ΓΕΡ10 Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ10
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων σχετικά με τη μεθοδολογία της έρευνας και τις τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών. Για τον σκοπό αυτό οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εξοικειώνονται στη βάση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τόσο με τη διαχείριση θεωρητικών γνώσεων στο πλαίσιο επιστημονικών εργασιών και ερευνών, όσο και με την ενεργή συμμετοχή τους στον επιστημονικό διάλογο σε επίπεδο γραπτού και προφορικού λόγου στο πεδίο της Διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Βασική προϋπόθεση για τα παραπάνω αποτελεί η ικανότητα των φοιτητών και φοιτητριών να μελετούν κριτικά επιστημονικά κείμενα, να διεξάγουν προφορικές παρουσιάσεις/ παρεμβάσεις και να θέτουν στοχευμένα ερωτήματα που συμβάλλουν στην ερευνητική διαδικασία.

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

-          ορίζει τι είναι επιστήμη,

-          εκφράζεται με επιστημονικά κατάλληλο τρόπο σε μια γραπτή ή προφορική επιστημονική συζήτηση,

-          εντοπίζει και να χειρίζεται επιστημονική βιβλιογραφία παραθέτοντας αναφορές σε κείμενα και συντάσσοντας βιβλιογραφικές αναφορές με κατάλληλο τρόπο,

-          συνθέτει σημειώσεις για την παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων,

-          εκπονεί επιστημονικές εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων και στο πλαίσιο της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.

-          Βασικές αρχές συγγραφής επιστημονικών εργασιών: διατύπωση προβληματικής και ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη δομής επιστημονικών εργασιών.

-          Κριτική επισκόπηση βιβλιογραφίας, αναφορά και παράθεση βιβλιογραφικών πηγών.

-          Χαρακτηριστικά γραπτού και προφορικού επιστημονικού λόγου.

-          Αξιοποίηση επιστημονικών πορισμάτων για την αιτιολόγηση διδακτικών προτάσεων.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu