ΓΕΡ12: Θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της γλώσσας και μοντέλα Γραμματικής

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ12
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις γλωσσολογικές θεωρίες και τις θεωρίες κατάκτησης/εκμάθησης γλώσσας, σε σχέση με διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της Γραμματικής στο μάθημα της ξένης γλώσσας. Στοχεύει επίσης στην αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήματος της Γραμματικής βάσει των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα, παραθέτοντας παράλληλα τις κατάλληλες επιλογές ή συνδυασμούς επιλογών αυτών των κανόνων.

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

-          περιγράφει τη δομή της γερμανικής γλώσσας σύμφωνα με γλωσσολογικές θεωρίες και να εφαρμόζει τις θεωρίες αυτές στις μεθόδους διδασκαλίας,

-          αναστοχάζεται θεωρίες κατάκτησης/ εκμάθησης της ξένης γλώσσας και την επίδρασή τους στη διδασκαλία, με έμφαση στη διδασκαλία της Γραμματικής,

-          περιγράφει και να εφαρμόζει διδακτικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας της Γραμματικής στο μάθημα της ξένης γλώσσας,

-          οργανώνει και να σχεδιάζει το μάθημα της Γραμματικής, με κύριο στόχο τη συνειδητοποίηση των κανόνων που διέπουν τη γλώσσα και την αποτελεσματικότητα του μαθήματος,

-          εφαρμόζει κανόνες Γραμματικής σε ασκήσεις/ δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της γραμματικής ικανότητας.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.:

-          Θεωρίες κατάκτησης/εκμάθησης γλώσσας.

-          Θεωρίες της Γραμματικής και η εφαρμογή τους στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας.

-          Γλωσσολογική και παιδαγωγική Γραμματική.

-          Η Γραμματική στις μεθόδους διδασκαλίας της ξένης γλώσσας.

-          Ανάπτυξη της γραμματικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu