Χωρικός Σχεδιασμός: σύγχρονες τάσεις και ζητήματα αιχμής

Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Διάρθρωση
Οικονομική Συμμετοχή
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκμάθηση και εφαρμογή βασικών επιστημονικών αρχών και μεθόδων που αφορούν σε θέματα αιχμής του χωρικού σχεδιασμού. Πρόκειται για μια σφαιρική θεώρηση των επίκαιρων ζητημάτων του χωρικού σχεδιασμού, η οποία πραγματοποιείται μέσω της σύζευξης σύγχρονων θεωρητικών απόψεων και πρακτικών εφαρμογών που αφορούν στο σχεδιασμό και τη διαχείριση του χώρου σε διάφορα επίπεδα: από το τοπικό ως το εθνικό επίπεδο, με έμφαση στην Ελλάδα.

Οι πρόσφατες αλλαγές στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού που αναδύθηκαν την περίοδο της κρίσης σε συνδυασμό με την ανάγκη υιοθέτησης των ευρωπαϊκών οδηγιών και κατευθύνσεων για θέματα σχεδιασμού και διαχείρισης αστικών περιοχών και ευαίσθητων χωρικών ζωνών (π.χ. παράκτιες/νησιωτικές περιοχές), αλλά και τις νέες πολεοδομικές πρακτικές και τάσεις που υλοποιούνται ήδη στον ευρωπαϊκό χώρο καθιστούν επιτακτική την ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεων όσων ασχολούνται επαγγελματικά με ζητήματα του χωρικού σχεδιασμού ή/ και βρίσκονται στο πρώτο στάδιο μιας αντίστοιχης ερευνητικής πορείας. Στόχος είναι η σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική του σχεδιασμού.

Ειδικότερα, το ΣΠΣ εστιάζει στα εξής ζητήματα:

Εξέλιξη και συστήματα του χωρικού σχεδιασμού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, ενσωμάτωση της οικοσυστηματικής σκέψης και της θεώρησης της ανθεκτικότητας στον χωρικό σχεδιασμό, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών, ευέλικτος σχεδιασμός, οικονομική κρίση και επενδύσεις, αστική αναζωογόνηση και πολιτικές αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική βιωσιμότητα, αστικός μεταβολισμός και οικολογικό αποτύπωμα, συμβολή των διαχειριστικών και τεχνολογικών εξελίξεων στο χωρικό σχεδιασμό, σύγχρονες μορφές συμμετοχικού σχεδιασμού.

Το ΣΠΣ οργανώνεται σε 10 ενότητες που αντιστοιχούν σε 40 ώρες διδασκαλίας και 90 ώρες αυτό-εκπαίδευσης. Η θεωρητική κατάρτιση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικών τεστ ισάριθμων με τις ενότητες διδασκαλίας. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης είναι 2 μήνες και οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης ισοδύναμου με 5 ECTS.

Το Πρόγραμμα προσφέρεται με μορφή elearning και δεν έχει διά ζώσης συναντήσεις. Οι συμμετέχοντες μελετούν το υλικό των Ενοτήτων βάσει προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος και μπορούν να επικοινωνούν με τον επιστημονικό υπεύθυνο κάθε ενότητας για απορίες, καθοδήγηση σχετικά με τη μελέτη του υλικού μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Μέσα σε κάθε Ενότητα υπάρχουν πολλές Δραστηριότητες και στο τέλος, σε Παράρτημα, υπάρχει Ανατροφοδότηση σε αυτές.

Στη διάρκεια του Προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπονούν μικρές εργασίες ή/και τεστ πολλαπλών απαντήσεων. Η ολοκλήρωση των εργασιών και η συμμετοχή στα τεστ έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα προκειμένου να γίνει λήψη του Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης. Η ανατροφοδότηση των εργασιών θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Ενότητα 1: Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού:

Εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια και τις πρακτικές των διαφορετικών συστημάτων χωρικός σχεδιασμού. Απόκτηση ικανότητας να κατανοούν κριτικά και συγκριτικά τις πολιτικές, τα εργαλεία, τούς κανόνες και τα σχέδια που πλαισιώνουν ένα σύστημα σχεδιασμού.

Τρόπος αξιολόγησης:  Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Ενότητα 2: Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού και η πρόσφατη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Εξοικείωση με το ελληνικό σύστημα  χωρικού σχεδιασμού: θεσμοί, επίπεδα και τύποι σχεδίων, διαδικασίες. Ικανότητα κατανόησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του συστήματος και του βαθμού δεσμευτικότητας των σχεδίων (στρατηγικά vs ρυθμιστικά/κανονιστικά σχέδια). Ανάπτυξη κριτικής σκέψης για τις μεταλλαγές στο ελληνικό σύστημα σχεδιασμού και εν γένει στα χαρακτηριστικά της παράδοσης σχεδιασμού ως απόρροιας της οικονομικής κρίσης.

Ενότητα 3: Η ανασύνταξη του χωρικού σχεδιασμού υπό το πρίσμα της οικοσυστημικής σκέψης, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Κατανόηση από τους εκπαιδευόμενους της έννοιας των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, πολύ δημοφιλούς σήμερα καθώς αποτελεί μια απλή και αποτελεσματική μέθοδο για την ενσωμάτωση της φύσης σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην κοινωνία (συμπεριλαμβανομένου του χωρικού σχεδιασμού), κάτι που είναι σήμερα πολύ ελκυστικό και αναγκαίο. Εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με νέες έννοιες όπως η «ανθεκτικότητα» ή η «πράσινη υποδομή» και με ορισμένες μεθόδους και εργαλεία εφαρμογής της βιώσιμης ανάπτυξης στον χωρικό σχεδιασμό.

– Να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, όπως οι χωροτάκτες (που προέρχονται συνήθως από διαφορετικά γνωστικά πεδία), να κάνουν τις πλέον βιώσιμες επιλογές σε καταστάσεις συγκρουόμενων συμφερόντων.

Τρόπος αξιολόγησης:  Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Ενότητα 4: Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση να έχουν γενική εικόνα για τις σύγχρονες αναπτυξιακές προκλήσεις στο θαλάσσιο χώρο «blue growth» και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι Διδασκόμενοι θα είναι επίσης σε θέση να διατυπώνουν κρίσεις και απόψεις σε σχέση με το σχεδιασμό των θαλάσσιων χρήσεων και δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με ζητήματα επικινδυνότητας (τεχνολογικών ατυχημάτων κλπ) αλλά και συμπληρωματικότητας με άλλες χρήσεις.

Τρόπος αξιολόγησης:  Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Ενότητα 5: Στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών.

Ικανότητα κατανόησης του συγκεκριμένου εργαλείου χωρικού σχεδιασμού και του διακριτού ρόλου. Ικανότητα αξιοποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και των θεσμοθετημένων χωρικών σχεδίων, ιδίως των Ρυθμιστικών Σχεδίων για τη χωρική οργάνωση των μητροπολιτικών περιοχών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Τρόπος αξιολόγησης: Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Ενότητα 6: Ευέλικτος σχεδιασμός, οικονομική κρίση και επενδύσεις.

Κατανόηση των νέων τύπων σχεδίων και της σημασίας τους ως μοχλών ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Εμβάθυνση στην επιστημονική γνώση και μεθόδους τους σχεδιασμού.

Τρόπος αξιολόγησης:  Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Ενότητα 7: Αστική αναζωογόνηση και πολιτικές διαχείρισης της δημόσιας ιδιοκτησίας.

Εξοικείωση με τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές αξιοποίησης της δημόσιας ιδιοκτησίας στο πλαίσιο υλοποίησης πολιτικών αστικής αναγέννησης/αναζωογόνησης. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας μέσω της κατανόησης και σύγκρισης πολιτικών διαχείρισης και ανάπτυξης δημόσιας γης.

Τρόπος αξιολόγησης:  Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση)

 Ενότητα 8: Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική βιωσιμότητα.

Κριτική ανάλυση και αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του χώρου Προχωρημένες γνώσεις και εξειδικευμένοι τρόποι προσέγγισης του πολεοδομικού σχεδιασμού Εφαρμογή επιστημονικής γνώσης και μεθόδου με σκοπό τον ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Τρόπος αξιολόγησης: Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Ενότητα 9: Σχεδιάζοντας πόλεις χωρίς ρύπους και απόβλητα.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες και αρχές του οικολογικού αποτυπώματος και του αστικού μεταβολισμού αλλά και τις βασικές αρχές της ανθρωπογεωγραφίας ώστε να εμβαθύνουν στην κατανόηση των ανθρώπινων πιέσεων στο περιβάλλον. Επιπλέον θα είναι σε θέση να προτείνουν και να εφαρμόζουν στο σχεδιασμό και προγραμματισμό των πόλεων τρόπους περιορισμού των ανθρώπινων πιέσεων με στόχο την προσαρμογή σε έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα.

Τρόπος αξιολόγησης:  Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση)

Ενότητα 10: Νέες τάσεις και σύγχρονα κινήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό: από το «άκαμπτο» στο «ευέλικτο».

Με την ολοκλήρωση της ενότητας οι διδασκόμενοι θα είναι σε θέση να έχουν μια γενική εικόνα για τις νέες τάσεις και προκλήσεις στα θέματά του πολεοδομικού σχεδιασμού παγκοσμίως με έμφαση στις διαδικασίες συμμετοχικού σχεδιασμού. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι διδασκόμενοι κα μπορούν να εφαρμόσουν αντίστοιχες πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού καθώς και να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονες μορφές συμμετοχικού σχεδιασμού σχετίζονται και ενσωματώνονται (ή όχι) ςτο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο. Επιπλέον θα είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία των νέων τεχνολογιών και εργαλείων για τη διαμόρφωση μιας νέας πολεοδομικής προσέγγισης σε σχέση με το συμμετοχικό σχεδιασμό.

Τρόπος αξιολόγησης: Ερωτήσεις υπό μορφή μικρού τεστ (ηλεκτρονική εξέταση).

Ενότητα 1: Συστήματα Χωρικού Σχεδιασμού:

Εισαγωγή στην έννοια του συστήματος χωρικού σχεδιασμού. Κρίσιμες καμπές στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών συστημάτων σχεδιασμό – σύγχρονες τάσεις και επιδράσεις. Ο στρατηγικός και ρυθμιστικός χαρακτήρας του χωρικού σχεδιασμού. Οι βασικές τυπολογίες των ευρωπαϊκών συστημάτων σχεδιασμού και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Κρίσιμες διαφορές και ομοιότητες. Παραδείγματα ευρωπαϊκών συστημάτων σχεδιασμού.

Ενότητα 2: Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού και η πρόσφατη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.

 Η εξέλιξη του σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Η πρόσφατη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση: σκοπιμότητα, αλλαγές και ασκούμενη κριτική. Το ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού: επίπεδα και τύποι σχεδίων, προδιαγραφές, εμπλεκόμενοι φορείς, διαδικασίες διαβούλευσης και εγκρίσεων. Χρήσεις γης: κατηγορίες και περιεχόμενο. Χωρική διακυβέρνηση και το ζήτημα της ‘κουλτούρας’ σχεδιασμού.

Ενότητα 3: Η ανασύνταξη του χωρικού σχεδιασμού υπό το πρίσμα της οικοσυστημικής σκέψης, της ανθεκτικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ενότητα πραγματεύεται α/ τη βιώσιμη ανάπτυξη ως σημείο ανασύνταξης των χωρικών πολιτικών, εξετάζοντας έτσι τον χωρικό σχεδιασμό υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας, τον χωρικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, της περιφερειακής και χωρικής πολιτικής προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αλλά και την έννοια των οικολογικών ανισοτήτων, του οικολογικού χρέους κ.λ.π, β/ την ενσωμάτωση της οικοσυστηματικής σκέψης στον χωρικό σχεδιασμό με επεκτάσεις στην πράσινη υποδομή (green infrastructure) και τις οικοσυστηματικές υπηρεσίες (ecosystem services) και γ/ την ένταξη της θεώρησης περί ανεκτικότητας( resilience) στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ενότητα 4: Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός.

Ευρωπαϊκή Πολιτική για το θαλάσσιο χώρο, Οδηγίες για τη Θαλάσσια Χωροταξία και το Περιβάλλον, η ελληνική πραγματικότητα. Η  ιδιαίτερη φύση (transboundary nature) της θάλασσας, ζητήματα διάδρασης μεταξύ στεριάς και θάλασσας (LSI). Θαλάσσιες χρήσεις και δραστηριότητες συνέργειες και ασυμβατότητες, μοντέλα σχεδιασμού, επίπεδα/κλίμακες σχεδιασμού, η Οικοσυστηματική Προσέγγιση. Θαλάσσια Διακυβέρνηση και διασύνδεση ΘΧΣ με χερσαίο χωροταξικό σχεδιασμό.

Ενότητα 5: Στρατηγικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών.

Η ενότητα επικεντρώνεται στον σύγχρονο στρατηγικό χωρικό σχεδιασμό, ως ένα πλαίσιο επιλογών και κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης και χωρικής ανάπτυξης γεωγραφικών ενοτήτων. Τίθεται το πλαίσιο στο οποίο αναδείχτηκε ως ‘εργαλείο’ χωρικού σχεδιασμού από τη δεκαετία του 1990, τα χαρακτηριστικά του και οι διαφορές του από τον ρυθμιστικό / κανονιστικό σχεδιασμό, καθώς και η σύνδεσή του με τις σύγχρονες μορφές χωρικής διακυβέρνησης. Έμφαση δίνεται στην εφαρμογή του στις μητροπολιτικές περιοχές που αποτελούν προνομιακό πεδίο εφαρμογής του, τόσο με αναφορά στη δυναμική και τον ρόλο τους όσο και μέσω παραδειγμάτων στρατηγικών σχεδίων μητροπολιτικών περιοχών από την Ευρώπη. Ο στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός προσεγγίζεται με την οπτική της χωρικής ανεκτικότητας για την αντιμετώπιση και την πρόληψη σύγχρονων κινδύνων εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της κλιματικής αλλαγής. Παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και αντίστοιχα σχέδια, δηλαδή τα Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε συνδυασμό με τη δυναμική της χωρικής ανάπτυξης αυτών των περιοχών.

Δίνονται παραδείγματα από εφαρμογή των Ρυθμιστικών Σχεδίων, τη σύνδεσή  τους με τα υπερκείμενα και τα υποκείμενα χωρικά σχέδια και τον ρόλο τους για τη χωρική οργάνωση των μητροπολιτικών περιοχών, από τα οποία προκύπτει η σημασία των παραπάνω στην πράξη.

Ενότητα 6: Ευέλικτος σχεδιασμός, οικονομική κρίση και επενδύσεις.

 Η ενότητα επικεντρώνεται στις νέες μορφές και τύπους σχεδίων που αναδύθηκαν ως αποτέλεσμα της κρίσης καθιστώντας τον χωρικό σχεδιασμό πιο ελαστικό και «ευέλικτο». Συγκεκριμένα εξετάζονται τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων και τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα αντιστοίχου χαρακτήρα ειδικά σχέδια που στοχεύουν στην ομαλή διεκπεραίωση των επενδύσεων. Μέσα από τη διερεύνηση της διαδικασίας έγκρισης των σχεδίων αυτών εξετάζονται τα τυπικά βήματα για την υλοποίηση των επενδύσεων και συζητείται η μεταστροφή του χωρικού σχεδιασμού και οι επιπτώσεις της στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Ενότητα 7: Αστική αναζωογόνηση και πολιτικές διαχείρισης της δημόσιας ιδιοκτησίας.

Εξέλιξη των πολιτικών διαχείρισης της δημόσιας γης και ιδιοκτησίας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Θεσμικό πλαίσιο πολιτικών γης. Μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις αστικής αναγέννησης/αναζωογόνησης, επανάχρηση εγκαταλελειμμένων αστικών περιοχών. Σύγχρονα εργαλεία , φορείς, διαδικασίες ανάπτυξης δημόσιας γης. Κριτική θεώρηση των αντίστοιχων προσεγγίσεων και πρακτικών αξιοποίησης.

 Ενότητα 8: Πολεοδομικός σχεδιασμός και αστική βιωσιμότητα.

Βασικές αρχές βιώσιμου πολεοδομικού σχεδιασμού, συμπαγής πόλη, ιδεατή αστική μορφή και λειτουργική οργάνωση της πόλης, ολοκληρωμένος σχεδιασμός χρήσεων γης και μεταφορών, σχεδιασμός πράσινων και μπλε υποδομών, ενσωμάτωση των βιοκλιματικών αρχών στην πολεοδομική οργάνωση.

Ενότητα 9: Σχεδιάζοντας πόλεις χωρίς ρύπους και απόβλητα.

Η έννοια του οικολογικού αποτυπώματος, αστικός μεταβολισμός, μεταβολικές ροές των πόλεων, κλιματική αλλαγή και πόλεις, πηγές υγρών, στερεών, επικίνδυνων αποβλήτων και ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ανθρωπογεωγραφία και περιορισμός της στερεάς, υγρής και αέριας ρύπανσης, η συμβολή των τεχνολογικών και διαχειριστικών εξελίξεων.

Ενότητα 10: Νέες τάσεις και σύγχρονα κινήματα στον πολεοδομικό σχεδιασμό: από το «άκαμπτο» στο «ευέλικτο».

Κρίση ταυτότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό, νέες τάσεις και σύγχρονα κινήματα (tacticalurbanism, pop-upplanning, guerillaplanning, DIY urbanism, peer-to-peerurbanism). Γενεσιουργές αιτίες, βασικά χαρακτηριστικά και τυπολογία των νέων κινημάτων, πρακτικές και παραδείγματα εφαρμογής τους, Συμμετοχικός σχεδιασμός και να εργαλεία στο πλαίσιο της «Πολεοδομίας 2.0».Ο νέος ρόλος του πολεοδόμου και η ενσωμάτωση των νέων και αναδυόμενων πρακτικών στο υπάρχον σύστημα σχεδιασμού.

Η διαδικασία πληρωμής των διδάκτρων έχει ως έξης:

Θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 300 ευρώ (σε δύο δόσεις). Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί από τη στιγμή επιλογής συμμετοχής στο Πρόγραμμα και η δεύτερη δόση ένα μήνα αργότερα σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος θα αποσταλεί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Όσοι συμμετέχοντες προσκομίσουν βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, το ποσό των διδάκτρων που θα πρέπει να καταβληθεί είναι 150 ευρώ (εφάπαξ).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο αποδεικτικό κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το εξής: Καταβολή διδάκτρων για το ΥΠΟΕΡΓΟ 6 /70389 με κωδικό ΦΚ273/70383 καθώς το ΕΠΙΘΕΤΟ & το ΟΝΟΜΑ

Εν συνεχεία, θα πρέπει να αποσταλεί αντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση sps-sthet@eap.gr

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της διαχείρισης του χώρου και, εν γένει, του χωρικού σχεδιασμού (όπως αρχιτέκτονες, πολεοδόμοι-χωροτάκτες, μηχανικοί περιβάλλοντος, τοπογράφοι, περιβαλλοντολόγοι), στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, απόφοιτοι Πολυτεχνικών Σχολών ή ΤΕΙ, Σχολών γεωγραφίας και περιβάλλοντος καθώς και μεταπτυχιακοί φοιτητές που προσανατολίζονται στην ερευνητική δραστηριότητα σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού και ανάπτυξης.

Απαραίτητη Προϋπόθεση επιλογής: Πτυχίο ή Δίπλωμα Μηχανικού (οποιασδήποτε ειδικότητας), Πτυχίο Γεωγράφου, Νομικών Επιστημών, Επιστημών του Περιβάλλοντος (30 μόρια).

Επιπρόσθετα Προσόντα: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (30 μόρια), Βιογραφικό Σημείωμα (10 μόρια για κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας), Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (5 μόρια για κάθε ειδίκευση).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
sps-sthet@eap.gr (αρμόδια: κ. Τερέζη) ή να καλείτε στο 2610367542.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση