Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική (ΒΝΠ) > Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΒΝΠ50   Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ50
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη μαθηματική μοντελοποίηση και να εμπλακούν με θέματα σχεδιασμού αλγορίθμων, δυναμικού προγραμματισμού, θεωρία γραφημάτων, επεξεργασίας δεδομένων, επίλυσης αλγεβρικών προβλημάτων, προβλημάτων συνδυαστικής βελτιστοποίησης και αποφάσεων στη βιολογία.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να περιγράφετε την έννοια του αλγορίθμου
 • να σχεδιάζετε κατάλληλους αλγορίθμους
 • να επιλύετε προβλήματα συνδυαστικής βελτιστοποίησης και απόφασης
 • να εξηγείτε τις κλάσεις P και NP και τα προβλήματα NP-complete

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Μεθοδολογίες μοντελοποίησης
 • Μοντέλα Αναπαράστασης Βιολογικών Μηχανισμών

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

ΒΝΠ51   Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ51
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν στην έννοια του υπολογισμού υπό το πρίσμα της βιολογίας και να γνωρίσουν τον Βιολογικό υπολογισμό με DNA και μεμβράνες και τον Βιολογικό Υπολογισμό στον Εγκέφαλο.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να περιγράφετε την έννοια του υπολογισμού υπό το πρίσμα της βιολογίας
 • να αξιοποιείτε τον βιολογικό υπολογισμό
 • να πραγματοποιείτε βιολογικούς υπολογισμούς στον εγκέφαλο

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Νευροβιολογία
 • Κυτταρικά Συστήματα

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΒΝΠ52   Καταγραφή και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ52
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν στη νευροεπιστήμη και τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου, να γνωρίσουν απεικονιστικές μέθοδοι και διαδικασίες καταγραφής και ανάλυσης εγκεφαλικού σήματος μέσω κατάλληλων τεχνικών και λογισμικών.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να περιγράφετε τη φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου
 • να εξηγείτε τις γνωσιακές λειτουργίες του εγκεφάλου
 • να περιγράφετε τις απεικονιστικές μέθοδοι
 • να καταγράφετε εγκεφαλικά σήματα
 • να αναλύετε σήματα
 • να προσδιορίζετε περιοχές αξιοποίησης των νευροεπιστημών

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Προσδιορισμός και μελέτη βιοσημάτων
 • Εντοπισμός και επεξεργασία νευρικών βιοσημάτων

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΒΝΠ53   Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ53
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (Α΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη Νευροανατομία και τη Νευροβιολογία και να εισαχθούν στις κατηγορίες των νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος, του περιφερικού νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος, καθώς και στις έννοιες της Αναγέννησης, Πλαστικότητας, του Μηχανικού ελέγχου και τις  αρχές Γενετικής Ανθρώπου με έμφαση στα κληρονομικά νευρολογικά νοσήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να περιγράφετε τα βασικά ανατομικά και κυτταροβιολογικά στοιχεία του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος του ανθρώπου
 • να εξηγείτε τη δομή και λειτουργία ομάδων νευρικών κυττάρων σε περιοχές του εγκεφάλου και του υπόλοιπου σώματος
 • να περιγράφετε τη δομή και λειτουργία των οργανιδίων των νευρώνων
 • να αναλύετε νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος, του περιφερικού νευρικού συστήματος και του μυϊκού συστήματος

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Νευροανατομία
 • Νευρική Αποκατάσταση

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΒΝΠ54   Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ54
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν αλγορίθμους χαρτογράφησης, αλληλούχισης και να εισαχθούν στη σύγκριση, ανάλυση αλληλουχιών, εξελικτικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, ανάλυση και πρόγνωση της τρισδιάστατης δομής των βιολογικών μακρομορίων, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA και το RNA.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να περιγράφετε την δομή βιολογικών μορίων
 • να αναλύετε την αλληλουχία μακρομορίων
 • να αναπαριστάτε βιολογικά μόρια
 • να συγκρίνετε δομές
 • να προβλέπετε την τρισδιάστατη δομή βιολογικών μορίων
 • να περιγράφετε το πρωτεϊνικό δίπλωμα και τους μηχανισμούς του

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Αλγόριθμοι Μοριακής Βιολογίας
 • Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΒΝΠ55   Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ55
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να εισαχθούν σε ζητήματα δομών δεδομένων, σχεδιασμού, ανάλυσης και χαρτογράφησης βιολογικών βάσεων δεδομένων, Python ή Antha με εφαρμογές σε συγκεκριμένα θέματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να σχεδιάζετε βιολογικές βάσεις δεδομένων
 • να πραγματοποιείτε ερωτήματα σε SQL
 • να περιγράφετε τις δομές δεδομένων
 • να εξηγείτε τις ΑΔΤ
 • να υλοποιείτε ΑΔΤ

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων
 • Γλώσσες Προγραμματισμού για βιολογικά δεδομένα

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΒΝΠ56   Βιοιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ56
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν τη βιοιατρική τεχνολογία και να εισαχθούν στην επεξεργασία εικόνας, των βιοϊατρικών σημάτων και της ιατρικής απεικόνισης αξιοποιώντας εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στο χώρο της Υγείας.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να περιγράφετε την έννοια και τις ιδιότητες του σήματος
 • να εξηγείτε την επεξεργασία εικόνας
 • να περιγράφετε βιοϊατρικά σήματα
 • να αξιοποιείτε συστήματα ιατρικής απεικόνισης

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Συστήματα Ιατρικής απεικόνισης
 • Ανάλυση και Επεξεργασία ιατρικών Εικόνων

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΒΝΠ57   Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ57
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (Β΄)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν την ανάλυση ομοιότητας αλληλουχιών, τη φυλογενετική ανάλυση βιολογικών δεδομένων, την πρωτεϊνική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς και να εφαρμόσουν γνώσεις αλγορίθμων δομής δεδομένων, σε προβλήματα υπολογιστικής γονιδιωματικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

 • να πραγματοποιείτε ένα πλήθος αναλύσεων
 • να σχεδιάζετε πειράματα
 • να εφαρμόζετε γνώσεις αλγορίθμων δομής δεδομένων

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Πρωτεομική
 • Γενωμική
 • Γονιδιωματική

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

α) Δραστηριότητες Αξιολόγησης Quiz (Δ.Α.) (πολλαπλής επιλογής, σωστού-λάθους, σύντομης απάντησης, αντιστοίχισης κ.ά.), των οποίων ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 10% επί του συνόλου.

β) Εκπόνηση τριών (3) Γραπτών Εργασιών (Γ.Ε.) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 30% επί του συνόλου.

γ) Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.), ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές τελικές εξετάσεις:

Τουλάχιστον συμμετοχή στις μισές δραστηριότητες αξιολόγησης (Δ.Α.) quiz με συγκέντρωση 5/10 και τουλάχιστον δύο υποβληθείσες Γραπτές Εργασίες (Γ.Ε.) με συγκέντρωση 15/30 και 50/100 στην Γραπτή Τελική Εξέταση (Γ.Τ.Ε.). Η βαρύτητα των Δ.Α. στον τελικό βαθμό είναι 10% και των Γ.Ε. 30%.

Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει ο/η φοιτητής/ήτρια στις Γραπτές Τελικές Εξετάσεις (Γ.Τ.Ε.) ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των μισών Δ.Α. και των δύο εκ των τριών Γ.Ε. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα, οφείλει να συγκεντρώσει:

 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Δ.Α. quiz,
 • τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος των βαθμών στις Γ.Ε..

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΒΝΠ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Θ.Ε.: ΒΝΠ ΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα εκπόνησης: Ελληνική ή αγγλική

Γενική Περιγραφή:

Η Διπλωματική Εργασία θα είναι βιβλιογραφικού ή ερευνητικού χαρακτήρα και το πλαίσιο εκπόνησης και βαθμολόγησής της θα προσδιορίζεται από τον κανονισμό Σπουδών του Δ.Μ.Π.Σ.. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική είτε η αγγλική.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του Α΄ και Β΄ εξαμήνου και η συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση.

Εργαστηριακή Εκπαίδευση (ΒΝΠ ΕΕ)

Το ΔΜΠΣ ενισχύεται με εργαστηριακή εκπαίδευση. Η εργαστηριακή εκπαίδευση θα πραγματοποιείται κατά το διάστημα 4- 14 Μαρτίου κάθε έτους. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. του Α’ εξαμήνου του προγράμματος.

Η εργαστηριακή εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, δεν έχει βαθμολογική βαρύτητα και λαμβάνει χώρα με φυσική παρουσία στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας στις εγκαταστάσεις του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση