Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του Προγράμματος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων από τους ασχολούμενους με το σχεδιασμό, έλεγχο και διαχείριση έργων υποδομής σχετικά με τα θέματα προστασίας, λειτουργίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
1. Κατανοούν τους βασικούς όρους που αφορούν στις διαδικασίες των συνιστωσών του Φυσικού Περιβάλλοντος και του τρόπου με τον οποίον οι ανθρώπινες δραστηριότητες επηρεάζουν τις συνιστώσες αυτές. Έμφαση δίνεται στο έδαφος, στην ατμόσφαιρα, στο υδάτινο στοιχείο και στα φυτά. Αξιολογούν ζητήματα που αφορούν την Ενέργεια και ιδιαίτερα το σκέλος των Ανανεώσιμων Πηγών. Κατανοούν τα κύρια στοιχεία που αφορούν σε δημογραφικά και πολεοδομικά θέματα.
2. Αξιολογούν την πόλη ως οικοσύστημα που χρησιμοποιεί πόρους και παράγει εκροές και να περιγράφουν διαδικασίες για την αειφόρο διαχείρισή της. Περιγράφουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον των πόλεων. Εντοπίζουν τις οχλούσες χρήσεις γης και να αναγνωρίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της οργάνωσης των λειτουργιών της πόλης. Περιγράφουν τα περιβαλλοντικά δεδομένα που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των χρήσεων γης και τις κατευθύνσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού των δικτύων κοινής ωφέλειας. Εκτιμούν την περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση των επιπτώσεων από έργα και δραστηριότητες στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Προτείνουν λύσεις και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. Κατανοούν το πλαίσιο εκπόνησης μιας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) και να αξιολογούν μια ΜΠΕ σε σχέση με το αντικείμενό της και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
3. Γνωρίζουν τις μεθόδους περιβαλλοντικού σχεδιασμού συγκοινωνιακών, υδραυλικών, ενεργειακών έργων, φιλικής περιβαλλοντικά διαχείρισης και επεξεργασίας των αστικών στερεών αποβλήτων και περιβαλλοντικής αντιμετώπισης ειδικών έργων. Είναι εξοικειωμένοι με την ασφάλεια έργων και εγκαταστάσεων.
4. Γνωρίζουν τις διεργασίες που συμβαίνουν σε μία παράκτια ζώνη και να προτείνουν τρόπους διαχείρισής της. Κατανοούν τις φυσικές, χημικές και βιολογικές διεργασίες που συμβαίνουν σε ένα βιολογικό καθαρισμό και τα αποκτώμενα αποτελέσματα όταν αλλάζουν οι παροχές, οι συγκεντρώσεις εισόδου και οι συνθήκες λειτουργίας. Είναι εξοικειωμένοι με τις πολιτικές σχεδιασμού συγκοινωνιακής υποδομής, με τα ήπια μέσα μετακίνησης και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό μεταφορικών συστημάτων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 85 Environmental Protection
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0712 Environmental Protection and Technology

Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Προσφερόμενες θέσεις: 120

α) Πτυχιούχοι πενταετούς κύκλου σπουδών απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

β) Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ή Γεωπονίας ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ή Περιβάλλοντος ή Γεωγραφίας ή Επιστημών της Θάλασσας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αγροτικής Ανάπτυξης ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανικοί Απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών.

γ) Πτυχιούχοι ΤΕΙ στην ειδικότητα Δομικών Έργων ή Έργων Υποδομής.

Οι υποψήφιοι των κατηγοριών (α) και (β) καταλαμβάνουν το 90% των θέσεων (108 θέσεις). Είκοσι (20) θέσεις από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία.
Οι υποψήφιοι της κατηγορίας (γ) καταλαμβάνουν το 10% των θέσεων (12 θέσεις). Δύο (2) θέσεις από αυτές καταλαμβάνονται από υποψηφίους που έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή επαγγελματική εμπειρία..

Η εμπειρία σε έργα υποδομής (μελέτες, επιβλέψεις ή και κατασκευές) θα βοηθήσει καθοριστικά στην επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος.
Η γνώση μιας ξένης γλώσσας, πρωτίστως της Αγγλικής, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.
β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Οδηγίες για τους νέους φοιτητές

Οδηγίες προς τους φοιτητές που θα ξεκινήσουν το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

Συνιστάται έντονα να επικαιροποιήσετε τις προηγούμενες γνώσεις σας το διάστημα που απομένει μέχρι την έναρξη των σπουδών σας:

 • Ξαναδιαβάστε γρήγορα τα βιβλία μαθηματικών, φυσικής και χημείας του λυκείου, έχει παρατηρηθεί ότι συχνά ξαναθυμάστε βασικές έννοιες που έχετε ξεχάσει. Τα βιβλία αυτά υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
 • Ξαναδιαβάστε γρήγορα τα προπτυχιακά σας βιβλία, ειδικά αυτά που έχουν σχέση με το περιβάλλον και τα αντικείμενα της ΠΣΕ.
 • Όσοι έχετε αποφοιτήσει από ΤΕΙ, λόγω της τεχνολογικής τους κατεύθυνσης, έχετε συχνά ελλείψεις στο θεωρητικό υπόβαθρο πολλών από τα αντικείμενα της ΠΣΕ. Συνιστάτε να βρείτε προπτυχιακά βιβλία πολυτεχνείων στα αντικείμενα της ΠΣΕ και να τα διαβάσετε.
 • Το ίδιο ισχύει και για ειδικότητες πανεπιστημίων/πολυτεχνείων που δεν έχουν διδαχθεί τα αντίστοιχα αντικείμενα.
 • Η στατιστική είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά, συνιστάται να επισκεφτείτε ξανά τα προπτυχιακά σας βιβλία, ώστε να θυμηθείτε τις βασικές της έννοιες.
 • Τέλος, προσπαθήστε να ξαναθυμηθείτε τα αγγλικά σας, αν δεν τα χρησιμοποιείτε πλέον

Η διάρθρωση για φοιτητές με έτος εισαγωγής από 2013

1o έτος σπουδών

 • ΠΣΕ 50 Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον
 • ΠΣΕ 51 Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους
 • ΠΣΕ 60 Σχεδιασμός Έργων υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος
 • ΠΣΕ 61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

2o έτος σπουδών

 • ΠΣΕ 60 Σχεδιασμός Έργων υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος
 • ΠΣΕ 61 Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Το πρώτο έτος σπουδών ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει από μία έως τρεις Θ.Ε.: Υποχρεωτικά τις ΠΣE50 και ΠΣE51 και μία από τις ΠΣΕ60 ή ΠΣE61. Αν ο φοιτητής επιθυμεί να επιλέξει λιγότερες ΘΕ, θα πρέπει να επιλέξει αρχικά την ΠΣΕ50, στη συνέχεια την ΠΣΕ51 (ή και τις δύο μαζί).

Ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είτε με ταυτόχρονη παρακολούθηση της Θ.Ε. ΠΣΕ60 ή της ΠΣΕ61 (που δεν επέλεξε στο 1ο έτος), είτε μετά την ολοκλήρωση των τεσσάρων Θ.Ε. του προγράμματος.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών ΠΣΕ.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακή Διπλωματικής Εργασίας.

Ειδικός Κανονισμός Σπουδών

Ειδικός κανονισμός σπουδών

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών: Ζέρβας Ευθύμιος, Καθηγητής ΕΑΠ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τηλ: 2610 367314 – email: pse@eap.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες

Τηλ.: 2610 367300 – e-mail: info@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση