ΓΕΡ21: Σχεδιασμός μαθήματος και αξιολόγηση

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡ21
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 15
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Συντονιστής Θ.Ε.: 

Γενική περιγραφή και μαθησιακοί στόχοι της Θ.Ε.

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να παρουσιάσει τη διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης διδακτικών ενοτήτων σύμφωνα με τις θεωρίες κατάκτησης και εκμάθησης της γλώσσας, τις παιδαγωγικές αρχές και προσεγγίσεις στη διδακτική διαδικασία, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο ανάπτυξης επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και ικανοτήτων που περιγράφονται στις προηγούμενες Θεματικές Ενότητες. Στοχεύει επίσης στην εξοικείωση των φοιτητών με τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση σεναρίων μαθήματος, καθώς και διδακτικού υλικού σε συγκεκριμένες μαθησιακές περιστάσεις. Επιπλέον οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εξασκούνται στο να περιγράφουν, να αξιολογούν και να δημιουργούν όργανα μέτρησης (τεστ) βάσει των σχετικών θεωριών και των κριτηρίων ποιότητας.

Μαθησιακά αποτελέσματα της Θ.Ε.

Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η φοιτήτρια και ο φοιτητής αναμένεται να είναι σε θέση να:

-          αξιολογεί τις ανάγκες δημιουργίας ή επιλεκτικής χρήσης διδακτικού υλικού καθώς και της ανάπτυξης σεναρίου μαθήματος, ανάλογα με τις διδακτικές περιστάσεις,

-          επιλέγει διδακτικά και παιδαγωγικά κατάλληλες προσεγγίσεις, τεχνικές και πρακτικές για την υλοποίηση σεναρίου μαθήματος,

-          εφαρμόζει σενάρια μαθήματος, προβαίνοντας σε αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσαρμογές στο σχεδιασμό σύμφωνα με διδακτικά και παιδαγωγικά κριτήρια, για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο,

-          αναστοχάζεται σχετικά με τα εργαλεία μέτρησης της γλωσσομάθειας και τα συστήματα αξιολόγησης των παραγωγικών επικοινωνιακών δραστηριοτήτων,

-          περιγράφει τις θεωρίες, τα κριτήρια ποιότητας και τις αρχές που αφορούν στην αξιολόγηση της επικοινωνιακής γλωσσικής ικανότητας και να κατανοεί τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας,

-          δημιουργεί τεχνικές και όργανα μέτρησης για την αξιολόγηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και να μετρά την ποιότητα των οργάνων μέτρησης.

Γνωστικά αντικείμενα της Θ.Ε.

-          Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίων μαθήματος για τη διεξαγωγή της διδακτικής πράξης στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

-          Βασικές αρχές αξιολόγησης και εργαλεία μέτρησης γλωσσομάθειας.

-          Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών για την αξιολόγηση επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.

-          Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και εφαρμογή στο μάθημα της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΓΕΡ10 και δύο από τις Θ.Ε. ΓΕΡ11, ΓΕΡ12 και ΓΕΡ13.

Main Menu