Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση (ΧΒΑ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το ΠΜΣ “Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση” έχει μία διττή στόχευση. Την θεωρητική αλλά και την πρακτική (εργαστηριακή) εκπαίδευση των φοιτητών στα αντικείμενα της “Χημικής Ανάλυσης” και της “Βιομοριακής Ανάλυσης”, τα οποία αποτελούν ένα απαραίτητο εργαλείο σε όλους τους κλάδους των φυσικών επιστημών, αλλά κατέχουν επίσης, κυρίαρχη θέση σε πολλές πτυχές της σύγχρονης κοινωνικής – οικονομικής ζωής. Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για παραγωγή ποιοτικών προϊόντων αλλά και για παροχή υπηρεσιών υψηλής ακρίβειας και αξιοπιστίας καθιστά τη σύγχρονη χημική ανάλυση μια διαδικασία κρίσιμη και

ουσιαστική σε πολλούς εφαρμοσμένους τομείς, όπως η Φυσική, η Βιολογία, η Χημεία, η Χημική Μηχανική, η Φαρμακευτική, η Αρχαιολογία, η Ιατρική, η Εγκληματολογία, η Τέχνη, το Περιβάλλον και η Οικολογία κ.ά. Σε επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς, όπως π.χ. η φαρμακοβιομηχανία, η πετροχημική βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων και πολλές άλλες, η χημική ανάλυση έχει πρωτεύοντα ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων αλλά και στην αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αφετέρου, οι βιομοριακές αναλύσεις βασίζονται σήμερα, κυρίως, στη χρήση προηγμένων τεχνικών Μοριακής Βιολογίας, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς της υγείας, των τροφίμων, της βιομηχανίας κτλ. Οι τρέχουσες πειραματικές τεχνικές δίνουν αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια, υποστηρίζουν μεγάλο όγκο αναλύσεων, ενώ παράλληλα έχουν συμβάλει στη μείωση του κόστους κάθε ανάλυσης.

Οι σύγχρονες βιομοριακές αναλύσεις έχουν γίνει πιο προσιτές στο ευρύ κοινό και στην καθημερινή χρήση, οδηγώντας παράλληλα τις εξελίξεις στον χώρο της Υγείας και της Βιοτεχνολογίας.

Στόχος
Στόχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση” (ΧΒΑ), είναι:

 • Η κατάρτιση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους και την οργανολογία της σύγχρονης χημικής και βιομοριακής ανάλυσης.
 • Η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές της σύγχρονης χημικής και βιομοριακής ανάλυσης στην έρευνα, στη βιομηχανία, στην ιατρική, στην εγκληματολογία, στην τέχνη και στο περιβάλλον.
 • Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με σύγχρονο σχετικό εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό.
 • Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα οργάνωσης εργαστηρίων και εργαστηριακού ελέγχου ποιότητας.
 • Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορέσει να στελεχώσει τα αναλυτικά εργαστήρια και τα εργαστήρια ελέγχου ποιότητας βιομηχανιών (π.χ. φαρμάκων, τροφίμων, πετροχημικών,

διαφόρων υλικών και προϊόντων), τα κρατικά ή ιδιωτικά αναλυτικά εργαστήρια ελέγχου προϊόντων και περιβάλλοντος καθώς και μονάδες εργαστηριακής Βιοϊατρικής

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

 •  περιγράφουν τις αρχές, τις μεθόδους και την οργανολογία της χημικής και βιομοριακής ανάλυσης
 • εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους χημικής και βιομοριακής ανάλυσης σε διάφορους τομείς της επιστημονικής, οικονομικής, βιομηχανικής και κοινωνικής δραστηριότητας, όπου απαιτούνται σύγχρονες αναλύσεις
 • χειρίζονται σύγχρονο εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση διαφόρων αναλύσεων
 • στελεχώνουν και οργανώνουν αναλυτικά εργαστήρια και εργαστήρια ελέγχου ποιότητας
 • επιλέγουν την καταλληλότερη μέθοδο ανάλυσης για μια συγκεκριμένη εφαρμογή
 • αναπτύσσουν νέες μεθόδους χημικής και βιομοριακής ανάλυσης
 • αξιολογούν τις τρέχουσες εξελίξεις στην εφαρμοσμένη χημική και βιομοριακή ανάλυση
 • ερευνούν την επιστημονική βιβλιογραφία και χρησιμοποιούν καθιερωμένες και νέες πειραματικές διαδικασίες για τη μελέτη των χημικών και βιολογικών συστημάτων
 • αναγνωρίζουν και διατυπώνουν τα σύγχρονα επιτεύγματα του κλάδου της Εφαρμοσμένης Μοριακής βιολογίας – Βιοχημείας και το ρόλο τους στην πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων βιολογικής και κλινικής φύσεως
 • σχεδιάζουν και διεξάγουν σύγχρονα και κλασικά πειραματικά πρωτόκολλα
 • εφαρμόζουν δεξιότητες μελέτης που χρειάζονται για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική τους κατάρτιση

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» είναι 90 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Master of Science (MSc)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0512 – Biochemistry
 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Διάρκεια φοίτησης
Το Π.Μ.Σ. «Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση» (ΧΒΑ) διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ή/και πρακτικής άσκησης). Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική κατόπιν σχετικής έγκρισης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) (ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52) του Προγράμματος προσφέρονται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) (ΧΒΑ53 και ΧΒΑ54), εκτός από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, περιλαμβάνουν και μία πενταήμερη εντατική εργαστηριακή εκπαίδευση στα Εργαστήρια του ΕΑΠ, στην Πάτρα.

Διδακτικό Υλικό
Το διδακτικό υλικό, στο οποίο βασίζεται το Πρόγραμμα και το οποίο οφείλουν οι φοιτήτριες και φοιτητές να μελετούν σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, αποτελείται από έντυπο υλικό το οποίο τους διανέμεται, καθώς και από υλικό που τίθεται στη διάθεσή τους μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για βασικό και συμπληρωματικό υλικό που αφορά στο περιεχόμενο κάθε Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.).

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή συγγενών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Για τους αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές απαιτείται πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Για όλους τους φοιτητές προαπαιτείται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
Αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

Σημειώσεις:
¹Υ = Υποχρεωτική
² Επιλέγετε μία από τις δύο Ε.Θ.Ε. = ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:
Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Στο α’ εξάμηνο, επιλέγετε είτε τη XΒΑ50 είτε τη XΒΑ51, με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, είτε και τις δύο Θ.Ε. ταυτόχρονα.

Στο β’ εξάμηνο, επιλέγετε τη ΧΒΑ52 και μία εκ των ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54, με όποια σειρά επιθυμείτε.
Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ53 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τη ΧΒΑ50, είτε να τις δηλώνετε παράλληλα.
Προκειμένου να επιλέξετε την Ε.Θ.Ε. ΧΒΑ54 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει τις ΧΒΑ51 και ΧΒΑ52, είτε να επιλέξετε παράλληλα την Ε.Θ.Ε. και μία από τις Θ.Ε.: ΧΒΑ51 ή ΧΒΑ52.

Στο γ’ εξάμηνο, επιλέγετε την εναπομείνασα Ε.Θ.Ε. (ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54) και την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
Για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) Θ.Ε.: ΧΒΑ50, ΧΒΑ51, ΧΒΑ52 καθώς και μία εκ των Ε.Θ.Ε.: ΧΒΑ53 ή ΧΒΑ54.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης του προγράμματος είναι το ενάμιση (1 ½ ) έτος. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων, των δύο (2) Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κανονισμός Άσκησης στις Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.)

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Μπουρίκας Κυριάκος
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΑΠ

Σκορίλας Ανδρέας
Καθηγητής ΕΚΠΑ

Σγουρού Αργυρώ
Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΑΠ

Οικονομική Συμμετοχή: 3 Θ.Ε: 1.350 ευρώ ( 450 ευρώ ανα Θ.Ε. ), 2 Ε.Θ.Ε.: 1.080 ευρώ ( 540 ευρώ ανα Ε.Θ.Ε.) , Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: 450 ευρώ.
Σύνολo: 2.880 ευρώ

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367305 & 2610 367302
Ε-mail: xba@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση