Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (ΜΣΜ) > Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΜΣΜ70: Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ70

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εμπέδωση βασικών μαθηματικών γνώσεων και τεχνικών από την Ανάλυση, την Γραμμική Άλγεβρα, τη Θεωρία Πιθανοτήτων και την Στατιστική ούτως, ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν το αναγκαίο υπόβαθρο για την παρακολούθηση των μαθημάτων του δευτέρου έτους σπουδών. Θα δοθεί έμφαση στην εμβάθυνση σε θεμελιώδεις μαθηματικές έννοιες, καθώς και στην εξοικείωση με τους υπολογισμούς.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ70 «Βασικές Θεωρίες και Μέθοδοι στα Μαθηματικά» παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Ανάλυσης και ειδικότερα τα θεωρήματα του διαφορικού λογισμού, του ολοκληρωτικού λογισμού, των μιγαδικών συναρτήσεων και της ομοιόμορφης σύγκλισης ακολουθιών συναρτήσεων,
 • να κάνει υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τα παραπάνω μαθηματικά εργαλεία,
 • να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Γραμμικής Άλγεβρας και ειδικότερα τα θεωρήματα που αφορούν στην  δομή των  διανυσματικών χώρων πεπερασμένης διάστασης, τους γραμμικούς μετασχηματισμούς,   καθώς και την μορφή  Jordan ενός γραμμικού μετασχηματισμού,
 • να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της Γραμμικής Άλγεβρας στη μοντελοποίηση   φυσικών  προβλημάτων,
 • να εφαρμόζει τα παραπάνω εργαλεία στην επίλυση γραμμικών συστημάτων  διαφορικών εξισώσεων,  στη μελέτη αλυσίδων Markov, στον γραμμικό προγραμματισμό,
 • να γνωρίζει βασικές έννοιες της Θεωρίας Πιθανοτήτων, να κάνει υπολογισμούς και να εφαρμόζει τη Θεωρία στη μοντελοποίηση προβλημάτων.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ70 παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα

 • να αποκτήσει γνώση και κατανόηση βασικών μαθηματικών θεωριών,
 • να εφοδιαστεί με τις μαθηματικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για να παρακολουθήσει τις άλλες θεματικές  ενότητες του προγράμματος.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Πραγματική Ανάλυση
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Στοιχεία Στοχαστικών Μαθηματικών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΘΕ κατά 70%.

 

ΜΣΜ71: Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ71

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ71 «Μαθηματικά Πρότυπα στις Φυσικές Επιστήμες» παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες

 • να διερευνά Προβλήματα Συνοριακών Τιμών,  που περιλαμβάνουν Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (ΣΔΕ) ή συστήματα ΣΔΕ, ως προς την ύπαρξη μοναδικής λύσης και ως προς την ευστάθειά της,
 • να αναγνωρίζει και να ταξινομεί τις Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΔΕ) και τις Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (ΟΕ) έτσι ώστε να επιλέγει τον κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισής τους,
 • να εφαρμόζει αναλυτικές τεχνικές για την επίλυσή τους, όπως η μέθοδος Χωρισμού των Μεταβλητών, όπου αυτή εφαρμόζεται, η χρήση ολοκληρωτικών μετασχηματισμών και η χρήση της θεμελιώδους λύσης του αντίστοιχου Διαφορικού Τελεστή ,
 • να διερευνά και να βρίσκει τον υπόχωρο στον οποίο είναι επιλύσιμο ένα πρόβλημα που ορίζεται από έναν γενικό γραμμικό τελεστή,
 • να μελετά ένα μαθηματικό πρόβλημα που αποτελείται από μία ΣΔΕ ή ΜΔΕ και βοηθητικές συνθήκες ως προς τη καλή τοποθέτησή του, δηλαδή ως προς την ύπαρξη, τη μοναδικότητα και την ευστάθεια της λύσης του
 • να κατασκευάζει ένα συνεπές μαθηματικό πρότυπο που να περιγράφει μία φυσική διαδικασία, όπως το δυναμικό σε κατάσταση ισορροπίας, η διάχυση μιας ουσίας, η κυματική διάδοση κτλ,
 • και να διατυπώνει το αντίστοιχο μαθηματικό Πρόβλημα Συνοριακών ή/και Αρχικών Τιμών,
 • να κατασκευάζει τη συνάρτηση Green ενός προβλήματος Συνοριακών Τιμών, χρησιμοποιώντας αναλυτικές τεχνικές,
 • να χρησιμοποιεί τη συνάρτηση Green καθώς και τις κατάλληλες ολοκληρωτικές αναπαραστάσεις και ολοκληρωτικούς μετασχηματισμούς για να επιλύει ένα Πρόβλημα Συνοριακών Τιμών.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας ΜΣΜ71 παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα

 • να εκφράζει ένα μαθηματικό πρόβλημα με μαθηματικούς όρους,
 • να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην μελέτη και στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
 • να κατανοεί και να παρουσιάζει επίκαιρες δημοσιεύσεις στην περιοχή των ΜΔΕ, των ΟΕ και των εφαρμογών τους στις Φυσικές επιστήμες.

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

 • Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός συναρτήσεων μίας και πολλών μεταβλητών,
 • Γραμμική Άλγεβρα,
 • Συναρτησιακή ανάλυση,
 • Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ανάλυση Μαθηματικών Προτύπων στις Επιστήμες & τη Σύγχρονη Τεχνολογία
 • Διαφορικές Εξισώσεις
 • Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΣΜ80: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ και ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ80

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ80 «Υπολογιστικές μέθοδοι και λογισμικό για τα Μαθηματικά» παρέχει την ευκαιρία η/ο φοιτήτρια/τής να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες

 • Να γνωρίσει το λογισμικό πακέτο Mathematica και να εργαστεί στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων.
 • Να χρησιμοποιεί το λογισμικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης
 • Να μελετάει σημαντικά γραμμικά και μη γραμμικά προβλήματα και να τα επιλύει με λογισμικό.
 • Να χρησιμοποιεί μεθόδους των σειρών Fourier και στη συνέχεια αριθμητικές μεθόδους επίλυσης συνήθων διαφορικών εξισώσεων.
 • Να χρησιμοποιεί μεθόδους της διαστατικής ανάλυσης και της θεωρίας διαταραχών για τη μελέτη προβλημάτων που είναι αδύνατο με άλλες μεθόδους με τη χρήση υπολογιστικών πακέτων.
 • Να αξιοποιεί μεθόδους της θεωρίας των μεταβολών με επίλυση προβλημάτων ακροτάτων για συναρτησιακά.
 • Να αξιοποιεί τη βασική θεωρία και τις  μεθόδους των μερικών διαφορικών εξισώσεων για την επίλυση προβλημάτων κυρίως με τη χρήση υπολογιστικού πακέτου.
 • Να επιλύει αριθμητικά προβλήματα των μερικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο των πεπερασμένων διαφορών.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ80 παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα:

 • Να μπορεί να μελετά και να επιλύει προβλήματα των φυσικών επιστημών με ποικίλες μεθόδους των εφαρμοσμένων μαθηματικών,
 • Να αξιοποιεί τα υπολογιστικά πακέτα στη διδασκαλία αλλά και στην έρευνα,
 • Να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

Το εφόδιο της γνώσης του υπολογιστικού πακέτου μπορεί να συνεισφέρει στη προετοιμασία διπλωματικών εργασιών και γενικότερα επιστημονικών δημοσιεύσεων στην περιοχή των Μαθηματικών αλλά και των Φυσικών Επιστημών

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Υπολογιστικά Μαθηματικά (Αριθμητικές & συμβολικές υπολογιστικές τεχνικές & μέθοδοι με την αξιοποίηση υπολογιστικών συστημάτων – πακέτων)
 • Υπολογιστικές Εφαρμογές στη Μαθηματική Προτυποποίηση
 • Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΣΜ81: Ιστορική Εξέλιξη & Διδακτική των Μαθηματικών

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ81

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Μαθηματική Εκπαίδευση (Γ)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από τρεις υποενότητες.

ΜΣΜ81_1: Την υποενότητα, «Θεμέλια και Θεμελιώδεις Έννοιες των Μαθηματικών, Φιλοσοφία των Μαθηματικών»,

ΜΣΜ81_2: Την υποενότητα, «Γνωστικές επιστήμες και Μαθηματικά»,

ΜΣΜ81_3: Την υποενότητα, «Μαθηματική Παιδεία»,

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ81 οι φοιτήτριες/τές αναμένεται:

 • να έχουν αναπτύξει ικανότητα κριτικού σχολιασμού σε σύγχρονα θέματα φιλοσοφίας των Μαθηματικών
 • να έχουν εμβαθύνει στην εξέλιξη μαθηματικών εννοιών, δομών και κλάδων
 • να έχουν μελετήσει τις δυνάμεις εξέλιξης των Μαθηματικών

Αναλυτικοί μαθησιακοί στόχοι είναι οι ακόλουθοι:

 • Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στον Λογικισμό, τον Φορμαλισμό και τον Ιντουσιονισμό, καθώς και την επίδραση τυπικών αποτελεσμάτων της Λογικής στα ανωτέρω φιλοσοφικά προγράμματα.
 • Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να αναλύσουν ζητήματα οντολογίας που άπτονται σε φιλοσοφικά ρεύματα των Μαθηματικών.
 • Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να διαχειρισθούν τις τιμές αληθείας μαθηματικών ισχυρισμών στα πλαίσια των φιλοσοφικών ρευμάτων που εντάσσονται.
 • Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να συσχετίζουν φιλοσοφικά ερωτήματα για τη φύση των Μαθηματικών με τη διδακτική τους.
 • Οι φοιτήτριες/τές να μπορούν να εξετάζουν τη δομή ενός αξιωματικού συστήματος, να μελετούν τη συνέπειά του και να κατανοούν την εξέλιξη της αξιωματικής θεμελίωσης.

Απαιτείται η ενεργή συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών σε δύο επίπεδα: α) στην αναζήτηση από ελεύθερες πηγές (openaccessjournals) έγκριτης βιβλιογραφίας που ενισχύει την επιχειρηματολογία και την κριτική ανάλυση των θέσεων τους και β) στην εφαρμογή των γνώσεων που αποκομίζουν στην σύγχρονη διδακτική.

Οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές αρχίζουν πλέον να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους όχι μόνο στην υπάρχουσα εμπειρία τους, αλλά σε έγκυρες βιβλιογραφικές αναφορές.

Η ενότητα προσφέρεται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκ μέρους των φοιτητριών/τών, σχετικές με την διαχείριση όγκου γνώσης, αποδελτίωση επιστημονικών εργασιών, δημιουργία κριτικών, επιστημονικά τεκμηριωμένων τοποθετήσεων.

Επιπλέον, οι μεταπτυχιακές/οί φοιτήτριες/τές εξοικειώνονται με την αντιμετώπιση επιστημονικών εργασιών απευθείας από περιοδικά και την δεξιότητα διαχείρισής τους για την εξαγωγή βασικών θέσεων και συμπερασμάτων.

Έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική σύνδεση όλων των παραπάνω με δημιουργία από τους ίδιους τους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές “περιπτώσεων μελέτης”.

Επιπλέον, ένα ξεχωριστό μέρος της ενότητας είναι αφιερωμένο στη Γνωσιακή Επιστήμη και την αλληλεπίδρασή της με τα σύγχρονα Μαθηματικά.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορική Εξέλιξη Θεμελιωδών Μαθηματικών Εννοιών
 • Διαχρονικές και Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική Εκπαίδευση
 • Θεμέλια των Μαθηματικών & Σύγχρονες Μαθηματικές Θεωρίες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΣΜ82: Εφαρμογές Μαθηματικής Προτυποποίησης

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ82

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ84

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (Β)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ82 «Εφαρμογές Μαθηματικής Προτυποποίησης»,  οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να

 • Περιγράφουν με μαθηματικούς όρους διαδικασίες που εμφανίζονται σε προβλήματα φυσικής, βιοϊατρικών επιστημών και μηχανικής του συνεχούς μέσου.
 • Αναγνωρίζουν και εκφράζουν τους κυρίαρχους μηχανισμούς φυσικών και βιολογικών φαινομένων , συμπεριλαμβανομένων της ροής ρευστών, ροής αίματος, ηλεκτροχημικών παλμών των νεύρων, ανάπτυξη καρκινικών όγκων
 • Αναλύουν, αναπαράγουν και να αναπτύσσουν μαθηματικά πρότυπα που αφορούν στις Φυσικές Επιστήμες, στην Ιατρική και στην Τεχνολογία, μέσα από εφαρμογές στην κυματική διάδοση και σκέδαση καθώς και στη μεταφορά θερμότητας και μάζας
 • Εφαρμόζουν αναλυτικές μεθόδους για την επίλυση των μαθηματικών προβλημάτων που περιγράφουν τα φαινόμενα (χωρισμό μεταβλητών , τεχνικές επίλυσης ολοκληρωτικών εξισώσεων, μέθοδοι διαταραχών, λογισμός μεταβολών κα.)
 • Κάνουν παραμετρική μελέτη και να εξάγουν συμπεράσματα για την ευστάθεια και ακρίβεια ενός μοντέλου
 • χρησιμοποιούν μαθηματικά πακέτα (π.χ. Mathematica, Matlab κα.) για να επιβεβαιώσουν τα παραγόμενα αποτελέσματα , να κάνουν προβλέψεις και να αναπτύξουν περεταίρω ένα μαθηματικό πρότυπο ή να διερευνήσουν μια διαδικασία.
 • κατασκευάσουν και να μελετήσουν ένα μοντέλο προσομοίωσης , χρησιμοποιώντας Octave-Matlab
 • αξιολογήσουν ένα μαθηματικό πρότυπο μέσα από την εκτίμηση της λύσης του, όπως προκύπτει από την αναλυτική ή/και την αριθμητική επεξεργασία του και από το αντίστοιχο μοντέλο προσομοίωσης.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα:  Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ82 παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή,

 • Κίνητρα για εκπόνηση έρευνας σε θέματα μαθηματικής φυσικής, μηχανικής του συνεχούς μέσου και μαθηματικής προτυποποίησης
 • Εμπειρία και δυνατότητα για εφαρμογή μαθηματικών μεθόδων στην προτυποποίηση διεργασιών  διαφόρων επιστημονικών πεδίων
 • Δυνατότητα να ανακαλύπτει το μαθηματικό πρότυπο που ενυπάρχει σε μια φυσική διαδικασία η φαινόμενο
 • Ικανότητα να παρουσιάζει μια επιστημονική εργασία η αποτέλεσμα σε επιστημονικό κοινό η σε λιγότερο εξειδικευμένο κοινό.
 • Δεξιότητα να επικοινωνεί με επιστήμονες και μηχανικούς διάφορων ειδικοτήτων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Μαθηματική προτυποποίηση
 • Προσομοίωση
 • Εφαρμογές της μαθηματικής προτυποποίησης στις Φυσικές Επιστήμες , στην Ιατρική και στην Τεχνολογία

Προαπαιτούμενα: Έχει ως προαπαιτούμενο τη Θ.Ε. ΜΣΜ 71.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΣΜ83: αναλυση

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ83

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ85

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά (Α)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της  Συναρτησιακής Ανάλυσης και της Θεωρίας Τελεστών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ 83 «Ανάλυση» παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες:

 • να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Συναρτησιακής Ανάλυσης όπως το Θεώρημα Hahn-Banach, το Θεώρημα του Oμοιομόρφου Fράγματος και το Θεώρημα Ανοικτής Aπεικόνισης
 • να γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας των χώρων με νόρμα
 • να γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας των  κλασικών  χώρων Banach
 • να γνωρίζει την βασική θεωρία των χώρων Hilbert
 • να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά στοιχεία της θεωρίας των φραγμένων γραμμικών τελεστών  σε χώρους Hilbert
 • να είναι σε θέση να εφαρμόζει τεχνικές απο την Συναρτησιακή Ανάλυση και την Θεωρία Τελεστών στην μελέτη προβλημάτων απο την Θεωρία των Διαφορικών Εξισώσεων

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ83 παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα:

 • να κατανοήσει βασικές γνώσεις και τεχνικές  της Μαθηματικής Ανάλυσης
 • να να έχει την δυνατότητα να εφαρμόσει τις τεχνικές αυτές σε προβλήματα από άλλες μαθηματικές περιοχές

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

 • Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών
 • Συναρτησιακή ανάλυση

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΣΜ84: Στοχαστικά Μαθηματικά

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ84

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ82

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Εφαρμοσμένα Μαθηματικά  (Β)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ περιλαμβάνει τα  βασικά στοιχεία της Θεωρίας Πιθανοτήτων και της Θεωρίας Στοχαστικών Διαδικασιών και Εφαρμογές στην Στοχαστική Προτυποποίηση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ 84 «Στοχαστικά Μαθηματικά» παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες:

 • να γνωρίζει βασικά στοιχεία της Θεωρίας Πιθανοτήτων: χώρος πιθανότητας, τυχαίες μεταβλητές, ανεξαρτησία, συνάρτηση κατανομής πιθανότητας, νόμοι των μεγάλων αριθμών, κεντρικό οριακό θεώρημα,
 • να γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας στοχαστικών διαδικασιών: διακριτές στοχαστικές διαδικασίες, συνεχείς στοχαστικές διαδικασίες, αλυσίδες Markov, τυχαίοι περίπατοι,
 • να γνωρίζει βασικά στοιχεία της θεωρίας της Στοχαστικής προτυποποίησης: θεωρία ουρών, θεωρία αξιοπιστίας,
 • να είναι σε θέση να εφαρμόζει τις γνώσεις του στην προτυποποίηση προβλημάτων από άλλες επιστήμες:   στα χρηματοικονομικά,   στις περιβαλλοντικές επιστήμες, στις επιστήμες του μηχανικού  και αλλού.

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ 84 παρέχει στην/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα:

 • να γνωρίζει βασικές έννοιες της θεωρίας Πιθανοτήτων  και της Θεωρίας Στοχαστικών Διαδικασιών  και να είναι σε θέση να κατανοεί την στοχαστική  προτυποποίηση προβλημάτων από άλλες επιστήμες.
 • να γνωρίζει τις αναγκαίες τεχνικές για την κατασκευή και μελέτη στοχαστικών προτύπων και να είναι σε θέση να τις εφαρμόσει

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

 • Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Στοχαστικές διαδικασίες
 • Στοχαστική προτυποποίηση

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΣΜ85: Άλγεβρα και Γεωμετρία

Κωδικός Θ.Ε.: ΜΣΜ85

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΣΜ83

Οδηγεί στην Κατεύθυνση: Θεωρητικά Μαθηματικά (Α)

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική Περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία της Θεωρίας Αριθμών και των εφαρμογών της στην Κρυπτογραφία, τα βασικά στοιχεία της Θεωρίας Ομάδων και τη  θεωρία των Ευκλείδειων χώρων και των ομάδων ισομετριών τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΜΣΜ 85 «Άλγεβρα και Γεωμετρία» παρέχει την ευκαιρία στη/ον φοιτήτρια/τή να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες:

 • να γνωρίζει βασικά στοιχεία της Θεωρίας Αριθμών
 • να γνωρίζει εφαρμογές της Θεωρίας Αριθμών στη Κρυπτογραφία
 • να γνωρίζει και να κατανοεί τα βασικά θεωρήματα της Θεωρίας Ομάδων
 • να γνωρίζει την δομή των Ευκλείδειων χώρων
 • να γνωρίζει την θεωρία των ομάδων ισομετριών των Ευκλείδειων χώρων και ειδικότερα των Ευκλείδειων χώρων διάστασης 2 και 3
 • να δύναται να υπολογίζει και να μελετά ομάδες συμμετριών απλών γεωμετρικών σχημάτων

Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής ενότητας ΜΣΜ 85 παρέχει στη/ον φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα

 • να αποκτήσει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών της Θεωρίας Αριθμών και των εφαρμογών της στην Κρυπτογραφία
 • να γνωρίζει την δομή των Ευκλείδειων χώρων και των ομάδων ισομετριών τους
 • να γνωρίζει την αλληλεπίδραση της Θεωρίας Ομάδων και της Γεωμετρίας στην μελέτη των Ευκλείδειων χώρων

Γνωστικά αντικείμενα της ΘΕ:

 • Θεωρία Αριθμών
 • Θεωρία Ομάδων
 • Ομάδες και Γεωμετρία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις. ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΜΣΜ86 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (20 ΕCTS)  

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

 

 

Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Μ.Δ.Ε.) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, ως εξής:

 1. Ο Γενικός Κανονισμόςεφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΣ) του ΕΑΠ, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
 2. Αλλαγές ή και βελτιώσειςτου Γενικού Κανονισμού Μ.Δ.Ε. θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης.Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
 4. Θέματα Μ.Δ.Ε..Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΘΕ και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του ΕΑΠ, μέχρι τις 28.2.
 5. Μορφή και έκταση εργασίας.Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και σε μια από τις κύριες γλώσσες της ΕΕ. Σε ορισμένα ΜΠΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.
 6. Υποβολή προτάσεων.Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.
 7. Χρόνος υποβολής προτάσεων.Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους φοιτητές αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
 8. Αντιστοιχία Μ.Δ.Ε. και Θ.Ε..Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Προγράμματα Σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 1-2 ΘΕ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνονται στις λεπτομερείς «Οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» που καθορίζει ο Διευθυντής  κάθε προγράμματος. Για τους φοιτητές που εισάγονται σε Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η βαθμολογική βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) και λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. ανάλογα με τα ECTS  που της αντιστοιχούν. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής βαρύτητας, είναι ίσες προς αυτές μιας ΘΕ.
 9. Έναρξη Μ.Δ.Ε..Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν το μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της Μ.Δ.Ε. και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο15) στο Τμήμα Μητρώου φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη Μ.Δ.Ε. και αρχίζουν την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε..
 10. Χρόνος υποβολής Μ.Δ.Ε..Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν ισχύει ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής της διπλωματικής εργασίας (5 μήνες), αλλά μόνο ο μέγιστος (8 μήνες).
  Παράταση χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας από το Διευθυντή μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.
 11. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης Μ.Δ.Ε..Η τυπική έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και με ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επανάκρισης, μέσα σε 12 μήνες από την τυπική έναρξη. Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε.. γίνεται την περίοδο από 01 Απριλίου έως και 15 Μαΐου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ.
  Ο μέγιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 8 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από 1 μήνα και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Η μέγιστη διάρκεια κρίσης σε κάθε περίπτωση είναι 1 μήνας.
  Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.
  Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:
  Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η/οι Θεματική/κες Ενότητα/τες.
  Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά την διπλωματική τους εργασία, η οποία θα πρέπει να μετατεθεί την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος), υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, από την επιτροπή κρίσης, (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) και επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή), με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης και αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ. Η παρουσίαση – εξέταση της Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι φοιτητές δεν παίρνουν πτυχίο.
 12. Επιτροπές Κρίσης.Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) το Διευθυντή ή Συντονιστή οριζόμενο από το Διευθυντή μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΣ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.
 13. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας.Μετά την υποβολή δύο (2) αντιγράφων της τελικής Μ.Δ.Ε. στον Επιβλέποντα, και εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίαςης προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του κειμένου της Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί στο Διευθυντή ή στον οριζόμενο από αυτόν Συντονιστή σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητο να συμμετέχει στην προφορική εξέταση. Η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 7ος μήνας μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 2η περίοδος: 12ος μήνας.
 14. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε..Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης».
  Οι φοιτητές οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr).
  Οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης εκχωρούν στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

  Το ΕΑΠ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης των Πτυχιακών/ Διπλωματικών Εργασιών προτείνει προαιρετικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών με άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses). Εάν οι φοιτητές επιλέξουν αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αναφέρουν σε ευδιάκριτο σημείο της εργασίας τους με ποιά συγκεκριμένη άδεια την παρέχουν. Η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν επηρεάζει την ανοικτή πρόσβαση του πλήρους κειμένου των εργασιών, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

Οι φοιτητές, κατόπιν αιτήματός τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν το δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν:

– Θέλουν να υποβάλλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
– Έχουν υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
– Διαπραγματεύονται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.
– Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφουν στο αίτημά τους.

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των 3 ετών θα αναρτάται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής.

 1. Διοικητικά θέματα

– Υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο χρονικό διάστημα από 1/3 έως 30/6 κάθε έτους
– Διαβίβαση προτάσεων στους Διευθυντές
– Τελική δήλωση θέματος Μ.Δ.Ε. και πληρωμή από 1/9 έως 30/9
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (21/9 έως 30/9)
– Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης.

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μ.Δ.Ε.
Καθορισμός γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. (συνεργασία ΔΠΣ και Συντονιστών): Άρθρο 4
Ανάρτηση των γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. στο δικτυακό χώρο (μέχρι 28.02): Άρθρο 15
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης από δικαιούμενους φοιτητές (διάστημα υποβολής: 01.03 έως 30.06): Άρθρα 6 & 7
Ορισμός επιβλέποντα ΣΕΠ από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9
Οριστικοποίηση θέματος από ΣΕΠ σε συνεργασία με φοιτητές και τελική έγκριση: Άρθρο 9
Πρόταση από ΣΕΠ του β΄ μέλους της επιτροπής κρίσης και έγκριση από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9 & 12
Ηλεκτρονική υποβολή τελικής πρότασης (διάστημα υποβολής: 01.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (χρονικό διάστημα: 01.9 έως 30.9): Άρθρο 15
Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης (χρονικό διάστημα: 21.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Έναρξη εκπόνησης Μ.Δ.Ε. 01.10: Άρθρο 11.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση