Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Σχεδιασμός Φωτισμού (ΣΦΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού» έχει ως αντικείμενο την εις βάθος μελέτη θεμάτων που αφορούν στο συνδυασμό της τέχνης και της επιστήμης του φωτός και χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε θεωρητικό και εφαρμοσμένο επίπεδο. Συγκεκριμένα, γνωστικά αντικείμενα στα οποία εστιάζει το Π.Μ.Σ. αποτελούν η ψυχολογία της αντίληψης, η φυσιολογία της οπτικής αντίληψης, η επίδραση του φωτός και του φωτισμού στον άνθρωπο και η επίτευξη οπτικής άνεσης, η σχέση της τέχνης με το φωτισμό, η επιστήμη της φυσικής του φωτός, ο σχεδιασμός φυσικού και τεχνητού φωτισμού από επιστημονική, καλλιτεχνική και τεχνολογική άποψη, ο προσδιορισμός του φωτισμού ως μέσο βιώσιμης ανάπτυξης και η προσομοίωση με υπολογιστή.

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εξειδίκευση επιστημόνων:

α) ικανών να ασχοληθούν με την έρευνα ή/και να ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα στα ευρύτερα πεδία του σχεδιασμού φωτισμού, της τεχνολογίας του φωτισμού, τις εφαρμογές του για το δομημένο περιβάλλον, της μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, της αειφορίας, της καλλιτεχνικής διάστασης του φωτισμού και των φωτιστικών εγκαταστάσεων, καθώς και να διερευνήσουν τις περιοχές αυτές σε σχέση με την ψυχολογία και τη φυσιολογία της οπτικής αντίληψης και

β) με ολοκληρωμένες  επιστημονικές γνώσεις στις ανωτέρω γνωστικέςπεριοχές, έτσι ώστε να είναι σε θέση να συντάσσουν μελέτες φωτισμού, να αποτιμούν τα ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από το φωτισμό και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισής τους, ενώ παράλληλα να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και να είναι σε θέση να συνθέσουν ένα έργο φωτισμού.

Με την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σχεδιασμός Φωτισμού ο φοιτητής αναμένεται να:

 • Γνωρίζει βασικές έννοιες ως προς τις ιδιότητες του φυσικού και τεχνητού φωτός.
 • Χειρίζεται τις ποικίλες δυνατότητες του φωτός σε πεδία όπως η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός εσωτερικών χώρων, το θέατρο, η φωτογραφία κ.λ.π.
 • Διαθέτει επαρκή γνώση των τρόπων με τους οποίους το φως επηρεάζει τον άνθρωπο.
 • Είναι σε θέση να συνθέτει λύσεις με σκοπό την επίτευξη καλλιτεχνικών εκφραστικών στόχων.
 • Διακρίνει τις βασικές αρχές της ραδιομετρίας και φωτομετρίας.
 • Αντιλαμβάνεται την κατάταξη των χρωμάτων και τις μεθόδους ανάμειξής τους.
 • Διακρίνει τους τύπους των σκιών και τις εφαρμογές τους στις επιστήμες και τις τέχνες.
 • Αναλύει τις απαιτήσεις ενός έργου φωτισμού.
 • Υπολογίζει τις συνθήκες οπτικής άνεσης.
 • Συνθέτει λύσεις τεχνικά ολοκληρωμένες.
 • Υπολογίζει το κόστος του εξοπλισμού της λειτουργίας και της συντήρησής του.
 • Διενεργεί έρευνα και να αναπτύσσει συνθέσεις σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και καλλιτεχνικής ευαισθησίας.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια: Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 21 Arts

– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7 

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της ελληνικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 και επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Αποφοίτους ΑΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Π.Μ.Σ. «Σχεδιασμός Φωτισμού» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερεις (4) ετήσιες θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θ.Ε. καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μ.Δ.Ε. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Η διάρθρωση του προγράμματος

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

Υ: Υποχρεωτική

Οδηγίες δήλωσης Θ.Ε.

Στο 1ο έτος σπουδών, αν δηλώσετε μία (1) ΘΕ μπορείτε να επιλέξετε είτε την ΣΦΠ50 είτε την ΣΦΠ51, ενώ αν δηλώσετε δύο (2) ΘΕ πρέπει να δηλώσετε τις ΣΠΦ50 και ΣΦΠ51.

Για να δηλώσετε την ΣΦΠ60 πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει την ΣΦΠ51 είτε να τις παρακολουθείτε ταυτόχρονα.

Στο 2ο έτος σπουδών, μπορείτε να επιλέξετε την ΣΦΠ61 και τη ΜΔΕ ταυτόχρονα, εφόσον έχετε ολοκληρώσει τις ΘΕ του πρώτου (1ου) έτους.

Για να δηλώσετε την ΣΦΠ61 πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις ΣΦΠ50 και ΣΦΠ51.

Δεν μπορείτε να δηλώσετε τη ΜΔΕ εάν δεν έχετε ολοκληρώσει την ΣΦΠ61 ή δεν τις παρακολουθείτε ταυτόχρονα.

Η παρουσίαση της ΜΔΕ θα γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των 4 ΘΕ.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει να ολοκληρώσετε επιτυχώς κατά το πρώτο έτος σπουδών τρεις Θ.Ε. και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία ΘΕ παράλληλα με τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.

 

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

H κάθε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το σύνολο των διδάκτρων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367315

Ε-mail: sfp@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση