ΓΕΡ20: Ικανότητες του μαθητή

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ20
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τις κυριότερες ικανότητες, τις οποίες πρέπει να αναπτύξει η μαθήτρια και ο μαθητής, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται επιτυχώς σε επικοινωνιακές καταστάσεις της γνώσης και χρήσης της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, στις ικανότητες αυτές συγκαταλέγονται τόσο γενικές ικανότητες (δηλωτική και διαδικαστική γνώση, διαπολιτισμική επίγνωση, ικανότητα μάθησης κ.α.) όσο και επικοινωνιακές-γλωσσικές ικανότητες. Η Θεματική Ενότητα εστιάζει κυρίως στις τελευταίες, από τις οποίες παρουσιάζονται διεξοδικά η φωνολογική, η λεξιλογική και η πραγματολογική ικανότητα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και από την άποψη της ανάπτυξής τους στη διδακτική πράξη.

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

-          περιγράφει τις βασικές θεωρητικές αρχές που διέπουν τη φωνολογική, τη λεξιλογική και την πραγματολογική ικανότητα,

-          αναγνωρίζει τη σημασία των αρχών αυτών για την εκμάθηση της ξένης γλώσσας,

-          συσχετίζει τις γενικές με τις επικοινωνιακές-γλωσσικές ικανότητες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και το επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών,

-          να εκπονεί και να αξιολογεί κατάλληλες ασκήσεις με στόχο την ανάπτυξη της φωνολογικής, της λεξιλογικής και της πραγματολογικής ικανότητας στα επιμέρους επίπεδα γλωσσομάθειας.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.

-          Γενικές ικανότητες ως βάση των επικοινωνιακών ικανοτήτων του μαθητή.

-          Βασικές αρχές και ανάπτυξη της φωνολογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

-          Βασικές αρχές και ανάπτυξη της λεξιλογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

-          Βασικές αρχές και ανάπτυξη της πραγματολογικής ικανότητας στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΓΕΡ10

Main Menu