25 Σεπτεμβρίου 2020 – Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός (άνω των ορίων) για «Συνδρομές και προμήθεια Εντύπων και Ηλεκτρονικών Περιοδικών, Ηλεκτρονικών Βιβλίων και Βάσεων Δεδομένων για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου»