Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. Ακαδημαϊκών Ετών 2020-2023 στα Π.Σ. ΕΤΑ, ΕΕΠ, ΚΥΚ και στις Θ.Ε. ΔΓΡ66, ΔΑΘ20, ΔΑΘ21, ΔΑΘ22

ΕΑΠ > Ανακοινώσεις > Ακαδημαϊκές > Πίνακες Σειράς Κατάταξης Υποψήφιων Μελών Σ.Ε.Π. Ακαδημαϊκών Ετών 2020-2023 στα Π.Σ. ΕΤΑ, ΕΕΠ, ΚΥΚ και στις Θ.Ε. ΔΓΡ66, ΔΑΘ20, ΔΑΘ21, ΔΑΘ22

Σας ενημερώνουμε ότι στον επίσημο ιστότοπο «Διαύγεια» https://diavgeia.gov.gr/ έχει αναρτηθεί η απόφαση της υπ. αριθμ. 502ης/20-01-2021 Συνεδρίασης της Δ.Ε. του ΕΑΠ σχετικά με την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης υποψηφίων μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ), για τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2023, στα Προγράμματα Σπουδών ΕΤΑ, ΕΕΠ, ΚΥΚ και στις Θεματικές Ενότητες ΔΓΡ66, ΔΑΘ20, ΔΑΘ21, ΔΑΘ22, με ΑΔΑ: Ω5ΙΕ46ΨΖΣΘ-ΝΣ9.

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ δύνανται να καταθέσουν ένσταση εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη ημέρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να υποβάλλουν αιτήματα για χορήγηση βαθμολογιών εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω το χρονικό διάστημα υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από 22/01/2021 έως και 26/01/2021 και το χρονικό διάστημα υποβολής αιτημάτων για χορήγηση βαθμολογιών ορίζεται από 22/01/2021 έως και 25/01/2021.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Θεμάτων μελών ΣΕΠ αποστέλλοντας email στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Θεμάτων Μελών ΣΕΠ του εκάστοτε Προγράμματος Σπουδών: 

Για τα Π.Σ. ΕΤΑ, ΕΕΠ: κ. Χατζηδημητρίου Αρχοντία- Ευαγγελία (nchatzi@eap.gr)

Για το Π.Σ. ΚΥΚ: κ. Κατέχος Κωνσταντίνος (katexos@eap.gr)

Για τη Θ.Ε. ΔΓΡ66: κ. Σαλάτας Ηλίας (salatas@eap.gr)

Για τις ΘΕ ΔΑΘ20, ΔΑΘ21 και ΔΑΘ22: κ. Χριστακοπούλου Αλεξάνδρα (achristak@eap.gr)