Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 στις Θ.Ε. ΔΗΔ61, ΔΗΔ62, ΔΗΔ63, ΔΙΤ61, ΔΙΤ62 και ΔΙΤ63

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Ακαδημαϊκές > Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. για τα Ακαδημαϊκά έτη 2019-2022 στις Θ.Ε. ΔΗΔ61, ΔΗΔ62, ΔΗΔ63, ΔΙΤ61, ΔΙΤ62 και ΔΙΤ63

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 502ης/20-01-2021 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ σχετικά με την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2022, στις Θεματικές Ενότητες ΔΗΔ61, ΔΗΔ62, ΔΗΔ63, ΔΙΤ61, ΔΙΤ62 και ΔΙΤ63, με ΑΔΑ: 9ΒΣΚ46ΨΖΣΘ-ΗΗΓ.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ δύνανται να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να υποβάλλουν αιτήματα για χορήγηση βαθμολογιών εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 22/01/2021 έως και 26/01/2021 και το χρονικό διάστημα υποβολής αιτημάτων για χορήγηση βαθμολογιών ορίζεται από 22/01/2021 έως και 25/01/2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ αποστέλλοντας email στην Υπεύθυνη Διαχείρισης Θεμάτων Μελών ΣΕΠ για τις ΘΕ ΔΗΔ61, ΔΗΔ62, ΔΗΔ63, ΔΙΤ61, ΔΙΤ62, ΔΙΤ63: κ. Χριστακοπούλου Αλεξάνδρα (achristak@eap.gr).