Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (ΤΛΧ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Ο σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να γίνουν ηγετικά στελέχη στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου τραπεζικών, λογιστικών και χρηματοοικονομικών γνώσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων κριτικού πνεύματος. Η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού θα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώ  νουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για διευθυντικά στελέχη, που φιλοδοξούν να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες τραπεζικές, λογιστικές και χρηματοοικονομικές γνώσεις και δεξιότητες, που χρειάζονται για μελλοντική επαγγελματική εξέλιξη και επιτυχία. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό θα είναι στελέχη, που επιδιώκουν να επιταχύνουν την εξέλιξη της τρέχουσας θέσης εργασίας τους, στελέχη που αναζητούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή επιχείρηση στην οποία απασχολούνται και άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία για να υλοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Το πρόγραμμα «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική», ξεκίνησε να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ως Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας (UNic).

 

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Αναφέρουν και να αναλύουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία.
 • Αναπτύσσουν με σαφήνεια και να συζητούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Αναλύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του  χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.
 • Παρουσιάζουν το έργο της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.
 • Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να υπολογίζουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 • Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.
 • Εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της επιχείρησης.
 • Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της εταιρίας.
 • Εφαρμόζουν στην πράξη τις δύο βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες τις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας και τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού.
 • Αναλύουν τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και να αξιολογούν την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Προτείνουν την διαχείριση ενεργητικού – παθητικού που θα πρέπει να κάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, σε εκτιμούμενες μεταβολές των επιτοκίων.
 • Κατανοούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών.
 • Εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων.
 • Συλλέγουν και να παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα.
 • Χρησιμοποιούν τις πιθανότητες και τις κατανομές πιθανοτήτων.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων.
 • Αξιολογούν τα βασικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στις ελληνικές τράπεζες και να προτείνουν εξειδικευμένες λειτουργίες αυτών ανά τραπεζική δραστηριότητα.
 • Αναγνωρίζουν, να κατηγοριοποιούν και να εκτιμούν τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τραπεζικό τομέας.
 • Κατανοούν το ρόλο και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες.
 • Εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνου.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0412 – Finance, banking and insurance

Γίνονται δεκτοί:

Πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της Ελλάδας ή της Κύπρου ή ομοταγών ιδρυμάτων άλλων χωρών.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα *.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1ο έτος σπουδών 

2ο έτος σπουδών

Σημείωση:         

Υ¹: Υποχρεωτική               

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Μπορείτε να επιλέγετε από μία έως τρεις ΘΕ το έτος.

Οι ΘΕ πρέπει να επιλεγούν με την εξής σειρά: ΤΛΧ51Β, ΤΛΧ53, ΤΛΧ52Β, ΤΛΧ54 και τέλος τη διπλωματική εργασία.

Στο α’ έτος σπουδών, αν επιλέξετε μία ΘΕ αυτή πρέπει να είναι η ΤΛΧ51Β. Αν επιλέξετε δύο ΘΕ πρέπει να επιλέξετε τις ΘΕ ΤΛΧ51Β και ΤΛΧ53 ενώ επιθυμείτε να εγγραφείτε και σε τρίτη ΘΕ πρέπει να επιλέξετε και την ΤΛΧ52Β.

Στο β’ έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε την ΤΛΧ54 παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θ.Ε., καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Διευκρινίζεται ότι για την ολοκλήρωση του προγράμματος σε δύο ακαδημαϊκά έτη θα πρέπει στο α’ έτος να επιλέξετε τρεις ΘΕ και στο β’ έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 900€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 4.500€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367315, 2610367361
Ε-mail: tlx@eap.gr

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Τηλ.: 0035722841974 ή 22841659
email: mbaf@unic.ac.cy
Επιπλέον πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.mbaf.hou-unic.eu

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση