Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ) > Εκπαίδευση Ενηλίκων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΕ50: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ ΕΚΕ50 είναι να εισαγάγει τις/τους φοιτήτριες/τές στο χώρο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ειδικότερα, επιδιώκεται να οριοθετηθεί από επιστημονική και πραγματολογική άποψη το πεδίο, να παρουσιαστούν οι κυριότερες θεωρητικές προσεγγίσεις τους φαινομένου της ενήλικης μάθησης και να αναλυθούν τα ζητήματα των εκπαιδευτικών τεχνικών και της δυναμικής της εκπαιδευόμενης ομάδας. Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι οι φοιτήτριες/ές που θα ολοκληρώνουν τη ΘΕ όχι μόνο να έχουν γνώση των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά και να μπορούν να δραστηριοποιούνται αποτελεσματικά ως εκπαιδευτές ενηλίκων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν τις αρχές και το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Γνωρίζουν τις μεθόδους που είναι κατάλληλες για την εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Μπορούν να εφαρμόζουν αυτές τις αρχές και μεθόδους σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια.
 • Γνωρίζουν και μπορούν να εφαρμόζουν τις αρχές και μεθόδους συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Θεωρίες και προϋποθέσεις μάθησης
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι
 • Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων
 • Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας
 • Μελέτες περίπτωσης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΕ51: Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 18

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν την εξέλιξη του θεσμού της Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα, με βάση τις εκάστοτε κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες.
 • Προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των βασικών θεσμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων στην Ελλάδα και των σχετικών εκπαιδευτικών πολιτικών, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.
 • Παρουσιάζουν τα βήματα της διαδικασίας διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών.
 • Εφαρμόζουν τα βήματα σχεδιασμού προγραμμάτων που απευθύνονται σε ενήλικους εκπαιδευόμενους.
 • Αναλύουν τα διοικητικά χαρακτηριστικά ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Προσδιορίζουν τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζονται βασικές αρχές και διαδικασίες του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ για την αποτελεσματική λειτουργία των οργανισμών εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Προγραμματίζουν τις ενέργειες που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός οργανισμού εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Αναλύουν τα βήματα επιλογής ανθρώπινου δυναμικού και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Προσδιορίζουν το περιεχόμενο των τύπων και μοντέλων αξιολόγησης.
 • Παρουσιάζουν τα βήματα των διαδικασιών αξιολόγησης σε έναν οργανισμό εκπαίδευσης ενηλίκων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κοινωνική-οικονομική σκοπιμότητα και θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Διοίκηση μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΕ53: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων / Εκπαιδευτική Ηγεσία

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Εκπαιδευτικοί στόχοι της Θ.Ε.:

 • η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των φοιτητών/τριών αναφορικά με την  διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων/δια βίου μάθησης και
 • η  προετοιμασία τους να αναλάβουν ρόλους και να δραστηριοποιηθούν ως στελέχη διοίκησης μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων, ασκώντας αποτελεσματικά τις λειτουργίες του μάνατζμεντ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά  την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτητές/τριες  αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες των μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων  και  να κατανοούν τη σημασία, τις δυνατότητες, τα περιθώρια και τις προϋποθέσεις άσκησης διοίκησής τους.
 • Διαμορφώνουν, να ερμηνεύουν, να υλοποιούν και να συντονίζουν εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές καινοτομίες στις μονάδες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τόσο το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό πλαίσιο.
 • Ασκούν αποτελεσματικά τις επιμέρους λειτουργίες του προγραμματισμού, της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης της διεύθυνσης και του ελέγχου/αξιολόγησης , όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μια μονάδα εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Διοικούν αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους υιοθετώντας σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές αναφορικά με την ηγεσία, την παρακίνηση, την επαγγελματική ανάπτυξη, και την αξιολόγηση των εκπαιδευτών.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Η Εκπαιδευτική Διοίκηση στις Μονάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ηγεσία στις Μονάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Μονάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Κοινωνική και Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΕ52: Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 22

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν αυτή τη Θ.Ε. θα μπορούν να:

 • Γνωρίζουν σε βάθος τις θεωρητικές προσεγγίσεις του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων και ιδιαίτερα τις πλέον σύγχρονες.
 • Μπορούν να διακρίνουν σε βάθος τα κοινά σημεία και τις διαφορές των ιδεών των βασικών θεμελιωτών της εκπαίδευσης ενηλίκων (Freire, Mezirow), καθώς και τον τρόπο εφαρμογής αυτών των ιδεών στην πράξη.
 • Γνωρίζουν τους προβληματισμούς και τις τάσεις που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της θεωρίας της Μετασχηματίζουσας Μάθησης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σύγχρονες θεμελιώδεις απόψεις για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Η κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης
 • Τάσεις και εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΕ54 Οι ενήλικοι στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΕ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Κατ’ επιλογήν της ΜΔΕ

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα
 • Ο ρόλος των Καθηγητών-Συμβούλων
 • Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, συμβατού με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία.
 • Η Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΜΔΕ

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης – παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr.

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση