elen
elen

MSc in Innovation Management and Entrepreneurship – IME (Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα – IME)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > MSc in Innovation Management and Entrepreneurship – IME (Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα – IME)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Οι δεξιότητες που συνδέονται άμεσα με την καινοτομία περιλαμβάνουν εξειδικευμένες γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες π.χ. τα λεγόμενα ‘soft skills’, δηλαδή τις κοινωνικές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές δεξιότητες, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα και την ικανότητα ηγεσίας. Κι ενώ κάποιες από αυτές τις δεξιότητες καλλιεργούνται από νεαρή ηλικία μέσω της εστίασης στους κλάδους της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM), άλλες πρέπει να αποκτηθούν εν μέρει μέσω της επίσημης εκπαίδευσης. Η αυξημένη αναγνώριση της σημασίας αυτών των ευρύτερων δεξιοτήτων έχει οδηγήσει πολλές χώρες του ΟΟΣΑ να προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα και να εξοπλίζουν τους νέους με δεξιότητες τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της καινοτομίας στον χώρο εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ «Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητα» στοχεύει να ενισχύσει τις γνώσεις και δεξιότητες των συμμετεχόντων ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν ανεξερεύνητες ευκαιρίες και να καινοτομήσουν σε έναν υπάρχοντα οργανισμό, σε μια οικογενειακή επιχείρηση ή να εξελίξουν τη δική τους καινοτόμο ιδέα σε επιχειρηματικό εγχείρημα. Πρόκειται για ένα καινοτόμο σε σύλληψη Πρόγραμμα για τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα, σχεδιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα επιτυχημένων αντίστοιχων προγραμμάτων του εξωτερικού, το οποίο εστιάζει σε σύγχρονα αντικείμενα για την αγορά εργασίας (Innovation Management, New Venture Creation, Digital Transformation, Design Thinking, κ.ά.).

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Science (MSc)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 Management and administration

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.

Διάρκεια φοίτησης
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι το ενάμισι  (1 ½ ) ακαδημαϊκό έτος, ήτοι τρία (3) εξάμηνα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι απόφοιτοι θα μπορούν:

 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας
 • Να αναλύουν τις οργανωτικές διαδικασίες για την ενίσχυση της καινοτομίας.
 • Να διαχειρίζονται τη διαδικασία καινοτομίας αποδοτικά και αποτελεσματικά
 • Να προσδιορίζουν τα βήματα που απαιτούνται από την σύλληψη της ιδέας ως την δημιουργία καινοτομίας και την είσοδο στην αγορά.
 • Να κατανοούν την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και της ανοικτής καινοτομίας και να σχεδιάζουν επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα για τις δικές τους ιδέες
 • Να σκέφτονται δημιουργικά για σύγχρονα επιχειρηματικά θέματα

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Απόδειξη καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2):

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α΄ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α΄ 115), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Καλή γνώση (Β2):

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment.)
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction” ή “Credit.
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι8.2009)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
 • Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
 • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Σημειώσεις για τους τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας:

Οι ανωτέρω τίτλοι γλωσσομάθειας της αγγλικής γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από αρμόδια κατά νόμο αρχή, χωρίς όμως να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53 (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένου από δικηγόρο ή από την εκδούσα αρχή πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας, χωρίς μετάφραση αυτού).

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση: metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Επίσης:

α) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Επισήμανση:

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «MSc in Innovation Management and Entrepreneurship» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) επιλογής και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι το ενάμισι  (1 ½ ) ακαδημαϊκό έτος.  Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική είτε η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. και η εκπόνηση – παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας, είτε η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) Θ.Ε..

1ο Eξάμηνο
IME50 Εισαγωγή στην Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα: Θεωρία και Εφαρμογές (Υ¹, 10 ECTS)
IME51 Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας (Υ, 10 ECTS)
IME52 Δημιουργία Νεοφυών Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικός Σχεδιασμός (Υ, 10 ECTS)
2ο Εξάμηνο
IME53 Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων (Υ, 10 ECTS)
IME54 Διοίκηση Καινοτόμων Έργων (Υ, 10 ECTS)
IME55 Στρατηγικές για την εμπορική αξιοποίηση τεχνολογίας (Υ, 10 ECTS)
3ο Εξάμηνο
IME60 Σχεδιαστική Σκέψη (Ε², 10 ECTS)
IME61 Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Ε, 10 ECTS)
IME62 Πράσινη Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (Ε, 10 ECTS)
IME63 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για Καινοτομία (Ε, 10 ECTS)
IMEDE Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Ε, 30 ECTS)

 

Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS).

Η επιλογή των Θ.Ε. γίνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση του Προγράμματος.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου.

Για παράδειγμα, στο α’ εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την IME50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά την IME50 και την IME51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε. πρέπει να επιλέξετε τις IME50, IME51 και IME52.

Στο γ’ εξάμηνο, μπορείτε να επιλέξετε είτε τρεις (3) από τις προσφερόμενες Θ.Ε., είτε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS).

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (IMEDE) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των έξι (6) Θ.Ε..

Η προφορική υποστήριξη της IMEDE προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική είτε η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. και η εκπόνηση – παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, είτε η επιτυχής ολοκλήρωση εννέα (9) Θ.Ε..

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας:

Αναστασία Κωνσταντέλου, Αν. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Χρήστος Τσινόπουλος, Καθηγητής Διοίκησης Λειτουργιών και Καινοτομίας, Durham University, UK

Γεώργιος Τσεκούρας, Διευθυντής του Centre for Change, Entrepreneurship and Innovation Management, University of Brighton, UK

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής Α’ Βαθμίδας της ΣΚΕ

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε.. Στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/τές επιλέξουν για την ολοκλήρωση του Προγράμματος έξι (6) Θ.Ε. και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 3.000€. Στην περίπτωση που οι φοιτήτριες/τές επιλέξουν για την ολοκλήρωση του Προγράμματος εννέα (9) Θ.Ε. η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 2.700€.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:
Τηλ.: 2610367315  E-mail: ime@eap.gr
Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:
Τηλ.: 2610 367600  E-mail: info@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο