ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΔΕΟ 11

Προκήρυξη Θέσης

Απόφαση Συγκρότησης Εκλεκτορικού Σώματος

Συνεδριάσεις Εκλεκτορικού

ΔΕΟ 13


ΔΕΟ 13 – “ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ”


ΔΕΟ 31


ΔΕΟ31 Bαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή


ΔΕΟ 31 Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή της ΣΚΕ


ΔΤΕ 60


ΔΤΕ 60 Μονιμοποίηση Επίκουρου Καθηγητή της ΣΚΕ