elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Αποτύπωση και τεκμηρίωση μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων (ΑΤΜ)

Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Γνωστικό ΠΜΣ

 • Πολιτιστική κληρονομιά
 • Γεωμετρική τεκμηρίωση μνημείων
 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS)
 • Γεωπληροφορική
 • Γεωγραφία
 • Διδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός
 • Τριδιάστατος ψηφιακός σχεδιασμός
 • Ψηφιακός φωτορεαλισμός
 • Τοπογραφία
 • Φωτογραμμετρία
 • Αρχαιομετρία – τεκμηρίωση υλικών
 • Μέθοδοι αρχαιολογικών ερευνών πεδίου
 • Μηχανική τεκμηρίωση μνημείων

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση και η διεπιστημονική κατάρτιση επιστημόνων στην καταγραφή, στην αποτύπωση και στην τεκμηρίωση των αρχαιοτήτων και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκεκριμένα, τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αφορούν κυρίως στις επιστήμες της τοπογραφίας, της αρχιτεκτονικής, της αρχαιολογίας, της αρχαιομετρίας, καθώς και στις επιστήμες των μηχανικών, της γεωγραφίας και της συντήρησης μνημείων.

Στόχος είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της τεκμηρίωσης των μνημείων, με έμφαση στην αποκάλυψη, στην αποτύπωση, στην καταγραφή και εν τέλει στην προστασία τους. Στο πρόγραμμα εξετάζονται διεξοδικά οι τεχνικές για την καταγραφή και τη χαρτογράφηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, καθώς και μέθοδοι για τη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων πεδίου και την παρουσίασή τους.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα της αποτύπωσης και τεκμηρίωσης μνημείων με στόχο την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τα 90 (ECTS).

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ

Master of Science (MSc.)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO

Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0288 – Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης

Το Π.Μ.Σ. «Αποτύπωση και Τεκμηρίωση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν: α. τρεις (3) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): μία (1) υποχρεωτική και δύο (2) επιλογής, β. τέσσερις (4) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.): τρεις (3) υποχρεωτικές και μία (1) επιλογής και γ. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (1 ½ ακαδημαϊκό έτος). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Πολιτική Ποιότητας

Στοχοθεσία Ποιότητας 2025

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων:

 • Ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα στα ευρύτερα πεδία της αρχαιολογίας, της τοπογραφίας, της αρχιτεκτονικής, της αρχαιομετρίας και γενικότερα της προστασίας και αποκατάστασης των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Iκανών να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στους ευρύτερους τομείς της αρχαιολογίας, της τοπογραφίας, της αρχιτεκτονικής, της αρχαιομετρίας εστιασμένης στην αποκάλυψη, την αποτύπωση και τεκμηρίωση μνημείων, με απώτερο στόχο την προστασία και αποκατάστασή τους
 • Να είναι σε θέση να σχεδιάσουν, να αποτυπώσουν και να τεκμηριώσουν μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες
 • Να είναι σε θέση να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αποκάλυψη και στην προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Διάρθρωση

Κατά τη διάρκεια των σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής υποχρεούται να ολοκληρώσει είτε τρεις (3) Θ.Ε., τρεις (3) Ε.Θ.Ε. και να εκπονήσει Μ.Δ.Ε. είτε δύο (2) Θ.Ε., τέσσερις (4) Ε.Θ.Ε. και να εκπονήσει Μ.Δ.Ε.. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών είναι 90 ECTS.

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Υ¹: Υποχρεωτική

Ε2: Επιλογής

1o εξάμηνο  
ΑΤΜ50 Πολιτιστική Κληρονομιά (Υ¹, 10 ECTS)

ΑΤΜ1 ΕΘΕ Μέθοδοι Χωρικής Μέτρησης και Τεκμηρίωσης

ΑΤΜ2 ΕΘΕ Εισαγωγή στον Ψηφιακό Σχεδιασμό

(Υ, 10 ECTS)

(Υ, 10 ECTS)

2o εξάμηνο  
ATM60 Μέθοδοι Συλλογής Δεδομένων Πεδίου (Ε², 10 ECTS)
ΑΤΜ61 Αρχαιομετρία (Ε, 10 ECTS)
ΑΤΜ3 ΕΘΕ Προχωρημένη Μοντελοποίηση και Φωτορεαλισμός (Ε, 10 ECTS)
ΑΤΜ4 ΕΘΕ Φωτογραμμετρία (Υ, 10 ECTS)
3o εξάμηνο  
ΑΤΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)
  Σημείωση:
 

Υ¹: Υποχρεωτική

Ε²: Επιλογής

 Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις δύο (2) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ..

Ωστόσο, υπάρχουν οι ακόλουθοι περιορισμοί ως προς την επιλογή των Ε.Θ.Ε. του ΑΤΜ ανά εξάμηνο:

Στο  α’ εξάμηνο εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., επιλέγετε είτε την ΑΤΜ50, είτε την ΑΤΜ2 ΕΘΕ. Αν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. επιλέγετε είτε την ΑΤΜ50 και την ΑΤΜ2 ΕΘΕ, είτε την ΑΤΜ2 ΕΘΕ και την ΑΤΜ1 ΕΘΕ.

Στο  β’ εξάμηνο εάν επιθυμείτε να επιλέξετε την ΑΤΜ3 ΕΘΕ, πρέπει να έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο την ΑΤΜ2 ΕΘΕ. Επίσης, στο  β’ εξάμηνο εάν επιθυμείτε να επιλέξετε την ΑΤΜ4 ΕΘΕ, πρέπει να έχετε παρακολουθήσει επιτυχώς σε προηγούμενο εξάμηνο τις ΑΤΜ1 ΕΘΕ και ΑΤΜ2 ΕΘΕ.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΑΤΜΔΕ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση είτε των τριών (3) Θ.Ε. και των τριών (3) Ε.Θ.Ε., είτε των δύο (2) Θ.Ε. και τεσσάρων (4) Ε.Θ.Ε. του 1ου και 2ου εξαμήνου.

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας (30 ECTS) προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων Θεματικών Ενοτήτων και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (60 ECTS) του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση είτε τριών (3) Θ.Ε., τριών (3) Ε.Θ.Ε. καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας, είτε δύο (2) Θ.Ε., τεσσάρων (4) Ε.Θ.Ε. καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας:

Στυλιανός Ζερεφός, Καθηγητής ΣΕΤ ΕΑΠ (Πρόεδρος EAE)

Θεοδώρα Μουλλού, Δρ. Αρχαιολόγος ΕΦΑΑΝΑΤ

Αθανάσιος Μπαλαφούτης, Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Λεμονιά Ράγια, Δρ. Τοπογράφος Μηχανικός

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 450€ ανά Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. και 450€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επομένως, η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στις 3.150€. 

Επικοινωνία:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλ. 2610 367312 

E-mail: atm@eap.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο