Κοινό ΜΠΣ "Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων" (έτος εισαγωγής από το 2017-2018)

Σκοπός - Περιγραφή

Ειδικός σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» είναι η εξειδίκευση πτυχιούχων συγκεκριμένων σχολών σε σύγχρονα θέματα δικαίου των επιχειρήσεων και των εμπορικών συναλλαγών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, με απώτερο στόχο την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.

Η Διπλωματική αυτή Εργασία θα πρέπει να ανταποκρίνεται στα επιστημονικά πρότυπα, όπως έχουν διαμορφωθεί από τους ισχύοντες κανόνες δικαίου σε κοινοτικό επίπεδο. Ο απόφοιτος μέσα από την εκπόνηση ενός υψηλού επιστημονικού επιπέδου Διπλωματικής Εργασίας εξειδικεύει ης γνώσεις του σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα υπό την πλήρη και συνεχή παρακολούθηση του επιβλέποντα Καθηγητή, ολοκληρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη διεύρυνση του επιστημονικού τους υποβάθρου στις γνωστικές περιοχές του Δικαίου, των Οικονομικών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα παρακολουθώντας συνεχώς τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προβαίνει στην αναμόρφωση, στον εμπλουτισμό και στην επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων.

Οι φοιτητές θα παρακολουθούν τις Θεματικές Ενότητες με τη μεθοδολογία της ανοικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η επιλογή των υποψήφιων φοιτητών θα γίνει με αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.

 Κύριος στόχος της διάθρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι η διεύρυνση της δεξαμενής γνώσεων των φοιτητών και η ανταγωνιστική ένταξη τους στην αγορά εργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Περαιτέρω, το περιεχόμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών προσφέρει στους αποφοίτους τη δυνατότητα της προσαρμογής στα νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

 Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και την επιτυχή εξεταστική δοκιμασία στην διπλωματική εργασία, ο απόφοιτος αποκτά πρόσθετα εφόδια και πλεονεκτήματα. Ειδικότερα:

  • Εμπεδώνει και διευρύνει τις γνώσεις του και τον επιστημονικό του ορίζοντα στο γνωστικό αντικείμενο του δικαίου των επιχειρήσεων και των διεθνών εμπορικών συναλλαγών.
  • Αποκτά τη δυνατότητα να διαμορφώσει νέες καινοτόμες πρακτικές στην έγκυρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση υποθέσεων.
  • Ενισχύει την ικανότητα να συνδυάσει την επαγγελματική του εμπειρία με τα νέα επιστημονικά δεδομένα σε σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα.
  • Προσεγγίζει αξιόπιστα και αποτελεσματικά σύνθετες και αμφισβητούμενες υποθέσεις και δίνει αποδεκτές λύσεις.
  • Αυξάνει την αναλυτική του ικανότητα και διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο σκέψης, διάκρισης, επεξεργασίας και αξιολόγησης που συμβάλει καταλυτικά στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των υπό επίλυση ζητημάτων.
  • Πολλαπλασιάζει αφενός τις διαχειριστικές ικανότητες προσέγγισης και χειρισμού των εκάστοτε υποθέσεων και αφετέρου τις επικοινωνιακές δυνατότητες των αποφοίτων με τους συναλλασσόμενους σε επαγγελματικό περιβάλλον.
  • Ενδυναμώνει τις ικανότητες ευελιξίας και ικανοτήτων των αποφοίτων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής αγοράς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 ακαδημαϊκά έτη

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική

 

Ίδρυση

Το πρόγραμμα «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων», ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (UNic).

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας οργανώνουν και λειτουργούν το αναμορφωμένο Διαπανεπιστημιακό (Διιδρυματικό) Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων» από το ακαδημαϊκό έτος 2017−2018.

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

Προσφερόμενες θέσεις: 300

 

α) Εκατόν εβδομήντα πέντε (175) θέσεις καλύπτονται από πτυχιούχους Νομικών Σχολών Πανεπιστημίων της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών.

β) Εκατόν δέκα (110) θέσεις να καλυφθούν από πτυχιούχους Τμημάτων Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Οικονομικών Επιστημών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Δημόσιας Διοίκησης και Διοικητικής Επιστήμης, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών καθώς και οι απόφοιτοι άλλων Τμημάτων που εντάσσονται στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία.

γ) Δεκαπέντε (15) θέσεις να καλυφθούν από πτυχιούχους άλλων σχολών της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών οι οποίοι δεν πληρούν τα ανωτέρω ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής, και οι οποίοι θα προσκομίσουν έγγραφα με επαγγελματική εμπειρία στη θεματολογία του ΜΠΣ. Οι Υποψήφιοι αυτοί θα τύχουν αποδοχής με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος και αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία προπαρασκευαστικό μάθημα (foundation course) πριν την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β1.

 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Διάρθρωση / ΘΕ

 

1ο έτος σπουδών 

ΔΟΕ51 Δημόσιο Οικονομικό Δίκαιο (Υ, 20 ECTS)

ΔΟΕ52 Δίκαιο των Επιχειρήσεων (Υ, 20 ECTS)

ΔΟΕ53 Δίκαιο των Δημόσιων Συμβάσεων, Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Υ, 20 ECTS)

 

2ο έτος σπουδών

ΔΟΕ54 Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Εμπορικών Συναλλαγών (Υ, 20 ECTS)

ΔΟΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS) 

 

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Στο α’ έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ. Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΔΟΕ51. Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε σε δύο ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ ΔΟΕ51 και ΔΟΕ52, ενώ αν επιθυμείτε και τρίτη ΘΕ θα επιλέξετε την ΔΟΕ53. Η σειρά επιλογής των ΘΕ είναι υποχρεωτική.

Στο β’ έτος πρέπει να επιλέξετε τη ΘΕ ΔΟΕ54. Αν επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε τη ΔΟΕ54 παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη θα πρέπει στο α’ έτος να επιλέξετε τρεις ΘΕ και στο β’ έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των τεσσάρων ΘΕ του προγράμματος.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του πρώτου έτους και μετά να αρχίζει η δήλωση των ΘΕ του επόμενου έτους.

 

Ειδικός Κανονισμός Σπουδών

Οδηγός Σπουδών του ΠΣ ΔΟΕ

Στο πρόγραμμα δεν ισχύει Ειδικός Κανονισμός Σπουδών, και όλα τα θέματα σπουδών ρυθμίζονται με βάση το Γενικό Κανονισμό Σπουδών (ΓΚΣ) και το Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών του ΕΑΠ.

 

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε:

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Τηλ.: 0035722841974 ή 22841659

Email: doe@unic.ac.cy

Main Menu