Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (ΚΦΕ) > Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΦΕ51: Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος/2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η/Ο φοιτήτρια/τής έχοντας ολοκληρώσει τη Θ.Ε. ΚΦΕ51 του ΜΠ ΚΦΕ, θα είναι σε θέση:

 • Να περιγράφει τους νόμους της Νευτώνειας Μηχανικής και των νόμων διατήρησης, τους μετασχηματισμούς Lorentzτης ειδικής σχετικότητας, το σύστημα του απλού αρμονικού ταλαντωτή παρουσία δύναμης απόσβεσης και εξωτερικής διέγερσης, την αρχή του Fermat, και τις εφαρμογές της γεωμετρικής οπτικής, τις αρχές της στατιστικής μηχανικής και των αρχών της Θερμοδυναμικής, τα κυματικά φαινόμενα και τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων,  τα φαινόμενα συμβολής και περίθλασης, τους νόμους της ηλεκτροστατικής και μαγνητοστατικής, την ακτινοβολία από επιταχυνόμενα φορτία, τις βασικές αρχές της κβαντομηχανικής.
 • Να εφαρμόζει τους νόμους της μηχανικής στην πλανητική κίνηση ουρανίων σωμάτων, να επιλύει αριθμητικά τις εξισώσεις κίνησης, να εξηγεί τα σχετικιστικά φαινόμενα ακτινοβολίας, το φαινόμενο Dopplerκαι την απόκλιση του φωτός, να υπολογίζει την ακτινοβολία διπόλου και τον δείκτη διάθλασης αραιών και πυκνών υλικών, να εξετάζει την απορρόφηση και τη σκέδαση της ακτινοβολίας, τη λειτουργία των θερμικών μηχανών και την ακτινοβολία  μέλανος σώματος, την μετάδοση των ηχητικών κυμάτων. Να εξηγεί τα ηλεκτρικά φαινόμενα στην ατμόσφαιρα, τη λειτουργία του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου, τις ταλαντώσεις πλάσματος, τη λειτουργία των γεννητριών , το φαινόμενο Bohm-Aharonov, την ακτινοβολία πέδης και σύγχροτρον.
 • Να εξετάζει πολύπλοκα φαινόμενα χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές, να επεκτείνει τη γνώση του σε θέματα σύγχρονης φυσικής χρησιμοποιώντας μηχανικά και ηλεκτροστατικά ανάλογα, να συγκρίνει την αρχή του Fermatμε την αρχή της ελαχίστης δράσης και την ηλεκτροδυναμική, να διακρίνει τα όρια της κλασσικής προσέγγισης στο μικρόκοσμο, να αντιλαμβάνεται την αξία των υποθετικών πειραμάτων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σύγχρονες Αντιλήψεις για την Κλασική Φυσική: Ανακεφαλαίωση της Κλασικής Φυσικής υπό το πρίσμα της Σύγχρονης αντίληψης για τη Φύση (Νόμοι Διατήρησης, Συμμετρίες, Στατιστική Περιγραφή της Φύσης, Ηλεκτρομαγνητισμός, Πεδία, Κύματα και Φως, Σχετικότητα)
 • Κβαντική Περιγραφή του Κόσμου: Ανακεφαλαίωση της Βασικής Κβαντικής Φυσικής, Εφαρμογές της Κβαντικής Φυσικής στα Στερεά, Άτομα και Πυρήνες
 • Στοιχειώδη Σωμάτια και Κοσμολογία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΚΦΕ52: Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος/2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. έχει κύριο σκοπό την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους Καθηγητές των Φυσικών Επιστημών στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις της ‘Ύλης σε Μοριακό Επίπεδο», σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της Χημείας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Τα μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. ΚΦΕ52 του ΜΠ ΚΦΕ, επικεντρώνονται στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους Καθηγητές των Φυσικών Επιστημών, στο γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις της Ύλης σε Μοριακό Επίπεδο», σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της επιστήμης της Χημείας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του έργου που προσφέρουν. Οι μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. ΚΦΕ52 δίνουν έμφαση σε πραγματοποιήσιμα διδακτικά αποτελέσματα, για σπουδαστές από διαφορετικά υπόβαθρα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία κ.ά.) που σπουδάζουν εξ αποστάσεως.

Ολοκληρώνοντας την παρακολούθηση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα έχετε πραγματοποιήσει:

 • Ανακεφαλαίωση της Γενικής και Ανόργανης Χημείας υπό το πρίσμα της σύγχρονης αντίληψης για τη Δομική συγκρότηση της Ύλης,
 • Φυσικοχημική θεώρηση της Ύλης με ανάπτυξη σύγχρονης μεθοδολογίας για το χαρακτηρισμό της ύλης και
 • Εισαγωγή στη Δομή, τις ιδιότητες, και χαρακτηρισμό των ενώσεων του άνθρακα.

Γνώση και Κατανόηση

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα έχετε αποκτήσει, γνωρίσει και κατανοήσει τις:

 • βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές της επιστήμης της Χημείας σε μοριακό επίπεδο,
 • τους όρους, τις συμβάσεις και τις μονάδες μέτρησης των αντίστοιχων φυσικών μεγεθών,
 • τη γλώσσα και τις μαθηματικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στη Φυσικοχημεία αλλά και στη Γενική Χημεία,
 • τις κατάλληλες μεθόδους για την απόκτηση, ερμηνεία και ανάλυση επιστημονικών δεδομένων και πληροφοριών στη Χημεία,
 • τη συμβολή των φυσικών επιστημών για την τεκμηριωμένη συζήτηση φυσικοχημικών φαινομένων και διεργασιών, καθώς και ορισμένα από τα όρια της τρέχουσας επιστημονικής γνώσης.

Γνωστικές Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να:

 • κάνετε χρήση και εφαρμογή των γνώσεων σας, ώστε να κατανοείτε τα πραγματικά δεδομένα, τις έννοιες, τις αρχές και τις θεωρίες που σχετίζονται με επιλεγμένες περιοχές της επιστήμης της Χημείας, όπως να κατανοείται τις ιδιότητες των στοιχειωδών σωματιδίων από τα οποία αποτελείται η ύλη, την ηλεκτρονική δομή των ατόμων και να σχεδιάζετε την ηλεκτρονική δομή ατόμων ή/και ιόντων, να ερμηνεύετε τη δημιουργία δεσμών μεταξύ ατόμων μέσω των θεωριών Lewis, VSPER, δεσμού σθένους και μοριακών τροχιακών και να συγκρίνετε μεταξύ τους τις ανωτέρω θεωρίες, να κατανοείτε τις ενώσεις ένταξης και να ερμηνεύετε το σχηματισμό τους αλλά και το χρώμα των ενώσεων αυτών, να κατανοείτε τη μεταφορική, περιστροφική και δονητική κίνηση των μορίων και τις φασματοσκοπικές εφαρμογές τους, να καταστρώνετε κινητικές εξισώσεις και να τις ολοκληρώνετε, να γνωρίζετε τις τεχνικές της κινητικής μελέτης των χημικών αντιδράσεων και τέλος να κατανοείτε τον 1ο και 2ο θερμοδυναμικό νόμο και τις εφαρμογές τους
 • εφαρμόζετε τις επιστημονικές γνώσεις σας για την αντιμετώπιση οικείων αλλά και αγνώστων καταστάσεων, να σχεδιάζετε και να διεξάγετε ερευνητικές εργασίες,
 • χρησιμοποιείτε μαθηματική γλώσσα και υπολογιστικές τεχνικές, εφαρμόζοντας μαθηματικά και χημικά μοντέλα, ώστε να κατανοείτε τα φυσικοχημικά φαινόμενα και να επιλύετε σχετικά προβλήματα,
 • εργάζεσθε με επιστημονικά δεδομένα και πληροφορίες, καθώς επίσης να σχολιάζετε ιδιαίτερες πτυχές της τρέχουσας χημικής έρευνας,
 • αξιολογείτε πληροφορίες από διάφορες πηγές και να βγάζετε ορθές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις επιστημονικές θεωρίες και έννοιες.

Πρακτικές και / ή Επαγγελματικές Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να:

 • διεξάγετε πρακτικές και ερευνητικές εργασίες με ένα υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο, έχοντας επίγνωση της ανάγκης για αξιολόγηση του κινδύνου (risk assessment),
 • διαχειρίζεστε την προσωπική σας μάθηση και το χρόνο σας, και να είστε σε θέση να μαθαίνετε ατομικά, έτσι ώστε να μπορείτε να συνεχίσετε την δια βίου προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή σας μετά την αποφοίτηση.

Βασικές Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΚΦΕ52, θα είστε σε θέση να:

 • εντοπίζετε, δέχεστε και να απαντάται σε μια ποικιλία πηγών πληροφόρησης (π.χ. πειραματικά δεδομένα, αριθμητικά δεδομένα, γραφικές παραστάσεις και στοιχεία βάσει υπολογιστή),
 • κάνετε χρήση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της ατομικής μάθησης, για την ανάλυση δεδομένων και για την διασταύρωση των επιστημονικών πληροφοριών,
 • διασταυρώνετε/ελέγχετε επιστημονικές πληροφορίες με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, χρησιμοποιώντας γραπτές, οπτικές και αριθμητικές μορφές, στην μορφή που είναι κατάλληλη για τον σκοπό αυτό τόσο για την ανάλυση όσο και την παρουσίαση στο κοινό,
 • προετοιμάζετε, επεξεργάζεστε, ερμηνεύετε και παρουσιάζετε δεδομένα με τη χρήση κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων,
 • κάνετε την καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων, τόσο θεωρητικών όσο και ερευνητικών καθώς και από άλλες πηγές, με την κατάλληλη προσοχή στην ορθότητα, την ακρίβεια και την αβεβαιότητα του πρωτοτύπου και των δεδομένων που προκύπτουν,
 • εργαστείτε από κοινού με άλλους για να διερευνήσετε τις διάφορες πτυχές της επιστήμης,
 • να βελτιώσετε τη μάθησή σας και τις μελλοντικές επιδόσεις σας, σε σχέση με τις προηγούμενες επιδόσεις σας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ανακεφαλαίωση της Γενικής και Ανόργανης Χημείας υπό το πρίσμα της σύγχρονης αντίληψης για τη Δομική συγκρότηση της Ύλης
 • Φυσικοχημική θεώρηση της Ύλης. Ανάπτυξη σύγχρονης μεθοδολογίας για το χαρακτηρισμό της ύλης
 • Δομή, ιδιότητες, και χαρακτηρισμός των ενώσεων του άνθρακα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΚΦΕ53: Οργάνωση της  Ύλης σε  Έμβια Συστήματα

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος /2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας ΚΦΕ-53 είναι η μεταπτυχιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις βασικές επιστημονικές κατευθύνσεις των Βιοεπιστημών, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα. Προσφέρονται οι απαραίτητες επιστημονικές γνώσεις καθώς και τεχνολογικές και μεθοδολογικές δεξιότητες, ώστε οι εκπαιδευόμενοι της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας:

 • Nα έχουν σφαιρική αντίληψη των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών κατευθύνσεων των Βιοεπιστημών, όπως της Βασικής και Κλινικής Βιοχημείας, της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας καθώς και της Φυσιολογίας.
 • Nα αντιλαμβάνονται, να διερευνούν και να μπορούν να αναδείξουν, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική ουσία των κλασικών και σύγχρονων επιτευγμάτων των Βιοεπιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικής φύσεως προβλημάτων στο σύγχρονο κόσμο.
 • Nα έχουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια για να ερευνούν την αξιόπιστη βιβλιογραφία και να χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες πειραματικές διαδικασίες για την απόδειξη της επιστημονικής αλήθειας των βιολογικών γνώσεων.
 • Nα έχουν την επιστημονική κατάρτιση για να σχεδιάζουν και να εκτελούν ανώτερου επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις, σε βιολογικού ενδιαφέροντος και σε ιδιαίτερα χρήσιμα για την υγεία θέματα, στο περιβάλλον του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ευρύτερης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας KΦE53, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται:

 • Να έχουν σφαιρική αντίληψη των βασικών και εφαρμοσμένων επιστημονικών κατευθύνσεων των Βιοεπιστημών, όπως της Βασικής και Κλινικής Βιοχημείας, της Μοριακής και Κυτταρικής Βιολογίας καθώς και της Φυσιολογίας.
 • Να αντιλαμβάνονται, να διερευνούν και να μπορούν να αναδείξουν, μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, την επιστημονική ουσία των κλασικών και σύγχρονων επιτευγμάτων των Βιοεπιστημών, καθώς και το ρόλο τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση βιολογικής φύσεως προβλημάτων στο σύγχρονο κόσμο.
 • Να έχουν τις προαπαιτούμενες δεξιότητες και την επιστημονική επάρκεια για να ερευνούν την αξιόπιστη βιβλιογραφία και να χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες πειραματικές διαδικασίες για την απόδειξη της επιστημονικής αλήθειας των βιολογικών γνώσεων.
 • Να έχουν την επιστημονική κατάρτιση για να σχεδιάζουν και να εκτελούν ανώτερου επιπέδου εκπαιδευτικές δράσεις, σε βιολογικού ενδιαφέροντος και σε ιδιαίτερα χρήσιμα για την υγεία θέματα, στο περιβάλλον του σχολείου της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της ευρύτερης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας καθώς και της τοπικής κοινωνίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Βασικές Έννοιες Βιοχημείας, Κυτταρικής και Μοριακής Βιολογίας.
 • Ροή της γενετικής πληροφορίας, Μοριακοί Μηχανισμοί ελέγχου της γονιδιακής έκφρασης.
 • Γενετική μηχανική – Διαγονιδιακά συστήματα. Αναφορά σε θεμελιώδεις τεχνικές Μοριακής Βιολογίας.
 • Κυτταρική επικοινωνία, Φυσιολογία της διακυτταρικής και ενδοκυτταρικής επικοινωνίας.
 • Κυτταρικός Κύκλος, Μηχανισμοί ελέγχου κυτταρικής ανάπτυξης και διαίρεσης.

Τα γνωστικά αντικείμενα της  Θ.Ε. ομαδοποιούνται στις 3 ακόλουθες υποενότητες:

 • Δομή, οργάνωση και λειτουργιά των βιομακρομορίων.
 • Θεμελιώδεις μοριακές και βιοαναλυτικές τεχνικές.
 • Έλεγχος και παθογένεια της κυτταρικής ανάπτυξης και διαίρεσης.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΚΦΕ60: Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος /2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Με τη Θ.Ε. αυτή ο σπουδαστής ολοκληρώνει τις σπουδές του μελετώντας την επίδραση των Φυσικών Επιστημών στην εξέλιξη των ιδεών αλλά και την εξέλιξη των αντιλήψεων στην ίδια την επιστήμη. Τέλος, ενημερώνεται για τα τρέχοντα παιδαγωγικά μοντέλα και θεωρίες.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η Θεματική Ενότητα ΚΦΕ60 καλύπτει επιλεγμένα θέματα από τα εξής γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία των Επιστημών, Φιλοσοφία των Επιστημών και Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΚΦΕ60 επικεντρώνονται στο να προσφέρουν στους εκπαιδευόμενους τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην επαγγελματική τους αναβάθμιση ως εκπαιδευτικών λειτουργών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορία των Φυσικών Επιστημών
 • Φιλοσοφία των Φυσικών Επιστημών
 • Επιλογές από τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΚΦΕ61: Θέματα Σύγχρονης Φυσικής

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΦΕ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η/Ο φοιτήτρια/τής έχοντας ολοκληρώσει τη ΘΕ ΚΦΕ61 του MΠ ΚΦΕ θα έχει κατανοήσει:

 • τις βασικές αρχές της κβαντομηχανικής, την αρχή αβεβαιότητας του Heisenberg, την κυματική φύση της ύλης, το δυισμό σωματιδίου-κύματος, την έννοια του spin, την σταθερότητα της ύλης, το άτομο του υδρογόνου και τον αρμονικό ταλαντωτή.
 • Θα μπορεί επίσης να λύνει την εξίσωση Schrodinger για απλά μονοδιάστατα δυναμικά όπως την κίνηση σωματιδίου σε τετραγωνικά δυναμικά και το φαινόμενο σήραγγος.
 • Θα έχει μάθει  το φάσμα των στοιχειωδών σωματιδίων, τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις τους και τα διαγράμματα Feynman για την αναπαράσταση τους.
 • Θα κατανοήσει την δυναμική του σύμπαντος επιλύοντας τις εξισώσεις Friedmann
 • και θα καταλάβει με απλό τρόπο την γεωμετρία και τη φυσική των μελανών οπών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σύγχρονα επιτεύγματα στη Σωματιδιακή Φυσική & Κοσμολογία
 • Σύγχρονα επιτεύγματα στην Επιστήμη Υλικών
 • Πειραματικές μέθοδοι & τεχνολογία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

 

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (40 ECTS)

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

 

 

Ο κανονισμός προδιαγράφει το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά στην εκπόνηση των Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (Μ.Δ.Ε.) των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, ως εξής:

 1. Ο Γενικός Κανονισμόςεφαρμόζεται ως έχει από τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδίκευσης (ΜΠΣ) του ΕΑΠ, με Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας.
 2. Αλλαγές ή και βελτιώσειςτου Γενικού Κανονισμού Μ.Δ.Ε. θα εφαρμόζονται ένα Ακαδημαϊκό Έτος μετά την έγκρισή τους από τη Σύγκλητο, προκειμένου να λαμβάνουν γνώση εγκαίρως οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 3. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα επιτυχούς ολοκλήρωσης.Η εκπόνηση της Μ.Δ.Ε. παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
 4. Θέματα Μ.Δ.Ε..Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των ΘΕ και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του ΕΑΠ, μέχρι τις 28.2.
 5. Μορφή και έκταση εργασίας.Η εργασία – θεωρητική, εφαρμοσμένη ή πειραματική – μπορεί να παρουσιάζεται σε μορφή γραπτής έκθεσης, με τα αναγκαία σχήματα, διαγράμματα, φωτογραφίες και εικόνες. Η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή του θέματος της εργασίας, περιγραφή των πορισμάτων-αποτελεσμάτων της εργασίας, τη μεθοδολογία, παραδοχές, βιβλιογραφία και άλλα τυχόν αναγκαία υποστηρικτικά ή επεξηγηματικά στοιχεία ως Παραρτήματα. Κάθε Μ.Δ.Ε. θα συνοδεύεται από μια σύντομη περίληψη 300 λέξεων στην Ελληνική και σε μια από τις κύριες γλώσσες της ΕΕ. Σε ορισμένα ΜΠΣ η εργασία μπορεί να είναι άλλης μορφής, όπως σχέδια (φυσικά ή σε ψηφιακή μορφή) ή σε μορφή πολυμέσων που να συνδυάζουν κείμενο, σχέδια, ήχο και κινούμενες εικόνες. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη αλλά εμπεριστατωμένη έκθεση.
 6. Υποβολή προτάσεων.Οι φοιτητές, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις των Σχολών για τη διάρθρωση του Προγράμματος που παρακολουθούν, υποβάλλουν πρόταση του θέματος που τους ενδιαφέρει (τίτλο, σκοπό και προσδοκώμενα αποτελέσματα) ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Μπορεί να προβλέπεται η εκπόνηση ομαδικών διπλωματικών εργασιών και να προδιαγράφονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται με αυτές και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε μέλους της ομάδας.
 7. Χρόνος υποβολής προτάσεων.Η περίοδος υποβολής προτάσεων από τους φοιτητές αρχίζει την 1η Μαρτίου και λήγει την 30ή Ιουνίου κάθε έτους.
 8. Αντιστοιχία Μ.Δ.Ε. και Θ.Ε..Για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί σε Προγράμματα Σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 1-2 ΘΕ, ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε προγράμματος οι οποίες περιλαμβάνονται στις λεπτομερείς «Οδηγίες εκπόνησης διπλωματικών εργασιών» που καθορίζει ο Διευθυντής  κάθε προγράμματος. Για τους φοιτητές που εισάγονται σε Προγράμματα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, η βαθμολογική βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. καθορίζεται με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) και λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα της Μ.Δ.Ε. ανάλογα με τα ECTS  που της αντιστοιχούν. Οι οικονομικές υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως της βαθμολογικής βαρύτητας, είναι ίσες προς αυτές μιας ΘΕ.
 9. Έναρξη Μ.Δ.Ε..Ο Διευθυντής συνθέτει ομάδες συγγενών θεμάτων και προτείνει τον Επιβλέποντα ΣΕΠ για καθεμία από αυτές. Ο Διευθυντής και ο επιβλέπων ΣΕΠ προτείνουν το μέλος της Επιτροπής Κρίσης. Στη συνέχεια ο Επιβλέπων ΣΕΠ, σε συνεργασία με τους υποψήφιους, οριστικοποιεί το θέμα της Μ.Δ.Ε. και δίνει την τελική έγκριση. Ο φοιτητής υποβάλλει (βλ. άρθρο15) στο Τμήμα Μητρώου φοιτητών την τελική δήλωση θέματος ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Οι υποψήφιοι, έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς όλες τις ΘΕ που απαιτούνται με βάση τη διάρθρωση του Προγράμματος, προβαίνουν στην εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεών τους προς το ΕΑΠ σε ό,τι αφορά στη Μ.Δ.Ε. και αρχίζουν την εκπόνηση της Μ.Δ.Ε..
 10. Χρόνος υποβολής Μ.Δ.Ε..Ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής μιας Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες και ο μέγιστος 8 μήνες. Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν ισχύει ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος υποβολής της διπλωματικής εργασίας (5 μήνες), αλλά μόνο ο μέγιστος (8 μήνες).
  Παράταση χορηγείται αποκλειστικά και μόνο για λόγους ανωτέρας βίας από το Διευθυντή μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα.
 11. Διαδικασία κρίσης και ολοκλήρωσης Μ.Δ.Ε..Η τυπική έναρξη εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. είναι η 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και με ολοκλήρωση των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένης της επανάκρισης, μέσα σε 12 μήνες από την τυπική έναρξη. Ο ελάχιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 5 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε.. γίνεται την περίοδο από 01 Απριλίου έως και 15 Μαΐου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από μέγιστο χρονικό διάστημα 4 μηνών και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ.
  Ο μέγιστος χρόνος για την υποβολή της Μ.Δ.Ε. είναι 8 μήνες. Στην περίπτωση θετικής κρίσης η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης έχει τη δυνατότητα επανυποβολής μετά από 1 μήνα και αφού βελτιώσει την εργασία σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της επιτροπής κρίσης. Ακολουθεί δεύτερη κρίση και σε θετική περίπτωση η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται την περίοδο Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) επαναλαμβάνει τη διαδικασία το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος εφόσον δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλει εκ νέου το ποσό της συμμετοχής για μια ΘΕ. Η μέγιστη διάρκεια κρίσης σε κάθε περίπτωση είναι 1 μήνας.
  Σε περίπτωση απόρριψης μιας διπλωματικής εργασίας κατά την υποστήριξή της (προφορική εξέταση) το Δελτίο Αξιολόγησης αυτής, θα πρέπει να συνοδεύεται από μία σύντομη αναφορά της εξεταστικής επιτροπής, η οποία θα εξηγεί τεκμηριωμένα τους λόγους απόρριψης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας δεν παίρνει πτυχίο.
  Επισημαίνεται ότι για τους φοιτητές που φοιτούν στα προγράμματα σπουδών με ελάχιστη διάρκεια τα δύο έτη και έχουν επιλέξει την παρακολούθηση θεματικής-ων ενότητας-των παράλληλα με την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ισχύουν τα παρακάτω:
  Για να μπορέσει μια Μ.Δ.Ε. να υποστηριχθεί προφορικά στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να έχει λάβει θετική κρίση από την Επιτροπή Κρίσης και απαραίτητα να έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η/οι Θεματική/κες Ενότητα/τες.
  Σε περίπτωση θετικής κρίσης της Μ.Δ.Ε., από την επιτροπή κρίσης, αλλά μη επιτυχούς ολοκλήρωσης των Θεματικών Ενοτήτων, οι φοιτητές δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν προφορικά την διπλωματική τους εργασία, η οποία θα πρέπει να μετατεθεί την επόμενη εξεταστική περίοδο (Σεπτέμβριος), υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτύχουν στις γραπτές εξετάσεις των θεματικών ενοτήτων. Σε αυτή την περίπτωση η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας δεν συνεπάγεται επιπλέον οικονομική επιβάρυνση.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης, από την επιτροπή κρίσης, (ή αποτυχίας στην προφορική εξέταση) και επιτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή), με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ.
  Στην περίπτωση αρνητικής κρίσης και αποτυχίας στις γραπτές εξετάσεις των Θεματικών Ενοτήτων, επαναλαμβάνεται η διαδικασία εκπόνησης της Μ.Δ.Ε. το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος (εφόσον ο φοιτητής δεν κάνει χρήση του δικαιώματος για αναβολή) με το ίδιο ή με νέο θέμα και καταβάλλεται εκ νέου το ποσό της συμμετοχής που αντιστοιχεί σε μια ΘΕ. Η παρουσίαση – εξέταση της Μ.Δ.Ε. πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των θεματικών ενοτήτων.
  Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, οι φοιτητές δεν παίρνουν πτυχίο.
 12. Επιτροπές Κρίσης.Οι Επιτροπές Κρίσης αποτελούνται τουλάχιστον από α) τον Επιβλέποντα ΣΕΠ, β) ένα επιπλέον μέλος ΣΕΠ (ο οποίος θα πρέπει να είναι ΔΕΠ του ΕΑΠ ή άλλου Πανεπιστημίου, όμως σε ειδικές περιπτώσεις θα μπορεί να είναι μόνο ΣΕΠ) συγγενούς ειδικότητας προς τα θέματα της υπό κρίσης ομάδας εργασιών (ο ορισμός του οποίου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 10) και γ) το Διευθυντή ή Συντονιστή οριζόμενο από το Διευθυντή μόνο στην προφορική εξέταση ο οποίος θα συμμετέχει μόνο κατά την προφορική εξέταση στη διαδικασία κρίσης και τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εάν και όπου το κρίνει απαραίτητο. Η Επιτροπή μπορεί να περιλαμβάνει στην προφορική παρουσίαση και άλλους ΣΕΠ του ΜΠΣ ή και ειδικούς επιστήμονες ως εξωτερικούς κριτές με έκφραση γνώμης μόνο.
 13. Εξέταση – Παρουσίαση της Εργασίας.Μετά την υποβολή δύο (2) αντιγράφων της τελικής Μ.Δ.Ε. στον Επιβλέποντα, και εφόσον υπάρχει θετική κρίση από την επιτροπή, ορίζεται η ημερομηνία της προφορικής εξέτασης. Η έκταση και το βάθος της προφορικής εξέτασης είναι ανάλογα της μορφής παρουσίασης της εργασίας. Μετά τον καθορισμό της ημερομηνίαςης προφορικής εξέτασης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει αντίγραφο του κειμένου της Μ.Δ.Ε. που έχει εγκριθεί στο Διευθυντή ή στον οριζόμενο από αυτόν Συντονιστή σε περίπτωση που ο Διευθυντής κρίνει απαραίτητο να συμμετέχει στην προφορική εξέταση. Η εξέταση-παρουσίαση της Μ.Δ.Ε. γίνεται σε δύο περιόδους, 1η περίοδος: 7ος μήνας μετά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και 2η περίοδος: 12ος μήνας.
 14. Αντίγραφα Μ.Δ.Ε..Η Μ.Δ.Ε. υποβάλλεται εις διπλούν για την κρίση. Στο τέλος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να αναφέρεται ενυπόγραφα το ακόλουθο κείμενο: «Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής μου εργασίας, δεν προσβάλλει κάθε μορφής δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, προσωπικότητας και προσωπικών δεδομένων τρίτων, δεν περιέχει έργα/εισφορές τρίτων για τα οποία απαιτείται άδεια των δημιουργών/δικαιούχων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και μόνον και πληρούν τους κανόνες της επιστημονικής παράθεσης».
  Οι φοιτητές οφείλουν – κατόπιν της επιτυχούς παρουσίασης/εξέτασης της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας -μαζί με τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις, ακόμα και παραρτήματα, σημειώσεις, άρθρα, συνοδευτικό υλικό, κτλ.- να την αναρτήσουν στο αποθετήριο του ΕΑΠ (apothesis.eap.gr).
  Οι εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των φοιτητών, αλλά στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης εκχωρούν στο ΕΑΠ, μη αποκλειστική άδεια χρήσης του δικαιώματος αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημόσιου δανεισμού, παρουσίασης στο κοινό και ψηφιακής διάχυσής τους διεθνώς, σε ηλεκτρονική μορφή και σε οποιοδήποτε μέσο, για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς, άνευ ανταλλάγματος και για όλο το χρόνο διάρκειας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η ανοικτή πρόσβαση στο πλήρες κείμενο για μελέτη και ανάγνωση δεν σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του συγγραφέα/δημιουργού ούτε επιτρέπει την αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εμπορική χρήση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «μεταφόρτωση» (downloading), «ανάρτηση» (uploading), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά της εργασίας, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του συγγραφέα/δημιουργού. Οι δημιουργοί διατηρούν το σύνολο των ηθικών και περιουσιακών τους δικαιωμάτων.Το ΕΑΠ στο πλαίσιο της πολιτικής ανοικτής πρόσβασης των Πτυχιακών/ Διπλωματικών Εργασιών προτείνει προαιρετικά τη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των εργασιών με άδειες Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses). Εάν οι φοιτητές επιλέξουν αυτή τη μέθοδο, θα πρέπει να αναφέρουν σε ευδιάκριτο σημείο της εργασίας τους με ποιά συγκεκριμένη άδεια την παρέχουν. Η εφαρμογή των αδειών Creative Commons δεν επηρεάζει την ανοικτή πρόσβαση του πλήρους κειμένου των εργασιών, αλλά ορίζει τις σχέσεις μεταξύ της εργασίας των καταθετών και του αναγνωστικού κοινού.

Οι φοιτητές, κατόπιν αιτήματός τους στο Τμήμα Βιβλιοθήκης, έχουν το δικαίωμα αναβολής δημοσίευσης της Διπλωματικής τους Εργασίας στο Αποθετήριο μέχρι και 3 χρόνια όταν:

– Θέλουν να υποβάλλουν μέρος της εργασίας προς δημοσίευση σε επιστημονικά δημοσιεύματα (π.χ. περιοδικά) ή σε κάποιο συνέδριο.
– Έχουν υποβάλει μέρος του έργου σε διαδικασία κατοχύρωσης, π.χ. σε περιπτώσεις πατέντας.
– Διαπραγματεύονται την εμπορική εκμετάλλευση μέρους του έργου.
– Έχουν κάποιον άλλο σοβαρό λόγο, τον οποίο αναγράφουν στο αίτημά τους.

Μέχρι τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, στο Αποθετήριο θα είναι αναρτημένα μόνο τα στοιχεία περιγραφής της εργασίας, ενώ μετά το πέρας των 3 ετών θα αναρτάται το πλήρες κείμενο της διπλωματικής.

 1. Διοικητικά θέματα

– Υποβολή προτάσεων από φοιτητές στο χρονικό διάστημα από 1/3 έως 30/6 κάθε έτους
– Διαβίβαση προτάσεων στους Διευθυντές
– Τελική δήλωση θέματος Μ.Δ.Ε. και πληρωμή από 1/9 έως 30/9
– Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης Μ.Δ.Ε. (21/9 έως 30/9)
– Γνωστοποίηση τελικής βαθμολογίας και αντίγραφο δελτίων αξιολόγησης.

H δυνατότητα της επιλογής στο φοιτητή/τρια για επανάληψη της διαδικασίας το αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος είτε με το ίδιο θέμα, είτε με τροποποιημένο θέμα, είτε με νέο θέμα θα δίνεται κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του επιβλέποντα/ουσας της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και του Διευθυντή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Μ.Δ.Ε.
Καθορισμός γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. (συνεργασία ΔΠΣ και Συντονιστών): Άρθρο 4
Ανάρτηση των γενικών κατηγοριών θεμάτων Μ.Δ.Ε. στο δικτυακό χώρο (μέχρι 28.02): Άρθρο 15
Ηλεκτρονική υποβολή πρότασης από δικαιούμενους φοιτητές (διάστημα υποβολής: 01.03 έως 30.06): Άρθρα 6 & 7
Ορισμός επιβλέποντα ΣΕΠ από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9
Οριστικοποίηση θέματος από ΣΕΠ σε συνεργασία με φοιτητές και τελική έγκριση: Άρθρο 9
Πρόταση από ΣΕΠ του β΄ μέλους της επιτροπής κρίσης και έγκριση από ΔΠΣ (μέχρι 30.09): Άρθρο 9 & 12
Ηλεκτρονική υποβολή τελικής πρότασης (διάστημα υποβολής: 01.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων (χρονικό διάστημα: 01.9 έως 30.9): Άρθρο 15
Έλεγχος δικαιώματος εκπόνησης (χρονικό διάστημα: 21.09 έως 30.09): Άρθρο 15
Έναρξη εκπόνησης Μ.Δ.Ε. 01.10: Άρθρο 11.

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση