ΓΕΡ13: Επικοινωνιακές δραστηριότητες

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ13
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, οι οποίες αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της επικοινωνιακής ικανότητας. Για τον σκοπό αυτό παρουσιάζονται συστηματικά οι βασικές αρχές που διέπουν τις επικοινωνιακές δραστηριότητες, κειμενικά είδη του γραπτού και προφορικού λόγου, κριτήρια επιλογής και αξιοποίησης κατάλληλων συμβατικών/ πολυτροπικών κειμένων και ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη και δυνατότητες κατηγοριοποίησης και εφαρμογής στρατηγικών για την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και της γλωσσικής διαμεσολάβησης στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

-          περιγράφει τις βασικές αρχές της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας,

-          αναγνωρίζει κειμενικά είδη του γραπτού και προφορικού λόγου,

-          εξετάζει κριτικά και να επιλέγει κατάλληλα γραπτά και προφορικά κείμενα ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας τους και το επίπεδο γλωσσομάθειας της ομάδας στόχου,

-          να αξιοποιεί κατάλληλα πολυτροπικά κείμενα του διαδικτύου και ψηφιακές τεχνολογίες,

-          να αξιοποιεί κριτικά και να εκπονεί κατάλληλες ασκήσεις με στόχο την εξάσκηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και της δραστηριότητας της γλωσσικής διαμεσολάβησης,

-          συσχετίζει τις επικοινωνιακές δραστηριότητες με εξωγλωσσικά στοιχεία και με την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γραπτής και προφορικής επικοινωνίας.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.

-          Βασικές αρχές της κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

-          Προαγωγή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

-          Προαγωγή των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

-          Ανάπτυξη της επικοινωνιακής δραστηριότητας γλωσσικής διαμεσολάβησης στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Main Menu