Κανονισμός Σπουδών

Α. Οι σπουδές στο ΕΑΠ

Α1. Κανόνες Φοίτησης

Εγγραφή - Παρακολούθηση Θεματικής Ενότητας
Δυνατότητα Αναβολής Φοίτησης - Οριστική Διαγραφή
Κατοχύρωση Θεματικών Ενοτήτων

Α2. Οργάνωση Σπουδών

Α2.1 Εκπόνηση Γραπτών Εργασιών

Σημασία των ΓΕ

Διαδικασία καθορισμού θεμάτων ΓΕ

Αντιγραφή - Λογοκλοπή

Διόρθωση & Αποστολή ΓΕ

Βαθμολόγηση

Α2.2 Εξετάσεις

Δικαίωμα συμμετοχής

Θέματα εξετάσεων

Οργάνωση εξετάσεων ΘΕ

Διεξαγωγή εξετάσεων


Β. Το ανθρώπινο δυναμικό

Β1. Φοιτητές

Δικαιώματα & υποχρεώσεις

Β2. Διδακτικό Προσωπικό

Β2.1 Μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Καθήκοντα Μέλους ΣΕΠ

Β2.2 Συντονιστής ΘΕ
Καθήκοντα Συντονιστή

Β2.2α Βοηθός Συντονιστή ΘΕ
Καθήκοντα Βοηθού Συντονιστή

Β2.3 Ακαδημαϊκός Διευθυντή ΠΣ
Καθήκοντα Διευθυντή

Β2.3α Βοηθός Ακαδημαϊκού Διευθυντή ΠΣ

Καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή

Main Menu