ΒΝΠ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός ΘΕ: ΒΝΠ ΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα εκπόνησης: Ελληνική ή αγγλική

Γενική Περιγραφή:

Η Διπλωματική Εργασία θα είναι βιβλιογραφικού ή ερευνητικού χαρακτήρα και το πλαίσιο εκπόνησης και βαθμολόγησής της θα προσδιορίζεται από τον κανονισμό Σπουδών του Δ.Μ.Π.Σ.. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική είτε η αγγλική.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του Α΄ και Β΄ εξαμήνου και η συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση.

Main Menu