαθηματικά, και να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα εφαρμοσμένων και θεωρητικών μαθηματικών καθώς και σε θέματα μαθηματικής παιδείας.

Σκοπός του ΠΜΣ (έτος εισαγωγής το 2017-18)

Ο κύριος σκοπός του Μ.Σ.Μ. είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων μαθηματικών που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους  στα Μαθηματικά, και να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα εφαρμοσμένων και θεωρητικών μαθηματικών καθώς και σε θέματα μαθηματικής παιδείας.

Κατευθύνσεις

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαίδευση», ανάλογα με την κατεύθυνση που καθορίζει η Θεματική Ενότητα επιλογής.

Συγκεκριμένα:

Κατεύθυνση Α: Θεωρητικά Μαθηματικά (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 83 ή ΜΣΜ 85)

Κατεύθυνση Β: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 82 ή ΜΣΜ 84)

Κατεύθυνση Γ: Μαθηματική Εκπαίδευση (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 81)

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν σε βάθος τις κύριες  έννοιες, τα βασικά θεωρήματα και προχωρημένες μεθόδους της Πραγματικής Ανάλυσης, της Γραμμικής άλγεβρας και τις κύριες έννοιες των Στοχαστικών Μαθηματικών
 • κατασκευάζουν απλά μαθηματικά πρότυπα φαινομένων από την περιοχή των φυσικών επιστημών, της Ιατρικής και της Τεχνολογίας
 • μελετούν και να επιλύουν τα μαθηματικά προβλήματα που προκύπτουν από την προτυποποίηση, χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή αριθμητικές μεθόδους των διαφορικών εξισώσεων ή/και των ολοκληρωτικών εξισώσεων.
 • γνωρίσουν επιστημονικά λογισμικά, όπως το λογισμικό πακέτο Mathematica, και να τα χρησιμοποιούν στην αριθμητική μελέτη και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • χρησιμοποιούν το λογισμικό πακέτο Mathematica, αλλά και άλλα λογισμικά πακέτα, για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές επιπλέον, ανάλογα με την επιλογή της ΘΕ, που θα καθορίσει την κατεύθυνση ειδίκευσής τους, θα μπορούν:

Επιλέγοντας την ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά:

 • να εμβαθύνουν σε έννοιες και θεωρήματα προχωρημένων μαθηματικών θεωριών, στην περιοχή της  Ανάλυσης ή της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας

Επιλέγοντας την ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα  Μαθηματικά:

 • να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν τη γνώση που αποκομίζουν, στην επίλυση συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων που προτυποποιούν  σύνθετα φυσικά φαινόμενα

Επιλέγοντας την ειδίκευση στην Μαθηματική Εκπαίδευση:

 • να εμβαθύνουν στην εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, δομών και κλάδων και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκομίζουν στη σύγχρονη διδακτική πράξη.

Γενικότερες ικανότητες που οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΣΜ:

 • θα κατανοούν σε βάθος και θα χρησιμοποιούν πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες και επιχειρήματα
 • θα έχουν αναπτύξει μαθηματική και φυσική διαίσθηση
 • θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με μαθηματικές ιδέες και επιχειρήματα
 • θα μπορούν να εκφράζονται γραπτά, σχετικά με ένα μαθηματικό θέμα, μέσα από άρτια επιστημονική γραφή
 • θα μπορούν να παρουσιάζουν την εργασία τους σε επιστημονικό ακροατήριο
 • θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για αυτόνομη μελέτη
 • θα έχουν αποκτήσει ικανότητες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην περιοχή της ειδίκευσής τους. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 46 Mathematics and statistics
- με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
- με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0541 Mathematics

 

Διάρθρωση

1ο έτος σπουδών

ΜΣΜ 70 Βασικές Θεωρίες και μέθοδοι στα Μαθηματικά (30 ECTS)

ΜΣΜ 71 Μαθηματικά πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες (30 ECTS)

 

2ο έτος σπουδών

ΜΣΜ 80 Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογισμικό στα Μαθηματικά (20 ECTS)

ΜΣΜ 81 Ιστορική Εξέλιξη & Διδακτική των Μαθηματικών (20 ECTS)

ΜΣΜ 82 Εφαρμογές Μαθηματικής Προτυποποίησης (20 ECTS)   

ΜΣΜ 83 Ανάλυση (20 ECTS)

ΜΣΜ 84 Στοχαστικά Μαθηματικά (20 ECTS)    

ΜΣΜ 85 Άλγεβρα και Γεωμετρία (20 ECTS)  

ΜΣΜ86 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20 ΕCTS)  

 

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαίδευση», ανάλογα με την κατεύθυνση που καθορίζει η Θεματική Ενότητα επιλογής.

Κατεύθυνση Α: Θεωρητικά Μαθηματικά (επιλογή ΘΕ ΜΣΜ 83 ή ΜΣΜ 85)

Κατεύθυνση Β: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (επιλογή ΘΕ ΜΣΜ 82 ή ΜΣΜ 84)

Κατεύθυνση Γ: Μαθηματική Εκπαίδευση (επιλογή ΘΕ ΜΣΜ 81)

 

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Για να ολοκληρώσουν σε δύο ακαδημαϊκά έτη τη φοίτηση στο πρόγραμμα οι φοιτητές, στο πρώτο έτος σπουδών πρέπει να επιλέξουν τη ΘΕ ΜΣΜ70 και παράλληλα την ΜΣΜ71. Στο δεύτερο έτος σπουδών πρέπει να επιλέξουν  τη ΘΕ ΜΣΜ80 και να δηλώσουν την ΘΕ της επιλογής τους παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας (ΜΔΕ). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν πρώτη τη ΘΕ ΜΣΜ70 και στη συνέχεια τις υπόλοιπες ΘΕ του προγράμματος. Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. Επιπλέον, προϋπόθεση για τη δήλωση της ΘΕ ΜΣΜ82 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ71.

Για παράδειγμα, μία πιθανή επιλογή θα μπορούσε να είναι:

Α έτος: ΜΣΜ70

Β έτος: ΜΣΜ71, ΜΣΜ80

Γ έτος: ΘΕ επιλογής (ΜΣΜ81 ή ΜΣΜ82 ή ΜΣΜ85), ΜΔΕ

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ, ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει τέσσερις ΘΕ, καθώς και να εκπονήσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

 Επισημαίνεται ότι οι δύο θεματικές ενότητες του πρώτου έτους ΜΣΜ70 και ΜΣΜ71 έχουν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας, ο οποίος δηλώνεται και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) των ΘΕ αυτών, σε σχέση με τις υπόλοιπες ΘΕ του προγράμματος. Έτσι, η παράλληλη παρακολούθηση των δύο αυτών ΘΕ, συστήνεται μόνο στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεκάθαρο στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη και έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο.

Διδάσκοντες

  

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συντονιστές ΘΕ: 

ΜΣΜ51   ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΣΜ60   ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΣΜ61   ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΣΜ62   ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΣΜ70   ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΣΜ71   ΚΑΡΙΩΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΜΣΜ80   ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΣΜ81   ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΣΜ82   ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΣΜ83   ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΣΜ84   ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΣΜ85   ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 

Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 120

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των εξής σχολών: σχολών θετικών και τεχνολογικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών, οικονομικών σχολών και σχολών πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Επικοινωνία

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: ΒΛΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: κα Ελευθερία Τζόλα

τηλ: 2610 367332 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

τηλ: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Main Menu