Σχεδιασμός Φωτισμού – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ) > Σχεδιασμός Φωτισμού – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΣΦΠ50: Τέχνη, φως και ψυχολογία της αντίληψης

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. ΣΦΠ50 η/ο φοιτήτρια/τής θα:

 • Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός.
 • Αντιλαμβάνεται τις διάφορες μεθόδους χειρισμού του φωτός και των εργαλείων που έχει στην διάθεσή του.
 • Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π.
 • Διαθέτει επαρκή γνώση των ψυχολογικών ιδιοτήτων του φωτός, των τρόπων δηλαδή με τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
 • Έχει επαρκή γνώση μεθόδων σύνθεσης με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών εκφραστικών στόχων σε οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα πεδία.
 • Αντιλαμβάνεται τις βασικές έννοιες φωτομετρίας, δηλαδή τις μεθόδους μέτρησης και συσχετισμού των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του φωτός.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Οπτική επικοινωνία
 • Βασικές αρχές οπτικής παιδείας και νοηματοδότηση
 • Ιστορική θεώρηση του φωτός στην τέχνη και στην αρχιτεκτονική
 • Ψυχολογία της οπτικής αντίληψης

 Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΣΦΠ51: Γενικές αρχές φωτισμού και φυσιολογία της οπτικής αντίληψης

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/τής:

 • Θα γνωρίζει τη φύση του φωτός, τις βασικές αρχές της ραδιομετρίας και φωτομετρίας, τι είναι μέλαν σώμα και ποιες οι εφαρμογές του, τις ραδιομετρικές και φωτομετρικές ποσότητες και μονάδες, τι είναι ανακλαστικότητα, τους τρόπους μεταφοράς της ροής από την πηγή σε μια επιφάνεια και τις κυριότερες μετρητικές διατάξεις της ραδιομετρίας και της φωτομετρίας.
 • Θα είναι εξοικειωμένος με την οικολογική προσέγγιση της οπτικής αντίληψης (ερεθισμός και οπτική αντίληψη, άμεση αντίληψη, κίνηση στο χώρο, στατικές/κινούμενες εικόνες και οπτική επίγνωση).
 • Θα είναι σε θέση να περιγράψει τις έννοιες του χρώματος, το ρόλο των φωτεινών πηγών στη δημιουργία χρώματος, την κατάταξη των χρωμάτων καθώς και τις μεθόδους ανάμειξής τους.
 • Θα μπορεί να αντιληφθεί τις αρχαίες και σύγχρονες σκιές, να δώσει περιγραφή των εφαρμογών της σκιάς στην αστρονομία, την αρχιτεκτονική και τις τέχνες και να αναπτύξει τη σχέση ανάμεσα στην προοπτική και την προβολή των σκιών.
 • Θα έχει διδαχθεί θέματα αφορώντα το φως και τον χώρο (μέσο, ουσίες, επιφάνειες, περιβάλλουσα οπτική παράταξη, συμβάντα και πληροφορίες, αντιλήψεις περί φωτός στη θρησκεία, τη φιλοσοφία και τις τέχνες, οι περί φωτός γνώσεις των Βυζαντινών).

 Δεξιότητες

Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε. η/ο φοιτήτρια/ής θα έχει περαιτέρω αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες,

 • Εμπειρία σε ραδιομετρικούς και φωτομετρικούς υπολογισμούς.
 • Επίγνωση πειραμάτων περί του τρόπου αντίληψης του φωτός από τα έμβια όντα.
 • Καλλιέργειά του σε θέματα χειρισμού της σκιάς σε αρχιτεκτονικά σχέδια, φωτισμό επιφανειών ή αντικειμένων με καλλιτεχνικό ή μη στόχο.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Φως και φυσιολογία της οπτικής αντίληψης
 • Αρχές φωτομετρίας και χρωματομετρίας
 • Φωτομετρικά μεγέθη, μετρήσεις και αξιολόγηση φωτισμού
 • Χρωματική μίξη και χρωματική απόδοση φωτεινών πηγών
 • Σχεδιασμός και γεωμετρικά χαρακτηριστικά φυσικού φωτισμού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΣΦΠ60: Τεχνολογία φωτισμού και σύνδεση με την παραγωγή

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 1ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας η/ο απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών “Σχεδιασμός Φωτισμού-Πολυμέσα” του Ε.Α.Π. θα είναι σε θέση να:

 • αναλύει τις απαιτήσεις ενός έργου φωτισμού,
 • συνθέτει τις ενδεδειγμένες τεχνικές λύσεις για το έργο φωτισμού,
 • υπολογίζει ποιοτικά και ποσοτικά τις απαιτούμενες συνθήκες οπτικής άνεσης,
 • υπολογίζει και σχεδιάζει το σύστημα φωτισμού,
 • συνθέτει λύσεις τεχνικά ολοκληρωμένες συνδυάζοντάς τις με ορθολογική χρήση της ενέργειας,
 • επιλέγει τον κατάλληλο εξοπλισμό και προσδιορίζει τη διάταξή του στο χώρο,
 • υπολογίζει το κόστος του εξοπλισμού και το κόστος λειτουργίας και συντήρησής του,
 • επιλέγει τις βέλτιστες τεχνικά και οικονομικά λύσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τεχνικές φωτισμού, εφαρμογές και σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών φωτισμού
 • Κανόνες ορθολογικού φωτισμού και χρήση κανονισμών και προτύπων
 • Ενεργειακή βελτιστοποίηση έργων φωτισμού, κόστος και οφέλη
 • Βελτίωση της οπτικής άνεσης
 • Τεχνολογία τεχνητών πηγών φωτός και ελέγχου του φωτισμού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΣΦΠ61: Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού φωτισμού και εφαρμογές προσομοίωσης

Κωδικός Θ.Ε.: ΣΦΠ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: 2ο έτος

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας η/ο απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Σχεδιασμός Φωτισμού» του Ε.Α.Π. θα είναι σε θέση να:

 • σχεδιάζουν το φωτισμό σε ένα χώρο ώστε να επιτυγχάνουν το χαρακτήρα που επιδιώκουν,
 • αναλύουν το φωτισμό ενός χώρου σε στρώσεις,
 • επικοινωνούν την ιδέα τους για το σχεδιασμό φωτισμού,
 • αναλύσουν την επίδραση του φωτός στην φυσιολογία και στην ψυχολογία του ανθρώπου,
 • περιγράψουν τις επιδράσεις του φωτός στην ανθρώπινη υγεία,
 • κατασκευάσουν ένα τρισδιάστατο μοντέλο και να εφαρμόσουν ψηφιακές πηγές φωτισμού,
 • κατηγοριοποιούν τις φωτεινές πηγές ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά,
 • υπολογίζουν χρώματα που προκύπτουν από τη μίξη χρωματιστού φωτός,
 • κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των ψηφιακών πηγών φωτός,
 • χρησιμοποιούν τη σκιά στη σύνθεση του φωτισμού,
 • εφαρμόζουν ψηφιακά υλικά και υφή σε τρισδιάστατα μοντέλα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σχεδιασμός αρχιτεκτονικού φωτισμού
 • Σύνθεση φωτισμού και χρώματος
 • Επιδράσεις του φωτισμού στον άνθρωπο
 • Προσομοίωση καταστάσεων φωτισμού και μέθοδοι αναπαράστασης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης – παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση