Master in Business Administration (MBA)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Master in Business Administration (MBA)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να γίνουν αποδοτικά και ικανά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να είναι σε θέση   να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει:

 • την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών
 • αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων καθώς και στη λήψη αποφάσεων
 • μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους
 • την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρατηγικά
 • τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης
 • τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμοσμένη έρευνα
 • τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διαπολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών MBA οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοήσουν τη διεθνή οικονομία και να αναλύουν το μεταβαλλόμενο διεθνές οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις.
 • Να χρησιμοποιούν ένα σύγχρονο πλαίσιο οικονομικής θεωρίας για την ανάλυση διαφόρων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.
 • Να κατανοήσουν το επιχειρησιακό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλύουν πώς λειτουργούν οι θεσμοί μέσα σε αυτό.
 • Να κατανοήσουν τα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της χρηματοοικονομικής λογιστικής και να αξιολογούν την παρούσα χρηματοοικονομική θέση μίας επιχείρησης.
 • Να κατανοήσουν τη διαχρονική αξία του χρήματος, την αξιολόγηση πάγιων επενδύσεων και το κόστος κεφαλαίου.
 • Να κατανοήσουν τα βασικά ζητήματα αναφορικά με τις μεθόδους ανάλυσης και αξιολόγησης επενδύσεων και σύγχρονης διαχείρισης των χαρτοφυλακίων.
 • Να χρησιμοποιούν ποσοτικές μεθόδους σε επιχειρηματικά προβλήματα και να αναλύουν αυτά με οικονομικά και επιχειρηματικά υποδείγματα.
 • Να χρησιμοποιούν τις αναλυτικές μεθόδους που απευθύνονται σε διοικητικά στελέχη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.
 • Να κατανοήσουν τη φύση των πολύπλοκων οργανισμών και τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης.
 • Να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπων στο πλαίσιο ενός οργανισμού και να κατανοήσουν την οργανωτική αποτελεσματικότητα.
 • Να αναλύουν και να διαχειρίζονται τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ένας οργανισμός με στόχο την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 • Να αποδίδουν έμφαση στον στρατηγικό και συντονιστικό ρόλο των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών.
 • Να συνδυάζουν μεθοδολογίες και εργαλεία για τη μορφοποίηση, εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικών σχεδίων.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Αγγλική.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι 2 ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 34 Business Administration
 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 – Management and Administration

Γίνονται δεκτοί/ές :

Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λόγω της διδασκαλίας του ΠΜΣ στην αγγλική γλώσσα, απαιτείται η γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1 (C1) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

Λόγω της πολυσυλλεκτικότητας του προγράμματος, προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας, υπό την αποκλειστική ακαδημαϊκή ευθύνη του ΠΣ ΜΒΑ, ταχύρρυθμου προπαρασκευαστικού προγράμματος (foundationcourse), για απόκτηση (από τους νεοεισερχόμενους φοιτητές) βασικών γνώσεων στις ποσοτικές μεθόδους και στα οικονομικά. Το προπαρασκευαστικό αυτό πρόγραμμα είναι ενισχυτικού/ υποστηρικτικού χαρακτήρα, θα υλοποιείται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους και η παρακολούθηση του θα είναι προαιρετική, ενώ το κόστος του (ίσο με το 25% του κόστους μίας ΘΕ), επιβαρύνει τους φοιτητές. Τα προπαρασκευαστικά μαθήματα του προγράμματος αυτού θα έχουν στα μεν οικονομικά (σχετική ΘΕ ΜΒΑ50) διάρκεια 1-2 τετράωρων συναντήσεων και θα επικεντρώνουν στις βασικές έννοιες των οικονομικών, στα δε ποσοτικά (σχετική ΘΕ ΜΒΑ60) διάρκεια 2-3 τετράωρων συναντήσεων και θα επικεντρώνουν, εκτός των βασικών εννοιών, στη χρήση του spss.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Π.Μ.Σ. «Master in Business Administration» διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

 1ο Έτος

2ο Έτος

Οδηγίες δήλωσης ΘΕ

Κατά το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν μέχρι 3 ΘΕ ως εξής: την ΘΕ ΜΒΑ50 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 1 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 2 ΘΕ), είτε τις ΘΕ ΜΒΑ50 και ΜΒΑ60 και κατ’επιλογή μία εκ των ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61 (εάν επιθυμούν να δηλώσουν 3 ΘΕ). Η Διπλωματική Εργασία μπορεί να δηλώνεται παράλληλα με τις ΘΕ ΜΒΑ51 ή ΜΒΑ61.

Έτσι το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των ΘΕ του Προγράμματος Σπουδών MBA. 

Για την απόκτηση του ΜΔΕ είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και των τεσσάρων ΘΕ καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Αναβαθμολόγηση

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αθανάσιος Μιχιώτης, Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

e-mail: mihiotis@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367341
Ε-mail: mba@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση