24 Νοεμβρίου 2020 – Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων/μελετών/παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών έτους 2021