ΒΝΠ57 Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ57

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Συντονιστής:

Σκοπός της Θ.Ε.:

Οι φοιτητές/ήτριες να γνωρίσουν την ανάλυση ομοιότητας αλληλουχιών, τη φυλογενετική ανάλυση βιολογικών δεδομένων, την πρωτεϊνική ανάλυση και την ανάλυση δεδομένων αλληλούχισης νέας γενιάς και να εφαρμόσουν γνώσεις αλγορίθμων δομής δεδομένων, σε προβλήματα υπολογιστικής γονιδιωματικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θ.Ε. θα είστε σε θέση:

  • να πραγματοποιείτε ένα πλήθος αναλύσεων
  • να σχεδιάζετε πειράματα
  • να εφαρμόζετε γνώσεις αλγορίθμων δομής δεδομένων

Γνωστικά Αντικείμενα:

  • Πρωτεομική
  • Γενωμική
  • Γονιδιωματική

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

Main Menu