Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech) (ΤΡΑΧ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Ο κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. «Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)» είναι η δημιουργία εξειδικευμένων τραπεζικών και χρηματοοικονομικών στελεχών που διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Τραπεζικής, Χρηματοοικονομικής και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας (FinTech) δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά εργασίας, προάγει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής και πρωτοβουλιακής δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των επιχειρήσεων και των τραπεζών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το πρόγραμμα αναπτύσσει, οργανώνει και προσφέρει τη γνώση με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι ενιαία, κατανοητή, ελκυστική και εφαρμόσιμη. Παράλληλα προσφέρει στο φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών θεμάτων. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια προωθεί την εξοικείωση του φοιτητή με τις νέες τεχνολογίες και την χρηματοοικονομική τεχνολογία γενικότερα, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης γνωστικών αντικειμένων και ενισχύει τη σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων για την αποτελεσματικότερη απόκτηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων.

Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ Τραπεζική, Χρηματοοικονομική και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech), οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Αξιολογούν διάφορα επενδυτικά σχέδια υπό συνθήκες βεβαιότητας και υπό συνθήκες κινδύνου.
 2. Εκτιμούν τις αναμενόμενες ταμειακές ροές ενός επενδυτικού προγράμματος και να υπολογίσουν το κόστος κεφαλαίου μιας επιχείρησης.
 3. Χρησιμοποιούν, ερμηνεύουν και αξιολογούν τις σημαντικότερες μεθόδους αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων.
 4. Εξετάζουν την κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης και να κρίνουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής (stock price) της εταιρίας.
 5. Ερμηνεύουν τη μερισματική πολιτική που ακολουθεί μια επιχείρηση και να εξετάζουν εάν αυτή επηρεάζει τις προτιμήσεις των επενδυτών και επομένως την τιμή της μετοχής της εταιρίας.
 6. Διακρίνουν τις διαφορετικές μορφές μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και να αναγνωρίζουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.
 7. Αποτιμούν τα διάφορα αξιόγραφα και να αξιολογούν την απόδοση ενός χαρτοφυλακίου.
 8. Κατανοούν τις διάφορες στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολογιών.
 9. Κατανοούν τις λογιστικές καταστάσεις ως προς τη διαδικασία πληροφόρησης της χρηματοοικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων.
 10. Συνδέουν τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης με τις πηγές άντλησης κεφαλαίων για την απόκτηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και έσοδα και έξοδα ενός οργανισμού στην προσπάθειά κατανόησης του τρόπου με τον οποίο αυτός λειτουργεί.
 11. Χρησιμοποιούν εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων ως προς την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων.
 12. Εστιάζουν στην ρευστότητα μιας επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει για να είναι αυξημένη η βιωσιμότητα αυτής.
 13. Εστιάζουν σε ειδικά θέματα λογιστικής που συχνά συναντώνται στις συναλλαγές μιας τράπεζας ή ενός χρηματοπιστωτικού οργανισμού με επιχειρήσεις και επενδυτές.
 14. Αναγνωρίζουν, κατηγοριοποιούν και να εκτιμούν τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζει ο τραπεζικό τομέας και να πραγματοποιούν τους αναγκαίους υπολογισμούς οι οποίοι θα διευκολύνουν τις διοικητικές αποφάσεις.
 15. Αναπτύξουν εκτεταμένη γνώση σχετικά με τις χρηματοοικονομικές και επενδυτικές αποφάσεις των τραπεζών.
 16. Συνθέτουν κριτικά τα ευρήματα της ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας.
 17. Κατανοήσουν το ρόλο και τη χρήση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών προϊόντων που προσφέρουν οι τράπεζες.
 18. Εφαρμόζουν τεχνικές διαχείρισης κινδύνου και τις απαιτούμενες ποσοτικές τεχνικές που απαιτούνται για μία επιτυχή καριέρα στον τραπεζικό τομέα.
 19. Κατανοούν τον αυτοματοποιημένο έλεγχο των οικονομικών συναλλαγών και την επακόλουθη βελτίωση στη διαχείριση κινδύνου.
 20. Βελτιώνουν την επικοινωνία με τους πελάτες τους.
 21. Αναγνωρίζουν εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης και ελέγχου πιστοληπτικής ικανότητας.
 22. Αναπτύσσουν εναλλακτικές μορφές επενδυτικής δραστηριότητας με επέκταση της πελατειακής τους βάσης.
 23. Ενισχύουν την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω καλύτερης διαχείρισης του κινδύνου και να αναπτύσσουν νέες μορφές ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0412 – Finance, banking and insurance

Γίνονται δεκτοί/ές:

Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική.

 

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

1ο έτος σπουδών

ΤΡΑΧ50 Χρηματοδότηση Επενδύσεων

ΤΡΑΧ51 Λογιστική Πληροφόρηση

ΤΡΑΧ60 Τραπεζική

2ο έτος σπουδών

ΤΡΑΧ61 Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinΤech)

ΤΡΑΧΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Οδηγίες δήλωσης

Κατά το πρώτο έτος σπουδών μπορείτε να επιλέξετε και τις τρεις ΘΕ ΤΡΑΧ50, ΤΡΑΧ51 και ΤΡΑΧ60. Εάν δεν διαθέτετε τον απαιτούμενο χρόνο θα πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη ΘΕ ΤΡΑΧ50 ή τις ΘΕ ΤΡΑΧ50 και ΤΡΑΧ51.

Στο δεύτερο έτος σπουδών, εάν επιλέξετε μία ΘΕ θα πρέπει να επιλέξετε την ΤΡΑΧ61 ενώ αν επιλέξετε δύο μπορείτε να δηλώσετε και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις ΘΕ (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δημήτριος Βασιλείου, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Τραπεζική Διοίκηση

e-mail: vasiliou.dimitris@ac.eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367344

Ε-mail: trax@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση