Νέοι ρόλοι εργασίας στον τομέα των Βιβλιοθηκών μέσα από το έργο BIBLIO της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Τρέχουσες > Νέοι ρόλοι εργασίας στον τομέα των Βιβλιοθηκών μέσα από το έργο BIBLIO της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy

Δύο νέοι ρόλοι εργασίας στον τομέα των Βιβλιοθηκών αναδύονται από το έργο BIBLIO της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy του ΕΑΠ

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αλλάζει το ρόλο των Βιβλιοθηκών καθώς και των επαγγελματιών του τομέα τους, και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες δεν είναι πάντα εύκολη. Το  έργο BΙBLIO στοχεύει στο να εντοπίσει το χάσμα δεξιοτήτων λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τομέα των Βιβλιοθηκών σε Ιταλία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Λετονία και Ελλάδα, να αναπτύξει ένα πρόγραμμα σπουδών ΕΕΚ ως απάντηση στους αναδυόμενους νέους ρόλους εργασίας καθώς και να εφαρμόσει αρθρωτό μαζικό ανοικτό διαδικτυακό μάθημα (MOOC) και συναφή εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Οι φορείς-εταίροι του έργου BIBLIO έχουν σχεδιάσει ένα αρθρωτό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΕΕΚ, EQF-επιπέδου 5. Ας σημειωθεί ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι γνώσεις που ανταποκρίνονται σε «επίπεδο 5», είναι ολοκληρωμένες, εξειδικευμένες, θεωρητικές αλλά και πρακτικές σε ένα πεδίο εργασίας (ή μελέτης), κι έχουν όρια. Επιπλέον, το «επίπεδο 5» περιλαμβάνει ένα πλήρες φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη δημιουργικών λύσεων σε προβλήματα. Ως αποτέλεσμα κι αναφορικά με το BIBLIO, τα συναφή προφίλ αναδυομένων ρόλων εργασίας, αφορούν στη διαχείριση και εποπτεία δράσεων, στη μελέτη δραστηριοτήτων όπου παρουσιάζεται απρόβλεπτη αλλαγή, στην αξιολόγηση κι εξέλιξη της απόδοσης των επαγγελματιών που έχουν τους ρόλους αυτούς καθώς και των συναδέλφων τους στον τομέα των Βιβλιοθηκών.

Στο ίδιο πλαίσιο, εμπειρογνώμονες από τις χώρες εταίρους του BIBLIO επικύρωσαν ότι οι περιγραφές των προφίλ των αναδυομένων ρόλων εργασίας και των επιλεγμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, αντιστοιχούν σε EQF επιπέδου 5.

Ειδικότερα, βάσει των αποτελεσμάτων των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο έργο BIBLIO, οι φορείς-εταίροι έχουν εντοπίσει τα ακόλουθα, δύο προφίλ αναδυομένων ρόλων εργασίας, που αποτελούν τη βάση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

Υπεύθυνος-η Επικοινωνίας και Συμμετοχικότητας της Κοινότητας / Community Engagement and Communication (CECO) (https://ej.uz/38ju): Είναι ένας-μία ευέλικτος-η,  ψηφιακά ενημερωμένος-η εργαζόμενος-η που προβλέπει και προ-ενεργεί. Αντλεί δεδομένα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο καθώς και πληροφορίες από την εμπλοκή της κοινότητας, με στόχο να αξιολογήσει τις ανάγκες της και να θέσει προτεραιότητες για δράσεις προσέγγισής της. Συνεργάζεται με την τοπική κοινωνία και προσελκύει άτομα έξω από τα «τείχη» της Βιβλιοθήκης, μέσω ποικίλων καναλιών επικοινωνίας, που συμπεριλαμβάνουν τη διοργάνωση συναντήσεων σε επίπεδο γειτονιάς, την ενεργοποίηση οργανώσεων και ομάδων με βάση την κοινότητα, τη δικτύωση και την αξιοποίηση κοινωνικών μέσων καθώς και άλλων μεθόδων επικοινωνίας.

Δείτε, το πλήρες προφίλ του-της «Υπεύθυνος-ης Επικοινωνίας και Συμμετοχικότητας της Κοινωνίας»

Διαμεσολαβητής-τρια Ψηφιακού Μετασχηματισμού / Digital Transformation Facilitator (DIGY) (https://ej.uz/fzze): Είναι ένας ευέλικτος-η εργαζόμενος-η, που διατηρεί συνεχή επαφή  με την ικανότητα και υποστηρίζει την Βιβλιοθήκη για την ανταπόκριση στις ανάγκες της ψηφιακής εποχής. Υιοθετεί νέα ψηφιακά εργαλεία και παρέχει τεχνική υποστήριξη στους-στις συναδέλφους του-της και στις δραστηριότητες της Βιβλιοθήκης. Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες συνεργασίας, να σχεδιάζει ή/και να επιλέγει περιεχόμενο και υπηρεσίες για ποικίλα θέματα και σκοπούς. Επιπλέον, υποστηρίζει την χαρτογράφηση καταλόγων, αρχειοθέτηση και ψηφιοποίηση βιβλίων και εγγράφων, καθώς και την επιμέλεια ψηφιακών πόρων και συλλογών.

Δείτε το πλήρες προφίλ του-της Διαμεσολαβητή-τριας Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Η Ερευνητική Ομάδα DAISSy του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου υλοποιεί το έργο BIBLIO ως φορέας-εταίρος στην Ελλάδα και η Εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΑΠ υποστηρίζει ενεργά την υλοποίηση κι εμπλέκεται στις δράσεις του έργου, ως βασικός διασυνδεδεμένος φορέας.

Μείνετε συντονισμένοι και θυμηθείτε να επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα του BIBLIO και να παρακολουθείτε τις ιστορίες (“Stories”) από τους φορείς εταίρους του έργου! https://www.biblio-project.eu/stories/

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο BIBLIO καθώς κι άλλες δράσεις της Ερευνητικής Ομάδας DAISSy-ΕΑΠ:

Website : http://daissy.eap.gr/enhttps://www.biblio-project.eu/
Facebook : @DAISSyResearchGroup, @DigitalBiblio
Linkedin : https://www.linkedin.com/in/daissyresearchgroup/
Twitter : https://twitter.com/daissy_research, @digitalbiblio
Instagram : @daissy_researchgroup
Email : info@daissy.eap.gr