Τραπεζική – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Τραπεζική (ΤΡΑ) > Τραπεζική – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΤΡΑ50: Τραπεζικό Περιβάλλον

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν το Πρόγραμμα, θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • την οικονομική σημασία, την έννοια και τα είδη του χρήματος, την ποσότητα και αξία του σύγχρονου χρήματος καθώς και τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση και την προσφορά χρήματος,
 • τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος τόσο σε μια κλειστή όσο και σε μια ανοικτή οικονομία,
 • το διεθνές, ευρωπαϊκό κοινοτικό και ελληνικό δίκαιο που διέπει αφενός μεν τη λειτουργία και εποπτεία των τραπεζών, αφετέρου δε το νομισματικό σύστημα

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχουσες/οντες θα είναι σε θέση να:

 • Eξηγούν το ρόλο και την έννοια του χρήματος σε μια οικονομία, καθώς και να περιγράφουν λεπτομερώς τα είδη του χρήματος.
 • Αναφέρουν και αναλύουν τους βασικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης και προσφοράς χρήματος σε μια σύγχρονη οικονομία.
 • Αξιολογούν και να συγκρίνουν κριτικά τις εγχώριες και διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου και τη διαμεσολάβηση στις αγορές αυτές.
 • Αναπτύσσουν με σαφήνεια και να συζητούν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος και η εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Αναλύουν τα δομικά χαρακτηριστικά του χρηματοοικονομικού συστήματος καθώς και τα μέσα άσκησης της νομισματικής πολιτικής.
 • Διακρίνουν τη σημασία του ισοζυγίου πληρωμών για την οικονομία μιας χώρας και το πως επηρεάζει την εγχώρια νομισματική διαδικασία.
 • Συζητούν την ύπαρξη εναλλακτικών συστημάτων συναλλαγματικών ισοτιμιών και πως αυτά επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής.
 • Παρουσιάζουν το έργο της επιτροπής της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία.
 • Επεξηγούν το θεσμικό πλαίσιο για την ενιαία τραπεζική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Διευκρινίσουν την θεμελιώδη σημασία του χρήματος και της χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης σε μια οικονομία.
 • Συζητούν την δομή, λειτουργία και την διαχρονικά αυξανόμενη σημασία των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και των αγορών τους.
 • Περιγράφουν την δομή, λειτουργία και διαχρονική εξέλιξη των Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών.
 • Καθορίσουν την σημασία της καμπύλης απόδοσης και τις σχετικές θεωρίες για την χρονική διάρθρωση των επιτοκίων.
 • Επεξηγούν τις μορφές και είδη κινδύνων στους οποίους εκτίθενται τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και τους τρόπους για την ελαχιστοποίησή τους.
 • Εξηγήσουν τις μορφές διεθνούς επέκτασης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Νομισματική θεωρία και πολιτική
 • Το χρηματοπιστωτικό σύστημα
 • Τραπεζικό και νομισματικό δίκαιο

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΤΡΑ51: Τραπεζική Διοίκηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει την/ον φοιτήτρια/τή να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο βασικές έννοιες και τεχνικές χρηματοοικονομικής διοίκησης, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και στρατηγικές ανάπτυξης εφαρμόζονται στη διοίκηση των τραπεζών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχουσες/οντες θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν διάφορα επενδυτικά σχέδια υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες κινδύνου.
 • Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να υπολογίσουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 • Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.
 • Εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής (stock price) της εταιρίας.
 • Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της εταιρίας.
 • Διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
 • Εφαρμόσουν στην πράξη τις δύο βασικές υποστηρικτικές λειτουργίες τις διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, δηλαδή την ανάλυση και περιγραφή των θέσεων εργασίας και τον προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διακρίνουν τις πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την στελέχωση των επιχειρήσεων και οργανισμών με ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και τις θεωρητικές προσεγγίσεις που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές.
 • Διευκρινίσουν πώς η αξιολόγηση και η εκπαίδευση/ανάπτυξη των εργαζομένων στοχεύουν στη βελτίωση της διοίκησης και της απόδοσης μιας επιχείρησης.
 • Περιγράφουν τα διάφορα είδη συστημάτων αμοιβών που χρησιμοποιούνται σήμερα στην πράξη.
 • Αναλύουν τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών και να αξιολογούν την κερδοφορία, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων.
 • Προτείνουν την διαχείριση ενεργητικού – παθητικού που θα πρέπει να κάνει ένα πιστωτικό ίδρυμα, σε εκτιμούμενες μεταβολές των επιτοκίων.
 • Προτείνουν την χορήγηση ή μη ενός δανείου από ένα πιστωτικό ίδρυμα, καθώς και τους όρους της χορήγησης.
 • Κρίνουν εάν συμφέρει η προσέγγιση της εγχώριας κεφαλαιαγοράς για δάνεια και επενδύσεις ή η προσέγγιση αγορών άλλων νομισμάτων με παράλληλη κάλυψη του συναλλαγματικού κινδύνου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Διοίκηση ανθρώπινων πόρων
 • Στρατηγικές τραπεζικής ανάπτυξης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΤΡΑ60: Μέσα Τραπεζικής Εργασίας

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) και Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει τον ρόλο που παίζει σήμερα η πληροφορική στον τραπεζικό χώρο και επιπλέον να προσφέρει τις γνώσεις που είναι απαραίτητες σε όσους εργάζονται ή πρόκειται να εργασθούν σε λογιστήρια και οικονομικές υπηρεσίες τραπεζών για να είναι σε θέση να επιτελέσουν με επιτυχία το έργο τους

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο των τραπεζών
 • Αντλούν πληρέστερη πληροφόρηση από τη λογιστική συναλλάγματος
 • Εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη χρήση των χρηματοοικονομικών μέσων.
 • Κατανοούν σε βάθος και να προτείνουν βελτιώσεις στο σύστημα χορηγήσεων των τραπεζών.
 • Εμβαθύνουν με μεγάλη λεπτομέρεια στα θέματα των καταθέσεων, την έννοια και το λογιστικό χειρισμό των καταθέσεων, των ρέπος και των ομολογιακών δανείων.
 • Συλλέγουν και να παρουσιάζουν στατιστικά δεδομένα.
 • Χρησιμοποιούν τις πιθανότητες και τις κατανομές πιθανοτήτων.
 • Κατανοούν σε βάθος την κανονική κατανομή, κατανομές δειγματοληψίας και διαστήματα εμπιστοσύνης.
 • Πραγματοποιούν έλεγχο των υποθέσεων
 • Πραγματοποιούν απλή γραμμική παλινδρόμηση και συσχέτιση, καθώς και πολλαπλή παλινδρόμηση.
 • Αναλύουν τις αρχές λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων των τραπεζών.
 • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία των βάσεων δεδομένων.
 • Διακρίνουν τα κατάλληλα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και να τα προσαρμόζουν στο εκάστοτε τραπεζικό περιβάλλον.
 • Προσαρμόζουν τα συστήματα πληρωμών και κάλυψης πληροφοριακών αναγκών ανά κατηγορία πελατών
 • Αξιολογούν τα βασικά συστήματα πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στης ελληνικές τράπεζες και να προτείνουν εξειδικευμένες λειτουργίες αυτών ανά τραπεζική δραστηριότητα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Χρηματοοικονομική &Τραπεζική Λογιστική
 • Τραπεζική Πληροφορική
 • Ειδικές Τραπεζικές Ποσοτικές Μέθοδοι

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΤΡΑ61: Στρατηγική Τραπεζών

Κωδικός Θ.Ε.: ΤΡΑ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) και Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της θεματικής ενότητας είναι να εισαγάγει την/ον φοιτήτρια/τή στη χρηματοδοτική λειτουργία των τραπεζών και τις μορφές τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, στη θεωρία χαρτοφυλακίου και τις σύγχρονες τεχνικές διαχείρισης κεφαλαίου, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις σύγχρονες μεθόδους αποτίμησης του κινδύνου και πρόβλεψης της μεταβλητότητας των προϊόντων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την περάτωση της ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Αναγνωρίζει, κατηγοριοποιεί και να εκτιμά τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τραπεζικό τομέας
 • Πραγματοποιεί τους αναγκαίους υπολογισμούς οι οποίοι θα διευκολύνουν τις διοικητικές αποφάσεις
 • Αναπτύξει εκτεταμένη γνώση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις των τραπεζών
 • Συνθέτει κριτικά τα ευρήματα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας
 • Κατανοήσει το ρόλο και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες
 • Εφαρμόζει τεχνικές διαχείρισης κινδύνου
 • Επιδείξει πρακτική κατανόηση των απαιτούμενων ποσοτικών τεχνικών που απαιτούνται για μία επιτυχή καριέρα στον τραπεζικό τομέα

 Μαθησιακά αποτελέσματα ανά επίπεδο μάθησης:

 • Γνώση : Αναγνωρίζει
 • Κατανόηση : Πραγματοποιεί, Κατανοεί
 • Εφαρμογή : Αναπτύξει, Εφαρμόζει, Επιδείξει
 • Ανάλυση : Κατηγοριοποιεί
 • Σύνθεση : Συνθέτει
 • Αξιολόγηση : Εκτιμά

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διαχείριση Τραπεζικού Κινδύνου
 • Διαχείριση Χαρτοφυλακίου
 • Ειδικές Μορφές Πίστης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 40 ECTS)

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (ισχύει από το ακ. έτος 2019-20)

Οδηγίες Εκπόνησης Διπλωματικών Εργασιών του Προγράμματος Σπουδών “Τραπεζική”

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://study.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση