Διαχείριση Τεχνικών Έργων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) > Διαχείριση Τεχνικών Έργων – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΧΤ50: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν την οργανωτική και οικονομική δομή των επιχειρήσεων και ειδικότερα των εργοληπτικών επιχειρήσεων, τα συστήματα διοίκησης, το στρατηγικό προγραμματισμό και τη χρηματοοικονομική διοίκηση των επιχειρήσεων.
 • Περιγράφουν την οργανωτική δομή του εργοταξίου τεχνικών έργων (τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, μηχανήματα, μηχανολογικές και λοιπές εγκαταστάσεις).
 • Εφαρμόζουν κανόνες διοίκησης του προσωπικού της επιχείρησης και του εργοταξίου.
 • Εφαρμόζουν κανόνες διαχείρισης του εξοπλισμού της επιχείρησης και του εργοταξίου, καθώς και των υλικών για την κατασκευή του έργου.
 • Αξιολογούν εναλλακτικές λύσεις που αφορούν τη θέση και τη χωροταξική διάταξη του εργοταξίου, καθώς και τα ειδικά χαρακτηριστικά του ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες του υπό κατασκευή έργου.
 • Εκπονούν τις απαιτούμενες αναλύσεις – μελέτες για την οργάνωση και εγκατάσταση του εργοταξίου.
 • Προετοιμάζουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων και μελετών και εφαρμόζουν τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης έργων.
 • Επιλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφοριακά συστήματα για τη διαχείριση τεχνικών έργων στα κεντρικά γραφεία της εργοληπτικής επιχείρησης και στο εργοτάξιο.
 • Χρησιμοποιούν λογισμικό εφαρμογής στη διαχείριση τεχνικών έργων (πακέτα διαχείρισης έργων, βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα).
 • Χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα και τεχνολογίες πληροφορικής στη διαχείριση τεχνικών έργων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αρχές διοίκησης επιχειρήσεων
 • Οργάνωση και διοίκηση εργοταξίου
 • Πληροφοριακά συστήματα στη διαχείριση τεχνικών έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΧΤ51: Τεχνική της Κατασκευής

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Αξιολογούν τις βασικότερες παραμέτρους που καθορίζουν τα γεωμετρικά στοιχεία της χάραξης, να γνωρίζουν τα στάδια μελέτης μιας οδού, τα στοιχεία για τα τεχνικά έργα που πρέπει να περιλαμβάνονται στη μελέτη και στοιχεία για συστήματα διαχείρισης οδοστρωμάτων οδικών δικτύων.
 • Γνωρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά, τους τύπους, τις αρχές σχεδιασμού και τις κατασκευαστικές μεθόδους των γεφυρών.
 • Οργανώνουν τη διαχείριση της ανάλυσης και σχεδιασμού φραγμάτων, προσδιορίζουν τα στάδια εκπόνησης των μελετών, οργανώνουν τη διαχείριση κατασκευής ενός φράγματος, αξιολογούν τα προσόντα για την ανάθεση των μελετών ενός φράγματος και να εκτελούν αρτιότερα τα αναγκαία έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντος.
 • Περιγράφουν την πορεία των εργασιών έρευνας του υπεδάφους, να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους τοπογραφικών εργασιών και τα μέσα – μεθοδολογία εκτέλεσης μετρήσεων παρακολούθησης στα τεχνικά έργα.
 • Προτείνουν λύσεις και μέτρα για ασφαλείς προσωρινές και ειδικές βοηθητικές κατασκευές, υλοποιούν βασικές αρχές κατασκευής ξυλοτύπων σε διάφορες κατασκευές και να προτείνουν λύσεις αισθητικά αποδεκτές σε σύγχρονα έργα προκατασκευής.
 • Αξιολογούν τη σπουδαιότητα των ελέγχων ποιότητας των υλικών κατασκευής και να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της βιομηχανοποίησης.
 • Καθορίζουν τις ιδιότητες που αφορούν την ποιότητα υλικών, που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες κατασκευές του Πολιτικού Μηχανικού και συγκεκριμένα των αδρανών υλικών, του χάλυβα, του σκυροδέματος, των ασφαλτικών υλικών και της τοιχοποιίας.
 • Προτείνουν ασφαλείς λύσεις κατασκευής και επιδιόρθωσης ορισμένων τεχνικών έργων με σύνθετα υλικά με μήτρα από τσιμέντο και με συγκόλληση υλικών με κολλώδεις ουσίες.
 • Αξιολογούν την παραγωγικότητα των σημαντικότερων μηχανημάτων κατασκευής

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ανάλυση και σχεδιασμός κατασκευών
 • Αρχές τεχνολογίας κατασκευών
 • Δομικά υλικά και εξοπλισμός κατασκευής τεχνικών έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΧΤ60: Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ανάθεση (προσυμβατικό στάδιο) και εκτέλεση (συμβατικό στάδιο) της μελέτης ενός δημοσίου έργου.
 • Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ανάθεση (προσυμβατικό στάδιο) και την εκτέλεση (κατασκευή) ενός δημοσίου έργου.
 • Γνωρίζουν τη βασική νομοθεσία, που διέπει την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων γενικότερα και των εργαζομένων σε τεχνικά έργα ειδικότερα.
 • Αναγνωρίζουν τους φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς κινδύνους σε ένα εργοτάξιο και να προτείνουν μέτρα αποτροπής τους.
 • Διαχειρίζονται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε εργοτάξια και τεχνικά έργα.
 • Γνωρίζουν τη μεθοδολογική προσέγγιση της σύνταξης μελετών, ανάλυσης και αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τα τεχνικά έργα.
 • Αξιολογούν και ιεραρχούν τους κινδύνους και αντιμετωπίζουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Ενημερώνονται για τη διεθνή, ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, τη σχετική με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Γνωρίζουν το περιεχόμενο των ΜΠΕ, τη συμμετοχή του κοινού και τη διαδικασία έγκρισης.
 • Ενημερώνονται για τη διοικητική διαδικασία των αδειοδοτήσεων των διαφόρων εγκαταστάσεων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Νομοθεσία εκτέλεσης τεχνικών έργων
 • Ασφάλεια εκτέλεσης έργων
 • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις έργων και εργοταξίων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΔΧΤ61: Οικονομικά Τεχνικών Έργων

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΧΤ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος / 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που θα ολοκληρώσουν τη μελέτη αυτής της Θεματικής Ενότητας θα είναι σε θέση να:

 • Εφαρμόζουν καθιερωμένες μεθοδολογίες οικονομικής αξιολόγησης επενδύσεων.
 • Εκτιμούν διαχρονικά την αξία (απόσβεση) του μηχανολογικού εξοπλισμού έργων και αξιολογούν σχέδια αντικατάστασης του.
 • Αναλύουν τη χρηματοοικονομική δομή των επιχειρήσεων και αξιολογούν τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους.
 • Αξιολογούν την οικονομική σκοπιμότητα των δημοσίων έργων και καθορίζουν / αξιολογούν πηγές χρηματοδότησης των έργων.
 • Αναλύουν τη δομή των τεχνικών έργων στα πλαίσια της διαδικασίας αποτελεσματικής διαχείριση τους.
  Υλοποιούν τον χρονικό προγραμματισμό ενός έργου με βάση καθιερωμένες μεθοδολογίες και δημιουργούν το χρονοδιάγραμμα του έργου.
 • Προγραμματίζουν τη διάθεση των μέσων παραγωγής στις εργασίες ενός ή περισσότερων έργων.
  Αναλύουν τη χρηματοροή πληρωμών ενός έργου συνεκτιμώντας τη διαθεσιμότητα κεφαλαιακών πόρων.
 • Επιλέγουν κατάλληλες λύσεις χρονικής επιτάχυνσης ενός έργου.
 • Ελέγχουν την πρόοδο εκτέλεσης ενός έργου και αξιολογούν λύσεις αναπρογραμματισμού του.
 • Προτείνουν και αξιολογούν μέτρα διαχείρισης των κινδύνων κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία έργων.
 • Υλοποιούν τη διαδικασία παράδοσης – παραλαβής ενός έργου και προτείνουν πρόγραμμα συντήρησης του έργου.
 • Χρησιμοποιούν λογισμικά προγραμματισμού και διαχείρισης έργων.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οικονομική τεχνικών έργων
 • Σχεδιασμός και εκτίμηση έργων
 • Χρονικός και οικονομικός προγραμματισμός έργων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΔΧΤ

 

α) Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

β) Ειδικός κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση