Διδακτική της Γερμανική ως Ξένης Γλώσσας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΕΡ) > Διδακτική της Γερμανική ως Ξένης Γλώσσας – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΓΕΡ10: Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ10 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)


Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η απόκτηση
θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας και τις τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών. Για τον σκοπό αυτό οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εξοικειώνονται στη βάση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τόσο με τη διαχείριση θεωρητικών γνώσεων στο πλαίσιο επιστημονικών εργασιών και ερευνών, όσο και με την ενεργή συμμετοχή τους στον επιστημονικό διάλογο σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στο πεδίο της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η ικανότητα των φοιτητών και φοιτητριών να μελετούν κριτικά επιστημονικά κείμενα, να διεξάγουν προφορικές παρουσιάσεις/ παρεμβάσεις και να θέτουν στοχευμένα ερωτήματα που συμβάλλουν στην ερευνητική διαδικασία. Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.  

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:  

 • ορίζει τι είναι επιστήμη, 
 • εκφράζεται με επιστημονικά κατάλληλο τρόπο σε μια γραπτή ή προφορική επιστημονική συζήτηση, 
 • εντοπίζει και να χειρίζεται επιστημονική βιβλιογραφία παραθέτοντας αναφορές σε κείμενα και συντάσσοντας βιβλιογραφικές αναφορές με κατάλληλο τρόπο, 
 • συνθέτει σημειώσεις για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων, 
 • εκπονεί επιστημονικές εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων και στο πλαίσιο της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

 • Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικών εργασιών: διατύπωση προβληματικής και ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη δομής επιστημονικών εργασιών.  
 • Κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας, αναφορά και παράθεση βιβλιογραφικών πηγών. 
 • Χαρακτηριστικά γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου. 
 • Αξιοποίηση επιστημονικών πορισμάτων για την αιτιολόγηση διδακτικών προτάσεων. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει: 

 1. Να επεξεργαστείτε μία σειρά από Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) που συνοδεύουν κάθε εβδομάδα μελέτης στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με ποσοστό 40%. 
 1. Να εκπονήσετε μία μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 20%. 
 1. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) σε ποσοστό 40%. 
 1. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. 
 1. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον έχετε πάρει τουλάχιστον κατά μέσο όρο τον βαθμό πέντε (5) στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός δηλαδή μιας Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) εξάγεται ως εξής: 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.)  40 %  } (≥5) 
Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.)   20 % 
Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.)        40 %           (≥5) 
Σύνολο      100% 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

ΓΕΡ11: Διδακτικές και παιδαγωγικές αρχές στη διδακτική διαδικασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ11 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)


Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει παιδαγωγικές αρχές και σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην ανάλυση και τη δημιουργία διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της τυπικής (πρόγραμμα σπουδών) ή της άτυπης (ειδικού περιεχομένου) εκπαίδευσης, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και υπό το πρίσμα των παιδαγωγικών αρχών της αυτονομίας της μάθησης, της αυτενέργειας του μαθητή και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, σύμφωνα με τις αρχές τόσο της δια ζώσης, όσο και της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (
εξΑΕ) για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.  

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:  

 • περιγράφει με διαχρονικά κριτήρια τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας, 
 • εντοπίζει τις διαφορές των αρχών και προσεγγίσεων σε σχέση με τις ανάγκες σχεδιασμού, υλοποίησης και αποτίμησης της διδακτικής πράξης, 
 • επιλέγει τις κατάλληλες αρχές και προσεγγίσεις για τη διδακτική παρέμβαση, σύμφωνα με παιδαγωγικά και διδακτικά κριτήρια, για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο,  
 • προσαρμόζει την ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση νέου διδακτικού υλικού καθώς και την αποτίμηση υφιστάμενου διδακτικού υλικού σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, 
 • εντοπίζει δυνατότητες διαμόρφωσης της διδακτικής πράξης στη βάση της διαφοροποιημένης μάθησης. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

 • Παιδαγωγικές αρχές και σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  
 • Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση μαθήματος στη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας για γενικούς και ειδικούς σκοπούς. 
 • Ανάλυση και σχεδιασμός διδακτικού υλικού σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών.  
 • Σχεδιασμός μαθησιακών αντικειμένων σύμφωνα με τις αρχές της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει: 

 1. Να επεξεργαστείτε μία σειρά από Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) που συνοδεύουν κάθε εβδομάδα μελέτης στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με ποσοστό 40%. 
 1. Να εκπονήσετε μία μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 20%. 
 1. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) σε ποσοστό 40%. 
 1. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. 
 1. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον έχετε πάρει τουλάχιστον κατά μέσο όρο τον βαθμό πέντε (5) στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός δηλαδή μιας Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) εξάγεται ως εξής: 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.)  40 %  } (≥5) 
Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.)   20 % 
Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.)        40 %           (≥5) 
Σύνολο      100% 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

ΓΕΡ12: Θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ12 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 


Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις γλωσσολογικές θεωρίες και τις θεωρίες κατάκτησης/εκμάθησης γλώσσας, σε σχέση με διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της Γραμματικής στο μάθημα της ξένης γλώσσας.  Στοχεύει επίσης στην αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήματος της Γραμματικής βάσει των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα, παραθέτοντας παράλληλα τις κατάλληλες επιλογές ή συνδυασμούς επιλογών αυτών των κανόνων.
 Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:  

 • περιγράφει τη δομή της γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με γλωσσολογικές θεωρίες και να εφαρμόζει τις θεωρίες αυτές στις μεθόδους διδασκαλίας, 
 • αναστοχάζεται θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της ξένης γλώσσας και την επίδρασή τους στη διδασκαλία, με έμφαση στη διδασκαλία της Γραμματικής, 
 • περιγράφει και να εφαρμόζει διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της Γραμματικής στο μάθημα της ξένης γλώσσας, 
 • οργανώνει και να σχεδιάζει το μάθημα της Γραμματικής, με κύριο στόχο τη συνειδητοποίηση των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα και την αποτελεσματικότητα του μαθήματος, 
 • εφαρμόζει κανόνες Γραμματικής σε ασκήσεις/ δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της γραμματικής ικανότητας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Θεωρίες κατάκτησης/εκμάθησης γλώσσας. 
 • Θεωρίες της Γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. 
 • Γλωσσολογική και παιδαγωγική Γραμματική. 
 • Η Γραμματική στις μεθόδους διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. 
 • Ανάπτυξη της γραμματικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει: 

 1. Να επεξεργαστείτε μία σειρά από Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) που συνοδεύουν κάθε εβδομάδα μελέτης στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με ποσοστό 40%. 
 1. Να εκπονήσετε μία μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 20%. 
 1. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) σε ποσοστό 40%. 
 1. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. 
 1. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον έχετε πάρει τουλάχιστον κατά μέσο όρο τον βαθμό πέντε (5) στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός δηλαδή μιας Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) εξάγεται ως εξής: 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.)  40 %  } (≥5) 
Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.)   20 % 
Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.)        40 %           (≥5) 
Σύνολο      100% 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

ΓΕΡ13: Επικοινωνιακές δραστηριότητες 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ13 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 


Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της επικοινωνιακής ικανότητας. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται συστηματικά οι βασικές αρχές που διέπουν τις επικοινωνιακές δραστηριότητες,
κειμενικά είδη του γραπτού και προφορικού λόγου, κριτήρια επιλογής και αξιοποίησης κατάλληλων συμβατικών/ πολυτροπικών κειμένων και ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και δυνατότητες κατηγοριοποίησης και εφαρμογής στρατηγικών για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και της γλωσσικής διαμεσολάβησης στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:  

 • περιγράφει τις βασικές αρχές της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας, 
 • αναγνωρίζει κειμενικά είδη του γραπτού και προφορικού λόγου, 
 • εξετάζει κριτικά και να επιλέγει κατάλληλα γραπτά και προφορικά κείμενα ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και το επίπεδο γλωσσομάθειας της ομάδας στόχου, 
 • να αξιοποιεί κατάλληλα πολυτροπικά κείμενα του διαδικτύου και ψηφιακές τεχνολογίες,  
 • να αξιοποιεί κριτικά και να εκπονεί κατάλληλες ασκήσεις με στόχο την εξάσκηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και της δραστηριότητας της γλωσσικής διαμεσολάβησης, 
 • συσχετίζει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες με εξωγλωσσικά στοιχεία και με την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

 • Βασικές αρχές της κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. 
 • Προαγωγή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  
 • Προαγωγή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  
 • Ανάπτυξη της επικοινωνιακής δραστηριότητας γλωσσικής διαμεσολάβησης στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει: 

 1. Να επεξεργαστείτε μία σειρά από Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) που συνοδεύουν κάθε εβδομάδα μελέτης στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με ποσοστό 40%. 
 1. Να εκπονήσετε μία μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 20%. 
 1. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) σε ποσοστό 40%. 
 1. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. 
 1. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον έχετε πάρει τουλάχιστον κατά μέσο όρο τον βαθμό πέντε (5) στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός δηλαδή μιας Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) εξάγεται ως εξής: 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.)  40 %  } (≥5) 
Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.)   20 % 
Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.)        40 %           (≥5) 
Σύνολο      100% 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΓΕΡ20: Ικανότητες του μαθητή 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ20 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

 

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες ικανότητες, τις οποίες πρέπει να αναπτύξει η μαθήτρια και ο μαθητής, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε επικοινωνιακές καταστάσεις της γνώσης και χρήσης της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, στις ικανότητες αυτές συγκαταλέγονται τόσο γενικές ικανότητες (δηλωτική και διαδικαστική γνώση, διαπολιτισμική επίγνωση, ικανότητα μάθησης κ.α.) όσο και επικοινωνιακές-γλωσσικές ικανότητες. Η Θεματική Ενότητα εστιάζει κυρίως στις τελευταίες, από τις οποίες παρουσιάζονται διεξοδικά η φωνολογική, η λεξιλογική και η πραγματολογική ικανότητα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και από την άποψη της ανάπτυξής τους στη διδακτική πράξη. Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:  

 • περιγράφει τις βασικές θεωρητικές αρχές που διέπουν τη φωνολογική, τη λεξιλογική και την πραγματολογική ικανότητα, 
 • αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών αυτών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, 
 • συσχετίζει τις γενικές με τις επικοινωνιακές-γλωσσικές ικανότητες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών, 
 • να εκπονεί και να αξιολογεί κατάλληλες ασκήσεις με στόχο την ανάπτυξη της φωνολογικής, της λεξιλογικής και της πραγματολογικής ικανότητας στα επιμέρους επίπεδα γλωσσομάθειας. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

 • Γενικές ικανότητες ως βάση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του μαθητή. 
 • Βασικές αρχές και ανάπτυξη της φωνολογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  
 • Βασικές αρχές  και ανάπτυξη της λεξιλογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  
 • Βασικές αρχές  και ανάπτυξη της πραγματολογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει: 

 1. Να επεξεργαστείτε μία σειρά από Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) που συνοδεύουν κάθε εβδομάδα μελέτης στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με ποσοστό 40%. 
 1. Να εκπονήσετε μία μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 20%. 
 1. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) σε ποσοστό 40%. 
 1. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. 
 1. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον έχετε πάρει τουλάχιστον κατά μέσο όρο τον βαθμό πέντε (5) στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός δηλαδή μιας Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) εξάγεται ως εξής: 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.)  40 %  } (≥5) 
Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.)   20 % 
Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.)        40 %           (≥5) 
Σύνολο      100% 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΓΕΡ21: Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ21 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)


Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης διδακτικών ενοτήτων σύμφωνα με τις θεωρίες κατάκτησης και εκμάθησης της γλώσσας, τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις στη διδακτική διαδικασία, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και ικανοτήτων που περιγράφονται στις προηγούμενες Θεματικές Ενότητες. Στοχεύει επίσης στην εξοικείωση των
φοιτητών με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση σεναρίων μαθήματος, καθώς και διδακτικού υλικού σε  συγκεκριμένες μαθησιακές περιστάσεις. Επιπλέον οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εξασκούνται στο να περιγράφουν, να αξιολογούν και να δημιουργούν όργανα μέτρησης (τεστ) βάσει των σχετικών θεωριών και των κριτηρίων ποιότητας. Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε. 

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε. 

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:  

 • αξιολογεί τις ανάγκες δημιουργίας ή επιλεκτικής χρήσης διδακτικού υλικού καθώς και της ανάπτυξης σεναρίου μαθήματος, ανάλογα με τις διδακτικές περιστάσεις, 
 • επιλέγει διδακτικά και παιδαγωγικά κατάλληλες προσεγγίσεις, τεχνικές και πρακτικές για την υλοποίηση σεναρίου μαθήματος, 
 • εφαρμόζει σενάρια μαθήματος, προβαίνοντας σε αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο σχεδιασμό σύμφωνα με διδακτικά και παιδαγωγικά κριτήρια, για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο, 
 • αναστοχάζεται σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της γλωσσομάθειας και τα συστήματα αξιολόγησης των παραγωγικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, 
 • περιγράφει τις θεωρίες, τα κριτήρια ποιότητας και τις αρχές που αφορούν στην αξιολόγηση της επικοινωνιακής γλωσσικής ικανότητας και να κατανοεί τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας,  
 • δημιουργεί τεχνικές και όργανα μέτρησης για την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και να μετρά την ποιότητα των οργάνων μέτρησης. 

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε. 

 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων μαθήματος για τη διεξαγωγή της διδακτικής πράξης στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.  
 • Βασικές αρχές αξιολόγησης και εργαλεία μέτρησης γλωσσομάθειας. 
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών για την αξιολόγηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων. 
 • Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και εφαρμογή στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών δεν προβλέπονται γραπτές εξετάσεις. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) πρέπει: 

 1. Να επεξεργαστείτε μία σειρά από Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) που συνοδεύουν κάθε εβδομάδα μελέτης στη πλατφόρμα εκπαίδευσης. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) συντελούν στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) με ποσοστό 40%. 
 1. Να εκπονήσετε μία μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) έκτασης 1.000-1.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συνεισφέρει στον τελικό βαθμό της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) κατά 20%. 
 1. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.), έκτασης 3.000-3.500 λέξεων. Η αξιολόγησή της συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) σε ποσοστό 40%. 
 1. Αναρτάτε τόσο τη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.) όσο και την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.) στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. 
 1. Κατοχύρωση δικαιώματος υποβολής της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.): Έχετε το δικαίωμα να προχωρήσετε στην υποβολή της Τελικής Εξαμηνιαίας Εργασίας (Τ.Ε.Ε.), εφόσον έχετε πάρει τουλάχιστον κατά μέσο όρο τον βαθμό πέντε (5) στις Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.) και στη μικρή Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.).  

Ο τελικός βαθμός δηλαδή μιας Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) εξάγεται ως εξής: 

Αξιολόγηση Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες (Ε.Δ.)  40 %  } (≥5) 
Γραπτή Εργασία (Γ.Ε.)   20 % 
Τελική Εξαμηνιαία Εργασία (Τ.Ε.Ε.)        40 %           (≥5) 
Σύνολο      100% 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΓΕΡ10 και δύο από τις Θ.Ε. ΓΕΡ11, ΓΕΡ12 και ΓΕΡ13. 

 

ΓΕΡ ΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ ΔΕ 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 30 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο εκπονείται: Τέταρτο (4ο)


Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Η εργασία έχει έκταση από 15.000 έως 18.000 λέξεις και παραδίδεται δακτυλογραφημένη. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης ομαδικών Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.).
 Γενικές πληροφορίες 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από μια λίστα θεματικών πεδίων, η οποία έχει συνταχθεί από τους συντονιστές και τις συντονίστριες των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.). Το συγκεκριμένο θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συζητείται και συναποφασίζεται με την επιβλέπουσα καθηγήτρια ή τον επιβλέποντα καθηγητή. Για να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να εκπονήσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες, δηλ. και τις έξι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εξαμήνου σπουδών. 

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να εντάσσεται πλήρως στο προκαθορισμένο θέμα και να επεκτείνεται στους επιμέρους τομείς στους οποίους αυτό ανήκει, να παρουσιάζει πληρότητα στην ανάλυση και να δομείται σε κεφάλαια, τα οποία εξαντλούν το θέμα, να ερευνά πλήρως τις πηγές, να θέτει ερωτήματα και να συνάγει συμπεράσματα καθώς και να ανταποκρίνεται σε σχέση με τη γλώσσα και τη μορφή στις απαιτήσεις μιας επιστημονικής εργασίας. 

Η επίβλεψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από δύο καθηγήτριες/ καθηγητές, στους/στις οποίους/οποίες παραδίδεται σε έντυπη μορφή και επιπρόσθετα αναρτάται στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. Επιπλέον, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποστηρίζεται στο πλαίσιο μιας προφορικής εξέτασης. 

ΑξιολόγησηΗ διπλωματική εργασία θεωρείται επιτυχημένη, αν αξιολογηθεί με τον βαθμό πέντε (5). 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.  

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση