Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) > Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΔΣ50: Δημοσιογραφία και Επικοινωνία στο Σύγχρονο Κόσμο

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • η μετάβαση από τα μαζικά μέσα στα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας
 • νέες μορφές δημοσιογραφίας
 • προβλήματα και απαιτήσεις της διαπολιτισμικής επικοινωνίας
 • η δημοσιογραφία ενώπιον των προκλήσεων της παγκόσμιας κοινωνίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ50  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Να κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου επικοινωνιακού τοπίου που προέκυψε από την ανάπτυξη του διαδικτύου και των ψηφιακών μέσων
 • Να διακρίνει την ποικιλία των συμμετοχικών, κοινοτικών και εναλλακτικών μορφών δημοσιογραφίας που έχουν αναπτυχθεί την ψηφιακή εποχή
 • Να συνειδητοποιεί τους νέους ρόλους που καλούνται να αναπτύξουν οι δημοσιογράφοι την ψηφιακή εποχή
 • Να αναλύει τα φαινόμενα και τις διαδικασίες της επικοινωνιακής-πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης
 • Να αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχουν τα ζητήματα πολιτότητας, φυλής, φύλου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτισμικής ταυτότητας στη σύγχρονη δημοσιογραφία
 • Να εκτιμήσει το ρόλο των ΜΜΕ και της δημοσιογραφίας στις προκλήσεις της παγκόσμιας κοινωνίας (πόλεμοι, καταστροφές, περιβάλλον, τρομοκρατία, κρίσεις)
 • Να συμβάλει εποικοδομητικά στον κοινωνικό και διαπολιτισμικό διάλογο, την πολιτική και πολιτισμική πολυφωνία, την αλληλοκατανόηση των λαών, την επίλυση συγκρούσεων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Θεωρία νέων μέσων
 • Εναλλακτικά και συμμετοχικά μέσα
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Δημοσιογραφία κρίσεων

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΣΔΣ51: Αρχές και Τεχνικές της Σύγχρονης Δημοσιογραφίας

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • Η διαμόρφωση του σύγχρονου ορισμού και αποστολής της δημοσιογραφίας
 • Βασικά μοντέλα άσκησης της δημοσιογραφίας
 • Οι τεχνικές της διερευνητικής δημοσιογραφίας

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ51  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Να κατανοεί τα βασικά στάδια εξέλιξης της δημοσιογραφίας και τους πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και τεχνολογικούς παράγοντες που τα επικαθόρισαν
 • Να συνειδητοποιεί το ρόλο και τη συμβολή της δημοσιογραφίας στη δημοκρατική δημόσια σφαίρα
 • Να διακρίνει και να αξιολογεί συγκριτικά τα βασικά σύγχρονα μοντέλα άσκησης της δημοσιογραφίας
 • Να γνωρίζει τις βασικές τεχνικές της διερευνητικής δημοσιογραφίας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορία και θεωρία της δημοσιογραφίας
 • Τεχνικές δημοσιογραφικής έρευνας

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΣΔΣ52: Δημοσιογραφική Ηθική και Δεοντολογία

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • Κανόνες δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας
 • Περιπτωσιολογικές μελέτες από τη διεθνή και εθνική δημοσιογραφία

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ52  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Να κατανοεί τη φύση και τις αιτίες των ηθικών προκλήσεων που έχει αντιμετωπίσει η δημοσιογραφία κατά την ιστορική εξέλιξή της καθώς κι εκείνες που χαρακτηρίζουν την ψηφιακή εποχή
 • Να συνειδητοποιήσει το ζωτικό ρόλο που είχε η διαμόρφωση και καθιέρωση των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόσο στην οριοθέτηση των ειδησεογραφικών πρακτικών όσο και στην ενίσχυση και αναβάθμιση της επαγγελματικής αυτονομίας των δημοσιογράφων
 • Να συνδυάζει την άσκηση της δημοσιογραφίας με την τήρηση των ηθικών αρχών και των κανόνων της δημοσιογραφικής δεοντολογίας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Δημοσιογραφική Ηθική & Δεοντολογία

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΣΔΣ53: Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • Μορφές και τεχνικές της δημοσιογραφικής έρευνας και παραγωγής στο διαδίκτυο
 • Τεχνικές επιβεβαίωσης περιεχομένου από τα κοινωνικά μέσα
 • Δημοσιογραφία Δεδομένων
 • Το κοινό των διαδικτυακών μέσων: πρακτικές παρακολούθησης/συμμετοχής/διάδρασης

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ53  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Να κατανοεί τους νέους τρόπους έρευνας και εργασίας που καλούνται να αναπτύξουν οι δημοσιογράφοι στην ψηφιακή εποχή
 • Να συνθέτει πολυμεσικά ρεπορτάζ/κείμενα για διαδικτυακή κοινοποίηση/διάχυση
 • Να αξιοποιεί αποτελεσματικά τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης
 • Να ελέγχει την αξιοπιστία των πληροφοριών που προέρχεται από τα κοινωνικά μέσα
 • Να αναπτύσσει ουσιαστική αλληλεπίδραση με το κοινό
 • Να σχεδιάζει/διαχέει πληροφοριακό υλικό που να ανταποκρίνεται στα νέα ήθη χρήσης των ενημερωτικών διαδικτυακών μέσων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Θεωρία και πρακτική της διαδικτυακής δημοσιογραφίας
 • Δημοσιογραφία Δεδομένων
 • Επιβεβαίωση περιεχομένου που παράγεται από τους χρήστες

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΣΔΣ60: Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • Εμβάθυνση σε δύο (2) βασικούς τομείς εξειδίκευσης της σύγχρονης δημοσιογραφίας: Διεθνή/Ευρωπαϊκά θέματα, Επιστήμη-Τεχνολογία/Υγεία/Περιβάλλον
 • Εκπόνηση ερευνητικών ρεπορτάζ στους δύο ανωτέρω τομείς

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ60  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Κατανοεί τις ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις που αφορούν δύο (2) βασικούς τομείς της σύγχρονης δημοσιογραφίας: Θεσμούς και θέματα της Διεθνούς και Ευρωπαϊκής κοινωνίας, Επιστήμη-Τεχνολογία/Υγεία/Περιβάλλον
 • Να αναπτύξει τις γνώσεις και ερευνητικές δεξιότητες που απαιτεί η άσκηση της διερευνητικής δημοσιογραφίας στους ανωτέρω δύο (2) τομείς
 • Να δημιουργήσει έναν επαγγελματικό φάκελο (portfolio) πρωτότυπων ερευνητικών ρεπορτάζ στους ανωτέρω δύο (2) τομείς
 • Να αναπτύξει το γνωστικό-ερευνητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διαμόρφωση και εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διεθνής και Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία
 • Δημοσιογραφία Επιστήμης-Τεχνολογίας/Υγείας/Περιβάλλοντος

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΣΔΣ61: Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Ειδικεύσεις ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΔΣ 61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι στόχοι αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι:

 • Εμβάθυνση σε δύο (2) βασικούς τομείς εξειδίκευσης της σύγχρονης δημοσιογραφίας: Πόλη/Ποιότητα ζωής/ Πολιτισμός, Τοπικές κοινωνίες/ανάπτυξη/τουρισμός
 • Εκπόνηση ερευνητικών ρεπορτάζ σε κάθε μια εκ των ανωτέρω τεσσάρων τομέων

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΔΣ61  παρέχει την ευκαιρία στο φοιτητή:

 • Να κατανοεί τις ιδιαίτερες γνωστικές απαιτήσεις που αφορούν 2 βασικούς τομείς της σύγχρονης δημοσιογραφίας: Πόλη/Ποιότητα ζωής/Πολιτισμός, Τοπικές κοινωνίες/ Ανάπτυξη/ Τουρισμός
 • Να αναπτύξει τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η άσκηση της διερευνητικής δημοσιογραφίας στους ανωτέρω 2 τομείς
 • Να δημιουργήσει έναν επαγγελματικό φάκελο (portfolio) πρωτότυπων ερευνητικών ρεπορτάζ στους ανωτέρω δύο τομείς
 • Να αναπτύξει το γνωστικό-ερευνητικό υπόβαθρο που απαιτείται για τη διαμόρφωση και εκπόνηση της Μ.Δ.Ε.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αστικό-Πολιτισμικό Ρεπορτάζ
 • Ρεπορτάζ τοπικών κοινωνιών, τοπικής-περιφερειακής ανάπτυξης και τουρισμού

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι φοιτητές προτείνουν το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη έναν ειδικά διαμορφωμένο κατάλογο θεμάτων (με αναλυτική περιγραφή) που καταρτίζουν οι Συντονιστές των Θ.Ε. Ο κατάλογος αυτός διαμορφώνεται με βάση το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΣΔΣ, καθώς και τις εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές θεματικές των έξι θεματικών ενοτήτων.Η τελική διατύπωση και περιγραφή του θέματος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής τους Εργασίας γίνεται σε συνεργασία με τον καθηγητή-σύμβουλο του εκάστοτε φοιτητή.

Με την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) η φοιτήτρια/ο φοιτητής αναμένεται να:

 • είναι σε θέση να διεξάγει πρωτότυπη δημοσιογραφική έρευνα σε μια ποικιλία ζωτικών περιοχών δημοσίου ενδιαφέροντος,
 • είναι σε θέση να αναζητά, συλλέγει, επαληθεύει, επεξεργάζεται κριτικά-συνθετικά πληροφορίες και τις παρουσιάζει αποτελεσματικά
 • τηρεί σχολαστικά τις αρχές και τους κανόνες της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας
 • έχει επίγνωση της δημόσιας αποστολής και κοινωνικής ευθύνης του δημοσιογράφου
 • αξιοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά τα διαδικτυακά/ψηφιακά εργαλεία/μέσα για τη σύνταξη/επεξεργασία/διακίνηση των κειμένων τους
 • χειρίζεται κριτικά και υπεύθυνα τόσο τις πρωτογενείς όσο και τις δευτερογενείς πηγές

Προαπαιτούμενα: Για να συγγράψει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει  με επιτυχία τις έξι συνολικά  Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (ισχύει από το ακ. έτος 2019-20)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση