Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος «Διαχείριση Τεχνικών Έργων» είναι να εκπαιδεύσει και να προετοιμάσει διπλωματούχους μηχανικούς, για να καταλάβουν υπεύθυνες θέσεις διοίκησης σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και κατασκευής τεχνικών έργων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει οι μεταπτ. φοιτητές/τριες να κατανοήσουν τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες: ΔΧΤ50 – Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων, ΔΧΤ51 – Τεχνική της Κατασκευής, ΔΧΤ60 – Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων και ΔΧΤ61 – Οικονομικά Τεχνικών Έργων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ50, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν σε βάθος και να εφαρμόζουν τις αρχές διοίκησης επιχειρήσεων, πως οργανώνεται και διοικείται ένα εργοτάξιο ενώ θα έχουν εις βάθος γνώση των πληροφοριακών συστημάτων στη διαχείριση τεχνικών έργων. Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΧΤ51 οδηγεί τους μεταπτ. φοιτητές/τριες να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν την ανάλυση και τον σχεδιασμό των κατασκευών, τις αρχές τεχνολογίας κατασκευών ενώ έχουν εις βάθος γνώση για τα δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων. Η ΘΕ ΔΧΤ60 στοχεύει στην κατανόηση της νομοθεσίας εκτέλεσης τεχνικών έργων, της ασφάλειας εκτέλεσης έργων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και εργοταξίων. Τέλος, με την ΘΕ ΔΧΤ61, οι μεταπτ. φοιτητές/τριες θα γνωρίζουν εις βάθος τις αρχές της οικονομικής των τεχνικών έργων, τον οικονομικό σχεδιασμό και εκτίμηση έργων καθώς και τον χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό έργων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120
Από το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 52 Engineering and engineering trades
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:
– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0732 Bulding and civil engineering

Γίνονται δεκτοί/ές:

Α) Απόφοιτοι Πανεπιστημίων των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών ή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Μηχανολόγων Αεροναυπηγών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών ή Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Χημικών Μηχανικών ή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή Μηχανικών Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ή Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί ή Μηχανικοί απόφοιτοι Στρατιωτικών Σχολών ή απόφοιτοι ΤΕΙ του τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης ή Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας ή Γεωλογίας ή Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος ή άλλων συναφών τμημάτων.

Β) Απόφοιτοι ΤΕΙ των Τμημάτων Μηχανολογίας και Υδάτινων Πόρων ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Ενεργειακής Τεχνικής ή Μηχανικών Αυτοματισμού ή Μηχανικών Πληροφορικής ή Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ή Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ή Πολιτικών Δομικών Έργων ή Πολιτικών Έργων Υποδομής ή Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικής ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Τοπογραφίας ή Ναυπηγών ή Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Πολιτικού Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Εκπαιδευτικού Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ με κατεύθυνση Μηχανικών Γεωτεχνολογίας Περιβάλλοντος ή Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή άλλων συναφών τμημάτων.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και συναφείς τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Εσωτερικός Κανονισμός αντιγραφής/λογοκλοπής στο ΠΜΣ ΔΧΤ

Εσωτερικός Κανονισμός αντιγραφής/λογοκλοπής στο ΠΜΣ ΔΧΤ

Άρθρο 1: Υπόνοια αντιγραφής/λογοκλοπής σε ΓΕΣε περίπτωσηπου μέλος Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) ενός τμήματος σε Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.)του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)‘Διαχείριση Τεχνικών Έργων’(Δ.Χ.Τ.)έχει βάσιμη υπόνοια περί αντιγραφής/λογοκλοπής σεμια Γραπτή Εργασία(Γ.Ε.) ενός/μίαςμεταπτυχιακού/ήςφοιτητή/ήτριαςτου τμήματός του με άλλη/ες υποβολή/ες Γ.Ε., είτε στο ίδιο τμήμα είτε σε διαφορετικά τμήματα, τότε ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή της Θεματικής Ενότητας. Την υπόνοια αυτή περί αντιγραφής/λογοκλοπής μπορεί να την έχει ο ίδιος ο Σ/στής ή/και ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ.Δ.Χ.Τ., π.χ., βλέποντας τον συντελεστή ομοιότητας από προγράμματα διερεύνησης αντιγραφής/λογοκλοπής σε σύγκριση με άλλες υποβολές.Στις περιπτώσεις αυτές προκύπτει ο ορισμός τριμελούς επιτροπής που θα διερευνήσει την πιθανή αντιγραφή/λογοκλοπήμε βάση το Άρθρο 2.

Άρθρο 2: Ορισμός τριμελούς επιτροπής διερεύνησης αντιγραφής/λογοκλοπήςΟΣυντονιστής της Θ.Ε.ορίζει τριμελή επιτροπή, μη-συμπεριλαμβανομένου του προαναφερθέντος μέλους Σ.Ε.Π., η οποία θα εξετάσει κατ’ αντιπαραβολή τις εμπλεκόμενες υποβολές Γ.Ε. των μεταπτυχιακώνφοιτητών/τριών. Τα ονόματα των συναδέλφων που απαρτίζουν την επιτροπή τα γνωρίζουν τα μέλη της επιτροπής,ο Συντονιστής της Θ.Ε.ή/και ο Δ/ντής του Π.Μ.Σ.Δ.Χ.Τ. και δεν υφίσταται υποχρέωση γνώσης των μελών που απαρτίζουν την επιτροπή από κάποιοντρίτο (π.χ., άλλα μέλη Σ.Ε.Π., εμπλεκόμενοι φοιτητές, κλπ). Το κάθε μέλος Σ.Ε.Π.από την τριμελή αυτή επιτροπή εξετάζει σε σύντομο χρονικό διάστημα (1-2 ημέρες) και ανεξάρτητα από τα άλλα δύο μέλη, αν έχει λάβει χώρα αντιγραφή/λογοκλοπή, με αντιπαραβολή των εμπλεκομένων υποβολών Γ.Ε., δηλαδή κάθε εμπλεκόμενη υποβολή Γ.Ε.εξετάζεται κατ’ αντιπαραβολή και ξεχωριστά με όλες τις άλλες εμπλεκόμενες υποβολές Γ.Ε..

Άρθρο 3: Ομόφωνη απόφαση τριμελούς επιτροπής Σε περίπτωση που ομόφωνα η επιτροπή διαπιστώσει πως πράγματι σε μία ή περισσότερες υποβολές Γ.Ε.έχει διαπραχθεί αντιγραφή/λογοκλοπή τότε οι εμπλεκόμενες Γραπτές Εργασίες μηδενίζονται, ανεξαρτήτωςεάν έχει διαπιστωθεί αντιγραφή/λογοκλοπή μόνο σε ένα ή σε περισσότερα θέματα της Γ.Ε.και ανεξάρτητα από ποιος μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/ήτριαέχει αντιγράψει/λογοκλέψει από ποιον (δηλαδήμηδενίζεται η Γ.Ε.όλων των εμπλεκομένων μεταπτυχιακώνφοιτητών/τριών). Ο Συντονιστής ενημερώνει σχετικά το μέλος Σ.Ε.Π.που ανήκει ο/ηεμπλεκόμενος/η μεταπτυχιακός/ήφοιτητής/ήτριααναφέροντας την τελική απόφαση της επιτροπήςκαι τοίδιο τομέλος Σ.Ε.Π. μηδενίζει τη Γ.Ε.στην πλατφόρμα study.eap.gr και στη συνέχεια ο Συντονιστής ή/καιτο μέλος Σ.Ε.Π.του τμήματος ενημερώνει σχετικά τον/τηνεμπλεκόμενο/ηφοιτητή/ήτρια. Σε περίπτωση που η επιτροπή διαπιστώσει ομόφωνα πως σε μία ή περισσότερες υποβολές Γ.Ε.δενέχει διαπραχθεί αντιγραφή/λογοκλοπή τότε αυτή/ές η/οιΓραπτή/έςΕργασία/εςαξιολογούνται κανονικά.

Άρθρο 4: Μη-ομόφωνη απόφαση τριμελούς επιτροπής Σε περίπτωση μη-ομόφωνης διαπίστωσης της πρώτης επιτροπής για το εάν έχει ή όχι διαπραχθεί αντιγραφή/λογοκλοπήσε μία ή περισσότερες Γ.Ε., ο Συντονιστής ορίζει νέα τριμελή επιτροπή που επανεξετάζει το θέμα. Αν και η δεύτερη επιτροπή δεν καταλήξει σε ομοφωνία (δηλ. τρεις όμοιες απόψειςαπό την 2ηεπιτροπή) θεωρείται πως δεν υπάρχει αντιγραφή/λογοκλοπής

1o έτος σπουδών

2o έτος σπουδών

 Στο πρώτο έτος σπουδών πρέπει να επιλέγονται πρώτα οι Θ.Ε. ΔΧΤ50 ή/και ΔΧΤ51 ενώ, αν επιλεγεί και τρίτη Θ.Ε., αυτή μπορεί να είναι είτε η ΔΧΤ60 ή η ΔΧΤ61. Οι φοιτητές δε μπορούν να επιλέξουν και τις δύο Θ.Ε. ΔΧΤ60 και ΔΧΤ61 παρά μόνο αν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον μία από τις Θ.Ε. ΔΧΤ50 και ΔΧΤ51. Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. ή παράλληλα με την παρακολούθηση της τελευταίας Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών (ΔΧΤ60 ή ΔΧΤ61).

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. (σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες) και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πάντως θα πραγματοποιείται μόνο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος σπουδών.

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) του προγράμματος σπουδών καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367318 – 2610 367661 

Ε-mail: dxt@eap.gr 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση