elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων (ΕΠΚ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο ΠΜΣ

 • Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Βασικοί παράμετροι Βιώσιμης Ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις
 • Ρόλος του κτιρίου και του δομημένου περιβάλλοντος στο ενεργειακό και περιβαλλοντικό πρόβλημα
 • Φυσικός αερισμός
 • Μηχανικός αερισμός
 • Αερισμός και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος με ορθολογική χρήση ενέργειας
 • Θερμική άνεση
 • Παθητική θέρμανση
 • Φυσικός και χαμηλής κατανάλωσης δροσισμός κτιρίων
 • Ενσωμάτωση ΑΠΕ στο κτηριακό κέλυφος
 • Συστήματα παραγωγής θερμότητας / ψύξης / συμπαραγωγής
 • Συστήματα διανομής, τερματικών μονάδων
 • Συστήματα ανάκτησης θερμότητας / ψύξης,
 • Αυτοματισμοί
 • Πηγές χημικής αέριας ρύπανσης και βιολογικής ρύπανσης εσωτερικών χώρων
 • Σχεδιαστικός, διαχειριστικός και με χρήση διατάξεων περιορισμός ρύπανσης εσωτερικών χώρων
 • Έκθεση στη ρύπανση εσωτερικών χώρων
 • Ειδικές εφαρμογές ρύπανσης εσωτερικών χώρων
 • Ακουστική
 • Φωτισμός

 

Αντικείμενο – Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η εμβάθυνση και η διεπιστημονική κατάρτιση επιστημόνων στην ποιότητα του περιβάλλοντος εσωτερικού χώρου σε σχέση με την ορθολογική χρήση ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την υγεία και την ευημερία όσων καταλαμβάνουν χώρο μέσα σε αυτό.

Στόχος είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση της τεκμηρίωσης του βιώσιμού σχεδιασμού ενός εσωτερικού περιβάλλοντος με στρατηγικές που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας, τη χρήση υλικών, πόρων και τους κινδύνους προβλημάτων υγείας που σχετίζονται με το κτίριο και βελτιώνουν την παραγωγικότητα των χρηστών. Στο πρόγραμμα εξετάζονται επίσης διεξοδικά οι τεχνικές για την καταγραφή δεδομένων που αφορούν στο εσωτερικό περιβάλλον, καθώς και μέθοδοι για την ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων πεδίου, την παρουσίασή τους και επιλογή βιώσιμων τεχνικών.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Science (MSc)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης:0788 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction

Το πρόγραμμα είναι διαθεματικό στους ακόλουθους τομείς:
0712 Environmental protection technology
0731 Architecture and town planning
0732 Building and civil engineering

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

 

Πολιτική Ποιότητας

Στοχοθεσία Ποιότητας 2025

Οι απόφοιτοι/ες μετά την ολοκλήρωση του ΠΜΣ θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τα ευρύτερα πεδία της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, αερισμού, θερμικής άνεσης, κελύφους, ποιότητας εσωτερικού αέρα, φωτισμού και ακουστικής.
 • Αναπτύξουν δεξιότητες υψηλού επιπέδου στους ευρύτερους τομείς της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος, αερισμού, θερμικής άνεσης, κελύφους, ποιότητας εσωτερικού αέρα, φωτισμού και ακουστικής εστιασμένης στην ανάλυση, την καταγραφή και επιλογών κατάλληλων δράσεων, με απώτερο στόχο την υγεία και ευημερία των χρηστών των κτιρίων.
 • Προτείνουν, σχεδιάζουν, αποτυπώνουν και να τεκμηριώνουν δράσεις και συστήματα αερισμού, θερμικής άνεσης, κελύφους, ποιότητας εσωτερικού αέρα, φωτισμού και ακουστικής εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες.
 • Συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος του κτιριακού τομέα
 • Αναπτύξουν δεξιότητες που απαιτούνται στον τομέα του σχεδιασμού ενός βιώσιμου εσωτερικού περιβάλλοντος τόσο νέων όσο και υφιστάμενων κτιρίων και να εξισορροπούν τις επιλογές των στρατηγικών που προάγουν την ορθολογική χρήση ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αερισμού, θέρμανσης, ψύξης και φωτισμού, την υγεία και την ευημερία των χρηστών των κτιρίων.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Π.Μ.Σ. «Βιώσιμος Σχεδιασμός Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κτιρίων» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν πέντε (5) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), πέντε (5) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

1ο Eξάμηνο

ΕΠΚ50

Εισαγωγή στον βιώσιμο σχεδιασμό

(Υ¹, 10 ECTS)

ΕΠΚ51

Φυσικός και Μηχανικός Αερισμός

(Υ, 10 ECTS)

ΕΠΚ52

Κτιριακό Κέλυφος

(Υ, 10 ECTS)

2ο Εξάμηνο

ΕΠΚ53

Θέρμανση- Ψύξη

(Υ, 10 ECTS)

ΕΠΚ54 (ΕΘΕ)

Βιώσιμος Σχεδιασμός Ποιότητας Αέρα Εσωτερικών Χώρων

(Υ, 10 ECTS)

ΕΠΚ55

Ερευνητικές μέθοδοι στο εσωτερικό περιβάλλον

(Υ, 10 ECTS)

3ο Εξάμηνο

ΕΠΚ60 (ΕΘΕ)

Μετρήσεις, αναλύσεις και ερμηνεία στην ακουστική των κτιρίων

(Ε², 10 ECTS)

ΕΠΚ61 (ΕΘΕ)

Μετρήσεις, αναλύσεις και ερμηνεία στον φωτισμό των κτιρίων

(Ε, 10 ECTS)

ΕΠΚ62 (ΕΘΕ)

Συστήματα παραγωγής θερμότητας / ψύξης

(Ε, 10 ECTS)

ΕΠΚ63 (ΕΘΕ)

Συνθήκες Άνεσης και Ενεργειακή Συμπεριφορά Κτιρίου

(Ε, 10 ECTS)

ΕΠΚΔΕ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

(Υ, 10 ECTS)

Σύνολο:

90 ECTS

 

Σημειώσεις:

Υ¹: Υποχρεωτική

Ε²: Επιλογής

 

Οδηγίες επιλογής Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (Ε.Θ.Ε.)

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS).

Η επιλογή των Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. προτείνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. προτείνεται να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΕΠΚΔΕ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των πέντε (5) Θ.Ε. και της Ε.Θ.Ε. του 1ου και 2ου εξαμήνου.

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα,  πρέπει να ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. που παρέχονται ανά εξάμηνο σπουδών (30 ECTS) καθώς και η Μ.Δ.Ε..

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) Θ.Ε., τρεις (3) Ε.Θ.Ε. καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας:

Δούλος Λάμπρος, Αν. Καθηγητής ΣΕΤ ΕΑΠ (Πρόεδρος E.A.E.)

Ζέρβας Ευθύμιος, Καθηγητής ΣΕΤ ΕΑΠ

Ζερεφός Στυλιανός, Καθηγητής ΣΕΤ ΕΑΠ

Θεοδοσίου Θεόδωρος, Καθηγητής ΑΠΘ

Καρέλλας Σωτήρης, Καθηγητής ΕΜΠ

Μπαλαράς Κωνσταντίνος, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Πάλλης Πλάτων, ΕΔΙΠ ΕΜΠ

Τσαγκρασούλης Άρης, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε., 400€ ανά Ε.Θ.Ε. και 400€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επομένως, η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στις 3.100€. 

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 400€ ανά Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. και 400€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επομένως, η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367342 – E-mail: epk@eap.gr    

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr  

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο