ΒΝΠ54 Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής:

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν αλγορίθμους χαρτογράφησης, αλληλούχισης και να εισαχθούν στη σύγκριση, ανάλυση αλληλουχιών, εξελικτικές σχέσεις μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, ανάλυση και πρόγνωση της τρισδιάστατης δομής των βιολογικών μακρομορίων, όπως οι πρωτεΐνες, το DNA και το RNA.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να περιγράφετε την δομή βιολογικών μορίων
  • να αναλύετε την αλληλουχία μακρομορίων
  • να αναπαριστάτε βιολογικά μόρια
  • να συγκρίνετε δομές
  • να προβλέπετε την τρισδιάστατη δομή βιολογικών μορίων
  • να περιγράφετε το πρωτεϊνικό δίπλωμα και τους μηχανισμούς του

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Αλγόριθμοι Μοριακής Βιολογίας
  • Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu