ΒΝΠ50 Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜ

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη μαθηματική μοντελοποίηση και να εμπλακούν με θέματα σχεδιασμού αλγορίθμων, δυναμικού προγραμματισμού, θεωρία γραφημάτων, επεξεργασίας δεδομένων, επίλυσης αλγεβρικών προβλημάτων, προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και αποφάσεων στη βιολογία.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να περιγράφετε την έννοια του αλγορίθμου
  • να σχεδιάζετε κατάλληλους αλγορίθμους
  • να επιλύετε προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης και απόφασης
  • να εξηγείτε τις κλάσεις P και NP και τα προβλήματα NP-complete

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Μεθοδολογίες μοντελοποίησης
  • Μοντέλα Αναπαράστασης Βιολογικών Μηχανισμών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu