Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του ΠΜΣ

Ο κύριος σκοπός του Μ.Σ.Μ. είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων μαθηματικών και πτυχιούχους ΑΕΙ συγγενούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές στους στα Μαθηματικά, και να εμβαθύνουν σε ειδικά θέματα εφαρμοσμένων και θεωρητικών μαθηματικών καθώς και σε θέματα μαθηματικής παιδείας.

Κατευθύνσεις

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαίδευση», ανάλογα με την κατεύθυνση που καθορίζει η Θεματική Ενότητα επιλογής.

Συγκεκριμένα:

Κατεύθυνση Α: Θεωρητικά Μαθηματικά (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 83 ή ΜΣΜ 85)

Κατεύθυνση Β: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 82 ή ΜΣΜ 84)

Κατεύθυνση Γ: Μαθηματική Εκπαίδευση (επιλογή Θ.Ε. ΜΣΜ 81)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • κατανοούν σε βάθος τις κύριες  έννοιες, τα βασικά θεωρήματα και προχωρημένες μεθόδους της Πραγματικής Ανάλυσης, της Γραμμικής άλγεβρας και τις κύριες έννοιες των Στοχαστικών Μαθηματικών
 • κατασκευάζουν απλά μαθηματικά πρότυπα φαινομένων από την περιοχή των φυσικών επιστημών, της Ιατρικής και της Τεχνολογίας
 • μελετούν και να επιλύουν τα μαθηματικά προβλήματα που προκύπτουν από την προτυποποίηση, χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή αριθμητικές μεθόδους των διαφορικών εξισώσεων ή/και των ολοκληρωτικών εξισώσεων.
 • γνωρίσουν επιστημονικά λογισμικά, όπως το λογισμικό πακέτο Mathematica, και να τα χρησιμοποιούν στην αριθμητική μελέτη και επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • χρησιμοποιούν το λογισμικό πακέτο Mathematica, αλλά και άλλα λογισμικά πακέτα, για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Οι φοιτητές επιπλέον, ανάλογα με την επιλογή της ΘΕ, που θα καθορίσει την κατεύθυνση ειδίκευσής τους, θα μπορούν:

Επιλέγοντας την ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά:

 • να εμβαθύνουν σε έννοιες και θεωρήματα προχωρημένων μαθηματικών θεωριών, στην περιοχή της  Ανάλυσης ή της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας

Επιλέγοντας την ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα  Μαθηματικά:

 • να οργανώνουν και να χρησιμοποιούν τη γνώση που αποκομίζουν, στην επίλυση συγκεκριμένων μαθηματικών προβλημάτων που προτυποποιούν  σύνθετα φυσικά φαινόμενα

Επιλέγοντας την ειδίκευση στην Μαθηματική Εκπαίδευση:

 • να εμβαθύνουν στην εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, δομών και κλάδων και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκομίζουν στη σύγχρονη διδακτική πράξη.

Γενικότερες ικανότητες που οι φοιτητές θα έχουν αναπτύξει με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ΜΣΜ:

 • θα κατανοούν σε βάθος και θα χρησιμοποιούν πολύπλοκες μαθηματικές έννοιες και επιχειρήματα
 • θα έχουν αναπτύξει μαθηματική και φυσική διαίσθηση
 • θα μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά πάνω σε θέματα που σχετίζονται με μαθηματικές ιδέες και επιχειρήματα
 • θα μπορούν να εκφράζονται γραπτά, σχετικά με ένα μαθηματικό θέμα, μέσα από άρτια επιστημονική γραφή
 • θα μπορούν να παρουσιάζουν την εργασία τους σε επιστημονικό ακροατήριο
 • θα έχουν αποκτήσει δεξιότητες για αυτόνομη μελέτη
 • θα έχουν αποκτήσει ικανότητες για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στην περιοχή της ειδίκευσής τους. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 46 Mathematics and statistics
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0541 Mathematics

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των εξής σχολών: σχολών θετικών και τεχνολογικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών, οικονομικών σχολών και σχολών πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαίδευση», ανάλογα με την κατεύθυνση που καθορίζει η Θεματική Ενότητα επιλογής.

Κατεύθυνση Α: Θεωρητικά Μαθηματικά (επιλογή ΘΕ ΜΣΜ 83 ή ΜΣΜ 85)

Κατεύθυνση Β: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (επιλογή ΘΕ ΜΣΜ 82 ή ΜΣΜ 84)

Κατεύθυνση Γ: Μαθηματική Εκπαίδευση (επιλογή ΘΕ ΜΣΜ 81)

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ

Για να ολοκληρώσουν σε δύο ακαδημαϊκά έτη τη φοίτηση στο πρόγραμμα οι φοιτητές, στο πρώτο έτος σπουδών πρέπει να επιλέξουν τη ΘΕ ΜΣΜ70 και παράλληλα την ΜΣΜ71. Στο δεύτερο έτος σπουδών πρέπει να επιλέξουν  τη ΘΕ ΜΣΜ80 και να δηλώσουν την ΘΕ της επιλογής τους παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας (ΜΔΕ). 

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν πρώτη τη ΘΕ ΜΣΜ70 και στη συνέχεια τις υπόλοιπες ΘΕ του προγράμματος. Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους. Επιπλέον, προϋπόθεση για τη δήλωση της ΘΕ ΜΣΜ82 είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ71.

Για παράδειγμα, μία πιθανή επιλογή θα μπορούσε να είναι:

Α έτος: ΜΣΜ70

Β έτος: ΜΣΜ71, ΜΣΜ80

Γ έτος: ΘΕ επιλογής (ΜΣΜ81 ή ΜΣΜ82 ή ΜΣΜ85), ΜΔΕ

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ, ο φοιτητής πρέπει να ολοκληρώσει τέσσερις ΘΕ, καθώς και να εκπονήσει επιτυχώς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

 Επισημαίνεται ότι οι δύο θεματικές ενότητες του πρώτου έτους ΜΣΜ70 και ΜΣΜ71 έχουν ιδιαίτερο φόρτο εργασίας, ο οποίος δηλώνεται και με τις αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες (ECTS) των ΘΕ αυτών, σε σχέση με τις υπόλοιπες ΘΕ του προγράμματος. Έτσι, η παράλληλη παρακολούθηση των δύο αυτών ΘΕ, συστήνεται μόνο στους φοιτητές οι οποίοι έχουν ξεκάθαρο στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη και έχουν εξασφαλίσει τη δυνατότητα να αφιερώσουν τον απαιτούμενο χρόνο.

Ειδικός Κανονισμός Σπουδών

Ειδικός κανονισμός σπουδών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παναγιώτης Βλάμος, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Μαθηματικά με έμφαση στα Μοντέλα Εφαρμογών

e-mail: vlamos.panagiotis@ac.eap.gr

 

ΜΣΜ 70

 

 

 

Συντονιστής

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Καθηγ. ΔΠΘ

 

ΜΠΟΥΚΑΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ 

Επ. συνεργ.ΕΜΠ

 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Καθηγ., Παν/μιο Αιγαίου

 

ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗΣ

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

Καθηγ. Παν/μιο Πατρών

 

ΜΠΡΑΖΙΤΙΚΟΣ

ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ

PostDoc Research Fellow,

University of Edinburgh

ΜΣΜ 71

 

 

 

Συντονίστρια

ΚΑΡΙΩΤΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ

Επίκ. Καθηγ. ΕΑΠ

 

ΣΤΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Καθηγ. ΕΚΠΑ

 

ΣΕΒΡΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Αναπλ. Καθηγ. Παν/μιο Πειραιώς

ΜΣΜ80

 

 

 

Συντονιστής

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Καθηγ. Παν/μιο Αιγαίου

 

ΤΣΙΤΣΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναπλ. Καθηγ. ΑΠΘ

ΜΣΜ 81

 

 

 

Συντονιστής, ΔΠΣ ΠΣ ΜΣΜ

ΒΛΑΜΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Καθηγ. Ιόνιο Παν/μιο

ΜΣΜ 82

 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Αναπλ. Καθηγ. Παν/μιο Αιγαίου

ΜΣΜ83

 

 

 

 

ΑΛΕΞΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΑ

Αναπλ. Καθηγ. ΑΠΘ

ΜΣΜ84

 

 

 

 

ΠΟΛΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναπλ. Καθηγ. Παν/μιο Πειραιώς

ΜΣΜ 85

 

 

 

 

ΠΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Καθηγ. Παν/μιο Πατρών

 

 

 

 

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367332

Ε-mail: msm@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση