ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC) – Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change (CCC) – Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής
Σκοπός - Περιγραφή (General Info)
Μαθησιακά αποτελέσματα (Learning Outcomes)
Προϋποθέσεις Εισαγωγής (Entry Requirements)
Διάρθρωση (Structure)
Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Educational personnel)
Οικονομική Συμμετοχή (Financial Participation)
Επικοινωνία (Contact)

Στόχος του Π.Μ.Σ. «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής» στην αγγλική «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change» είναι η εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στον μετριασμό και την προσαρμογή των επιπτώσεων της κλιματικής μεταβολής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αφορούν πρωτευόντως στις επιστήμες της κλιματολογίας και του περιβάλλοντος, της γεωλογίας, της τηλεμετρίας και των δορυφορικών εφαρμογών, στις επιστήμες μηχανικών, στην αρχιτεκτονική, στην ιστορία, στην αρχαιολογία, στη συντήρηση έργων τέχνης και μνημείων. Διεπιστημονικά πεδία όπως της κοινωνιολογίας, του πολιτισμού και των οικονομικών του περιβάλλοντος καθώς και της πληροφορικής, υποστηρίζουν τα πρωτεύοντα, ανάλογα με την κατεύθυνση του προγράμματος και είναι πλήρως συμβατό με τους γενικούς στόχους του ΕΑΠ.

Γενικές πληροφορίες

Οι γνώσεις σε συνδυασμό με την παιδεία και την εμπειρία που θα προκύψει από το συνδυασμό θεωρητικής και τεχνολογικής κατάρτισης των μεταπτυχιακών επιστημόνων, θα διευρύνουν τον ορίζοντα επαγγελματικής ενασχόλησής τους, ενώ παράλληλα δίνουν το προβάδισμα στους συμμετέχοντες να είναι οι πρώτοι σε εξειδίκευση σε ένα πολυεπιστημονικό κλάδο που αφορά την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς σε όλο τον πλανήτη, δεδομένου ότι διεθνώς αντίστοιχα Π.Μ.Σ. είναι ελάχιστα χωρίς να υπάρχει και η έμφαση στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της όπως στο προκείμενο Π.Μ.Σ.

Με το εν λόγω Π.Μ.Σ. είναι η πρώτη φορά στην οποία συναντώνται επιστήμες θεωρητικών και θετικών επιστημών με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η χρήση θεωρητικών γνώσεων αλλά και γνώσεων από πλειάδα επιστημών όπως της Μετεωρολογίας, της Αρχαιολογίας, της Φυσικοχημείας, της Κοινωνιολογίας κλπ. εξασφαλίζουν ένα τεράστιο εύρος διεπιστημονικότητας του συγκεκριμένου προγράμματος. Η πρωτοτυπία του αντικειμένου όχι απλώς συμβάλλει στην εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας αλλά προχωρά σε τομείς εφαρμογών διεπιστημονικής γνώσης τόσο σε θεωρητική κατεύθυνση όσο και στις θετικές επιστήμες. Στο Π.Μ.Σ συναντώνται επιστήμες, τέχνες και τεχνολογία σε ένα νέο διεπιστημονικό πεδίο, το οποίο προβλέπεται να εξελιχθεί πολύ γρήγορα.

Programme Scope-Description

The scope of the Master’s degree Programme «Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change» is the in-depth study of issues related to mitigation and adaptation of the effects of climate change on natural and cultural heritage sites worldwide. Specifically, the learning outcomes on which the Programme focuses are primarily concerned with the sciences of climatology and the environment, geology, telemetry and satellite applications, engineering, architecture, history, archeology, the preservation of works of art and monuments. Interdisciplinary fields such as sociology, culture and environmental economics, as well as information technology, support the Programme majors.

 

General Information

The knowledge and experience that will result from the combination of theoretical and technological training in this post-graduate Programme is the first in kind as it is highly multidisciplinary. The proposed Programme joins theory and science in order to optimally address the effects of climate change on nature and cultural heritage sites. The use of theoretical knowledge and knowledge from sciences such as Meteorology, Archeology, Physical Chemistry, Sociology, etc. ensure a huge range of interdisciplinarity of this Programme. The originality of the subject not only contributes to the development of science and technology, but also advances in areas of interdisciplinary knowledge application both in the theoretical direction and in the positive sciences. In this MSc, sciences, arts and technology meet in a new interdisciplinary field, which is expected to develop very quickly.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το Π.Μ.Σ. «Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των μνημείων της Φύσης από τις Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής»  αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων:

 • Iκανών να ασχοληθούν με την έρευνα στα ευρύτερα πεδία της προστασίας και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Iκανών να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στα ευρύτερα πεδία της προστασίας και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Να έχουν ολοκληρωμένες επιστημονικές γνώσεις στις γνωστικές περιοχές της προστασίας και παρακολούθησης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συνεισφέρουν στον μετριασμό (mitigation) και στην προσαρμογή (adaptation) των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε αυτά τα πεδία.
 • Να είναι σε θέση να αποτιμούν τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα που μπορούν να προκύψουν από την παρατηρούμενη αποσταθεροποίηση του κλίματος στα μνημεία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια: Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

-με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0288 «Inter-disciplinary programmes and qualifications involving Arts and Humanities»

Χαρακτηρισμός Π.Μ.Σ.: Master of Science (M.Sc.)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η αγγλική

Το Π.Μ.Σ. είναι Διιδρυματικό και προσφέρεται σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών

 

Learning Outcomes

Upon successful completion of the course, students will be: 

 • able to engage in research in the broader fields of protection and monitoring of the effects of climate change on natural and cultural heritage sites,
 • able to practice in the broader fields of protection and monitoring of the effects of climate change on natural and cultural heritage sites,
 • have comprehensive scientific knowledge in the areas of protection and monitoring of the effects of climate change on natural and cultural heritage, so as to be able to contribute to mitigation and adaptation of the effects of climate change,
 • able to assess the quantitative and qualitative problems that may arise from the observed destabilization of the climate in the monuments of nature and cultural heritage.

 

Joint Degree

The distance learning joint degree CCC programme is provided by the Hellenic Open University (HOU), Greece  in collaboration with the Academy of Athens.

 

ECTS credit points

The total sum of ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) required for the completion of the Programme is 120 ECTS.

 

Programme Duration

The minimum time required for the completion of the Programme is two (2) academic years.

 

Classification according to ISCED-2011 of Unesco

– Based on the level of Education: 7

Classification according to ISCED-2013 of Unesco

– Based on the field of Education: 0288 «Inter-disciplinary Programmes and qualifications involving Arts and Humanities»

Type of Postgraduate Programme

Master of Science (M.Sc.)

Programme Language

The official language of the Programme is English. The language in which all material content, written assignments and postgraduate thesis is English.

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί:

 1. απόφοιτοι από όλα τα τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με συναφή γνωστικά αντικείμενα. Η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων προκύπτει έπειτα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,
 2. πτυχιούχοι από τα τμήματα Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η συνάφεια των γνωστικών αντικειμένων προκύπτει έπειτα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.
 3. πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών των Πανεπιστημίων, καθώς και πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. μπορούν να γίνουν δεκτοί ύστερα από εισήγηση της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π.,

με γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 και γνώση άλλης μίας γλώσσας* σε επίπεδο C2.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

*Η δεύτερη γλώσσα μπορεί να είναι η ελληνική.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ, οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Prerequisites

The following applicants can be accepted:

 1. graduates from all departments of domestic universities and recognized HEIs internationally with related subjects. The relevance of the subjects is confirmed after a suggestion of the Academic Supervisory Committee of the Programme and a decision of the Governing Committee of the Hellenic Open University,
 2. graduates from Technological Educational Institution departments with related subjects. The relevance of the subjects is confirmed after a suggestion of the Academic Supervisory Committee of the Programme and a decision of the Governing Committee of the Hellenic Open University,
 3. graduates of any Department of HEIs, as well as graduates of Technological Educational Institutions may be accepted upon the recommendation of the Academic Supervisory Committee of the Programme and the decision of the Governing Committee of the Hellenic Open University,

English language knowledge at B2 level and knowledge of another language at C2 level is mandatory.

Note:

Where the above refers to Graduates, it refers to the graduates of Greek Universities or Greek Technical Educational Institutions and those who have equivalent foreign titles recognized by the Hellenic National Recognition and Information Center (Hellenic N.A.R.I.C / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) or the holders of the first cycle of study of co-educational institutions abroad *.

By Universities we mean University Schools, Polytechnics and the School of Fine Arts.

*According to par. 7, no. 34 of Law 4485/2017 “Postgraduate Diploma is not awarded to a student whose degree of first cycle from an institution abroad has not been recognized by the Hellenic National Recognition and Information Center (Hellenic N.A.R.I.C / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), according to Law 3328/2005 (A’80).

Διάρθρωση

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

1ο έτος

CCC50 Cultural and Natural Heritage

CCC51 Introduction to climate change 

CCC52 Material science

2ο έτος

CCC60 Telematics and metrics

CCC61 Resilience Strategies for Moveable Heritage

CCC62 Resilience Strategies for Monuments and Archaeological Sites  

CCC63 Resilience Strategies for Natural and Historic Heritage Landscapes  

CCCDE Master’s Thesis

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε.

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) ΘΕ ανά έτος.

Το πρώτο έτος περιλαμβάνει τρεις (3) ετήσιες Θεματικές Ενότητες που προσφέρουν βασικές γνώσεις σε θέματα της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, κλιματολογίας, περιβαλλοντικών κινδύνων και επιστήμης υλικών (CCC50, CCC51, CCC52), οι οποίες είναι υποχρεωτικές. Η επιλογή των ΘΕ του πρώτου έτους είναι ελεύθερη με οποιαδήποτε σειρά.

Το δεύτερο έτος περιλαμβάνει δύο (2) ετήσιες Θεματικές Ενότητες, εκ των οποίων η μία είναι υποχρεωτική (CCC60) και η δεύτερη επιλογής (από τις ΘΕ: CCC61, CCC62, CCC63) καθώς και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Master’s Thesis). Σε περίπτωση επιλογής μίας ΘΕ του δευτέρου έτους πρέπει να επιλεγεί η CCC60. Σε περίπτωση επιλογής δύο ΘΕ του δευτέρου έτους επιλέγεται η CCC60 και μία επιλογής (CCC61, CCC62, CCC63).

Η επιλογή των CCC61, CCC62, CCC63 γίνεται δυνατή μετά την παρακολούθηση των ΘΕ του πρώτου έτους. Πρώτα επιλέγονται οι ΘΕ του πρώτου έτους και στη συνέχεια του δεύτερου.

Η εκπόνηση της ΜΔΕ γίνεται μετά την επιλογή των ΘΕ του δευτέρου έτους ή ταυτόχρονα. Η παρουσίαση της ΜΔΕ γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ΘΕ.

Η Θεματική Ενότητα επιλογής του δεύτερου έτους οδηγεί σε μία από τις παρακάτω κατευθύνσεις για την προσαρμογή και μετρίαση των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής:

Α.    Κινητή πολιτιστική κληρονομιά (Moveable Heritage) (επιλογή της CCC61)

Β. Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι (Monuments and Archaeological Sites) (επιλογή της CCC62)

Γ.  Ιστορικοί Τόποι και Φυσικά Τοπία (Natural and Historic Heritage Landscapes) (επιλογή της CCC63).

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση των τεσσάρων Θ.Ε. κορμού και μίας Θ.Ε. κατεύθυνσης, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά έτη. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο έτη, πρέπει κατά το πρώτο έτος σπουδών να δηλώσετε και τις τρεις ΘΕ. 

 

Programme Syllabus

The study Programme is structured in two (2) years. The first year includes three (3) annual course modules that offer basic knowledge on natural and cultural heritage, climatology, environmental hazards and materials science. The second year includes two (2) annual course modules and the elaboration of a Master’s Thesis. One course modules of the second year is elective and leads to one of the following directions for adapting and mitigating the effects of climate change:

 1. Movable cultural heritage (Moveable Heritage)
 2. Monuments and Archaeological Sites
 3. Historic Sites and Natural Landscapes

 

The master’s degree is awarded upon completion of 5 course modules and  the Master’s Thesis.

 

1st Year

CCC50 Cultural and Natural Heritage

CCC51 Introduction to climate change 

CCC52 Material science

 

2nd Year

CCC60 Telematics and metrics

CCC61 Resilience Strategies for Moveable Heritage

CCC62 Resilience Strategies for Monuments and Archaeological Sites  

CCC63 Resilience Strategies for Natural and Historic Heritage Landscapes  

CCCDE Master’s Thesis

 

 

Course Module Selection Instructions

The M.Sc. “Protection of Cultural Heritage and Monuments of Nature from the Effects of Climate Change” is structured in two (2) years, which include four (4) compulsory course modules (CM), three (3) elective course modules that provide the Major, as well as a Master’s Thesis. Students may choose one (1) to three (3) course modules each academic year.

The first year includes three (3) annual course modules that offer basic knowledge on natural and cultural heritage, climatology, environmental hazards and materials science (CCC50, CCC51, CCC52), which are required. The choice of the first year course modules is unrestrained and can be selected in any order.

The second year includes two (2) annual course modules, one of which is compulsory (CCC60) and the second elective (from: CCC61, CCC62, CCC63) as well as the elaboration of a Master’s Thesis. If one second year course module is selected, CCC60 must be selected. If two course modules of the second year are selected, then CCC60 and one optional course module (CCC61, CCC62, CCC63) should be selected.

The selection of CCC61, CCC62, CCC63 becomes possible after attending the course modules of the first year. The first year course modules should be selected first.

The elaboration of the Master’s Thesis takes place after the selection of the second year course modules or simultaneously. The presentation of the Master’s Thesis takes place after the successful completion of the required course modules.

The Selection course module of the second year leads to one of the following Majors for adapting and mitigating the effects of climate change:

 1. Movable cultural heritage (Moveable Heritage) (selection of CCC61)
 2. Monuments and Archaeological Sites (selection of CCC62)
 3. Historic Sites and Natural Landscapes (selection of CCC63)

For the acquisition of the Master’s Degree the successful attendance of the four compulsory course modules and one elective CM as well as the successful completion of the Master’s Thesis. The total number of credits (ECTS) required to obtain the Master’s Degree is 120 ECTS.

Ακαδημαϊκή Επιτροπή Εποπτείας

 1. Ζερεφός Στυλιανός, Καθηγητής Ε.Α.Π., Πρόεδρος Α.Ε.Ε.
 2. Αστρεινίδης Ευάγγελος, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθυντής CRD Structural Health Monitoring
 3. Γερασόπουλος Ευάγγελος, Ερευνητής Α’ βαθμίδας Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
 4. Ευελπίδου Νίκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
 5. Καλαμπόκας Παύλος, Ερευνητής Α’ βαθμίδας Ακαδημάις Αθηνών
 6. Μουλλού Θεοδώρα, Αρχαιολόγος, επιμελήτρια αρχαιοτήτων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής,
 7. Πούπκου Αναστασία, Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας Ακαδημίας Αθηνών

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.900€.  

 

Fees

The cost of each Module is € 650 and the total cost of the Postgraduate Programme is  € 3,900.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών (από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00):

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367336

Ε-mail: ccc@eap.gr

 

Contact

Student Records:

Tel.: +30-2610 367336. E-mail: ccc@eap.gr

General Information:

Tel.: +30-2610 367600. E-mail: info@eap.gr

Portal Helpdesk :

 Tel.: +30-2610 367900. E-mail: helpdesk@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση