Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Εκπαίδευση Ενηλίκων (ΕΚΕ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση.

Στόχοι του ΜΠΣ είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν και να μπορούν να εφαρμόσουν τις σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενηλίκους ούτως ώστε να αναδεικνύονται σε εκπαιδευτές ή στελέχη εκπαίδευσης ενηλίκων με υψηλό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματικά στο πεδίο της Δια Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα έχει αποκτήσει φήμη και εμβέλεια στην Ελλάδα και διεθνώς, πράγμα που τεκμηριώνεται από τα εξής:

 • Κάθε χρόνο αιτούνται να εισαχθούν περίπου 1.200 υποψήφιοι φοιτητές.
 • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει υιοθετήσει το εκπαιδευτικό υλικό και τη μεθοδολογία του Προγράμματος.
 • Το ΕΑΠ αναγόρευσε επίτιμο διδάκτορα τον Peter Jarvis, κορυφαίο στοχαστή της εκπαίδευσης ενηλίκων, στενό συνεργάτη της ομάδας των καθηγητών-συμβούλων της ΘΕ ΕΚΕ52.
 • Ανετέθη από το ΕΑΠ στους διδάσκοντες στο Πρόγραμμα να επιμορφώσουν τα νέα μέλη του Συμβουλευτικού – Επιστημονικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου σε θέματα εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαίδευσης από απόσταση (2012-2013).
 • Το ΕΑΠ, μέσω του ανθρώπινου δυναμικού του Προγράμματος, συμμετέχει ή συμμετείχε ως βασικός εταίρος:

– Στη διοργάνωση της 9ης Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης για τη Μετασχηματίζουσα Μάθηση (2011).
– Στην εκπαίδευση των 10.000 εκπαιδευτών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (2006-2009).
– Στην εθνική μελέτη για τη διαμόρφωση του προφίλ και των διαδικασιών εκπαίδευσης και πιστοποίησης των 15.000 υποψηφίων εκπαιδευτών ενηλίκων (2011-2012).
– Στην επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού επιτελικών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης (ανάθεση από το Υφυπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) (2012-2013).
– Στην επιμόρφωση 4.000 εκπαιδευτών και στη διαμόρφωση 110 πακέτων διδακτικού υλικού για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων (2012-2014).
– Στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ARTiT: Development of Innovative, Methods of Training the Trainers.

Με την ολοκλήρωση του ΜΠΣ, οι φοιτητές αναμένεται να μπορούν να:

 • Κατανοούν την κοινωνικο-οικονομική λειτουργία της εκπαίδευσης ενηλίκων στο εθνικό και Ευρωπαϊκό πλαίσιο.
 • Εμβαθύνουν στις βασικές – και ιδιαίτερα τις σύγχρονες – θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Κατανοούν τη δυνατότητα εφαρμογής των αρχών και μεθόδων της εκπαίδευσης ενηλίκων, του συντονισμού της εκπαιδευόμενης ομάδας, του σχεδιασμού, της οργάνωσης και της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων.
 • Εφαρμόζουν τις βασικές θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων στις εκπονούμενες γραπτές εργασίες, στις μικροδιδασκαλίες που γίνονται στη διάρκεια των δια ζώσης συναντήσεων, καθώς και μέσω της συμμετοχής τους σε ευρύ φάσμα συνεδρίων, συνδιασκέψεων, εργαστηρίων, εθνικών προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών, καθώς και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Εφαρμόζουν καινοτομικές πρακτικές εκπαίδευσης και συντονισμού ομάδων εκπαιδευομένων.
 • Κατανοούν τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, ώστε να μπορούν να εκπονούν καλύτερα τις γραπτές και διπλωματικές εργασίες τους, καθώς και να αξιοποιούν τα ερευνητικά δεδομένα και να αναπτύσσουν ερευνητικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των επαγγελματικών καθηκόντων τους.
 • Διαθέτουν εφόδια για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 14  Teaching training & education science
 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, αποδεικνυόμενη με την υποβολή ανάλογων δικαιολογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση του προγράμματος.

 Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είτε επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων είτε επιτυχή παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Η διάρθρωση του προγράμματος

1ο Έτος

2ο Έτος

Επίσης, οι φοιτητές επιλέγουν είτε να παρακολουθήσουν την ΘΕ ΕΚΕ54 («Οι ενήλικοι στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση») είτε να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ως εξής:

Ή

Oδηγίες δήλωσης ΘΕ

Στο πρώτο (1ο έτος), αν επιλέξετε μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ50. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ επιλέγετε την ΕΚΕ50 και μία εκ των ΕΚΕ51 ή ΕΚΕ53, ενώ αν επιλέξετε τρεις ΘΕ επιλέγετε τις ΕΚΕ50, ΕΚΕ51 και ΕΚΕ53.

Στο 2ο έτος, αν επιλέξετε μία ΘΕ πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ52.

Για να παρακολουθήσετε την ΕΚΕ52 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τη ΘΕ ΕΚΕ50 και είτε να έχετε ολοκληρώσει την ΕΚΕ51 είτε να την παρακολουθείτε ταυτόχρονα με την ΕΚΕ51.

Επίσης, στο 2ο έτος, πρέπει να επιλέξετε την ΕΚΕ52 και την ΕΚΕ54 ή την ΕΚΕ52 και τη ΜΔΕ.

Μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ είτε ταυτόχρονα με την ΕΚΕ52 είτε μετά την ολοκλήρωση της ΕΚΕ52.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ΘΕ που απαιτούνται από το ΠΜΣ.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ του προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ του επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος είτε δύο τελευταίες ΘΕ είτε μία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.

 

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367325
Ε-mail: eke@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση