ΓΕΡΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΓΕΡΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 30
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο εκπονείται: Τέταρτο (4ο)

Γενικές πληροφορίες

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας παρέχει την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν σε συγκεκριμένες εφαρμογές. Η εργασία έχει έκταση από 15.000 έως 18.000 λέξεις και παραδίδεται δακτυλογραφημένη. Δεν υπάρχει δυνατότητα εκπόνησης ομαδικών Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών. Από την άποψη της βαθμολογικής βαρύτητας η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία αντιστοιχεί σε δύο Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.).

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές επιλέγουν το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας από μια λίστα θεματικών πεδίων, η οποία έχει συνταχθεί από τους συντονιστές και τις συντονίστριες των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.). Το συγκεκριμένο θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας συζητείται και συναποφασίζεται με την επιβλέπουσα καθηγήτρια ή τον επιβλέποντα καθηγητή. Για να είναι σε θέση να ξεκινήσουν και να εκπονήσουν τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, είναι απαραίτητο να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλες, δηλ. και τις έξι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εξαμήνου σπουδών.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πρέπει να εντάσσεται πλήρως στο προκαθορισμένο θέμα και να επεκτείνεται στους επιμέρους τομείς στους οποίους αυτό ανήκει, να παρουσιάζει πληρότητα στην ανάλυση και να δομείται σε κεφάλαια, τα οποία εξαντλούν το θέμα, να ερευνά πλήρως τις πηγές, να θέτει ερωτήματα και να συνάγει συμπεράσματα καθώς και να ανταποκρίνεται σε σχέση με τη γλώσσα και τη μορφή στις απαιτήσεις μιας επιστημονικής εργασίας.

Η επίβλεψη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται από δύο καθηγήτριες/ καθηγητές, στους/στις οποίους/οποίες παραδίδεται σε έντυπη μορφή και επιπρόσθετα αναρτάται στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΑΠ. Επιπλέον, η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία υποστηρίζεται στο πλαίσιο μιας προφορικής εξέτασης.

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Main Menu